EN

actually {bijwoord}

volume_up
It's actually a smart biomaterial that we used, to actually treat this patient.
Het is eigenlijk een slim biomateriaal dat we hebben gebruikt voor deze behandeling.
In Kenya, mobile phone minutes have actually become an alternative currency.
In Kenia zijn mobiele-telefoonminuten eigenlijk een alternatieve valuta geworden.
There is actually an incredible amount of money to be dealt with here.
Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel geld daar moet worden getransfereerd.
That is why full employment actually needs to be right at the top of the agenda.
Daarom moet de volledige werkgelegenheid inderdaad bovenaan op onze agenda staan.
It is quite interesting that you recognise such potential actually exists.
Het is interessant dat u het bestaan van een dergelijk potentieel inderdaad erkent.
What actually strikes me is the failure to involve the European Parliament.
Daarbij wordt het Europees Parlement inderdaad veel te weinig betrokken.
With regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.
Betreffende Albanië, is de resolutie niet werkelijk gericht aan de Commissie.
How are we actually going to ask monkeys about money if they don't actually use it?
Hoe gaan we apen vragen hoe ze met geld omgaan als ze het niet werkelijk gebruiken?
As parliamentarians, we should be reimbursed the travel costs actually incurred.
Als parlementsleden moeten wij volgens de werkelijk gemaakte kosten vergoed worden.
The United States actually is a country that is the reserve currency of the world.
De Verenigde Staten is feitelijk een land dat de reservevaluta van de wereld is.
Because with marine protected areas, we actually recreate the past.
Want met beschermde zeegebieden kunnen we feitelijk het verleden herscheppen.
And yet, what we actually see is light that can't be explained by the starlight.
Maar wat we feitelijk zien is licht wat niet verklaard kan worden door sterrenlicht.
But our cars are actually going to be cheaper than gasoline cars.
Maar onze wagens zullen in werkelijkheid goedkoper zijn dan benzinewagens.
It is quite impossible for me to judge what actually happened in this case.
Ik kan onmogelijk beoordelen wat er in werkelijkheid is gebeurd.
In reality they actually would do real harm to European television.
In werkelijkheid brengen ze de Europese televisie echter schade toe.
The question is, what can be actually be achieved, given that the EU budget of just under ECU 6 billion for internal policy matters is hardly adequate for major initiatives?
Maar wat te doen gezien het feit dat de Europese begroting met zijn krappe 6 miljard ecu voor de interne beleidsterreinen waarlijk geen grote sprongen toelaat?
That delegation should be able to actually operate on the basis of its own objectives, on the basis of the shared commitment of the Union ’ s Member States to the democratic rule of law.
Let wel, een delegatie die metterdaad kan opereren vanuit de eigen doelstellingen, vanuit de gedeelde gehechtheid van de lidstaten van de Unie aan de democratische rechtsstaat.

Voorbeeldzinnen voor "actually" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is why full employment actually needs to be right at the top of the agenda.
Daarom moet de volledige werkgelegenheid inderdaad bovenaan op onze agenda staan.
EnglishIf we are actually to make a difference in this area, we need practical measures.
Om een en ander geloofwaardig te maken, moeten er concrete daden worden gesteld.
EnglishWhat was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?
Wat was hiervan het sleutelelement dat deze verontwaardiging heeft veroorzaakt?
EnglishThe Commission is not able to tell us today how it actually intends to do this.
De Commissie kan ons vandaag niet vertellen hoe zij dat eigenlijk wil aanpakken.
EnglishThe main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
De sector waar wij ons vooral op moeten concentreren is die van de huishoudens.
EnglishWhat improvements have actually been made in that region over the past few years?
Wat is daar eigenlijk op dat gebied de afgelopen jaren daadwerkelijk verbeterd?
EnglishAre you aware of any herds with a history of BSE having actually been slaughtered?
Weet u of veestapels waarin de ziekte optreedt, daadwerkelijk worden uitgeroeid?
EnglishThe way we do that, actually, is with a method, which we call the transit method.
De manier waarop we dat doen is met een methode die we de transit-methode noemen.
EnglishThe United States actually is a country that is the reserve currency of the world.
De Verenigde Staten is feitelijk een land dat de reservevaluta van de wereld is.
English(Laughter) So you can't actually see them, but it was breathtaking, believe me.
(Gelach) Dus je kan ze niet echt zien, maar het was adembenemend, geloof me maar.
EnglishThey've actually built two cities already in China and are preparing the third.
Ze hebben al twee steden gebouwd in China en zijn een derde aan het voorbereiden.
EnglishA Member of this House is actually a declared candidate in this general election.
Een lid van deze Vergadering heeft zich kandidaat gesteld voor deze verkiezingen.
EnglishThe first question is: does it actually benefit anybody to storm this prison?
Ten eerste: is er eigenlijk iemand gebaat bij de bestorming van deze gevangenis?
EnglishThey made some really great promises, and actually have fulfilled a lot of them.
Ze maakten een paar fantastische beloftes, en hebben er zelfs vele van waargemaakt.
EnglishAnd this is actually still, of course, experimental, not for use in patients.
Dit is natuurlijk nog steeds experimenteel, niet om toe te passen bij patiënten.
EnglishWe had to actually look at recent crocodiles to understand how crocodiles scale.
We moesten naar recente krokodillen kijken om te begrijpen hoe krokodillen schalen.
EnglishAnd each of these looks like a hydrogen bomb; actually, the effects are even worse.
En elk van deze lijkt op een waterstofbom; eigenlijk zijn de gevolgen nog erger.
EnglishIf you actually think, you remove the myth and there is still something wonderful.
Als je echt denkt, gooi je de mythe weg en hou je altijd nog iets prachtigs over.
EnglishAs parliamentarians, we should be reimbursed the travel costs actually incurred.
Als parlementsleden moeten wij volgens de werkelijk gemaakte kosten vergoed worden.
EnglishThe issue is not about actually attracting state aids in those kinds of regions.
Het gaat er eigenlijk niet om overheidssteun voor soortgelijke gebieden te krijgen.

Synoniemen (Engels) voor "actually":

actually
actual
actualization