EN

actual {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Any reimbursement over and above the actual costs is not acceptable.
Een vergoeding die hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten is onaanvaardbaar.
Amendment No 8 limits this to routes for which actual tickets have been issued.
Amendement 8 beperkt dat tot de trajecten waarvoor ook werkelijk een ticket is afgegeven.
Expenses must be reimbursed on the basis of actual costs.
De onkostenvergoeding moet overeenkomen met de werkelijk gemaakte kosten.
actual (ook: factual, real)
In actual fact, their use of the Everything But Armsinitiative is confined to 2.6 %.
Ze gebruiken feitelijk slechts 2,6 procent van het " alles behalve wapens"-initiatief.
Seventy-five per cent of all refined cadmium is, in actual fact, used in batteries.
Van alle geraffineerde cadmium wordt feitelijk 75 procent in batterijen gebruikt.
In actual fact, Turkey has already obtained every possible agreement prior to actual membership.
Eigenlijk heeft Turkije reeds alle mogelijke afspraken voor een feitelijk lidmaatschap gemaakt.
We welcome a system through which actual travel expenses are reimbursed.
Wij juichen het systeem van vergoeding van daadwerkelijk gemaakte reiskosten toe.
Actual steps must be taken in order to ensure that this is done.
Reële stappen dienen te worden ondernomen om dit ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.
They must achieve the actual implementation of all provisions.
Zij moeten bewerkstelligen dat alle bepalingen ook daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd.
actual (ook: factual)
All bureaucracy of this sort is depriving actual research of resources.
Alle zojuist genoemde bureaucratie doet afbreuk aan het eigenlijke onderzoek.
The actual measurement for the stability of a currency is the rate of inflation.
De eigenlijke maat voor de stabiliteit van een munt is de inflatie.
And so I waited till now to have an actual demo of the real tech.
Dus wachtte ik tot nu om een echte demo te geven van de eigenlijke technologie.
actual (ook: current)
All of these represent gaps between potential mind and actual mind.
Deze stellen allemaal kloven voor tussen potentiële en actuele geesten.
They don't actually change what the actual cost of the treatment is.
Zij veranderen in feite niet wat de actuele kosten van de behandeling zijn.
We are having a separate debate in Parliament tomorrow on the actual situation in Slovakia.
Morgen wordt hier nog apart gedebatteerd in dit Parlement over de actuele situatie in Slowakije.
The Union must also exert actual pressure via the Association Agreement.
Er moet door de Unie ook effectief druk worden uitgeoefend via het Associatieverdrag.
I therefore think that more should be done than is currently the case in order to make actual progress.
Ik denk dus dat er meer moet worden gedaan dan nu het geval is om effectief vooruitgang te boeken.
You can see, they clearly hold their own and, in some cases, they're more potent than the actual drugs.
Zoals je kan zien zijn ze ook effectief en, in sommige gevallen, zelf effectiever dan de eigenlijke medicijnen.
In the debate here today, I agree with Mr Titley that we have a tendency to ignore the fact that the population of Iraq has in actual fact been liberated from a tyrant.
In het debat van vandaag ben ik het met de heer Titley eens dat we geneigd zijn te vergeten dat de bevolking van Irak feitelijk bevrijd is van een tiran.
actual (ook: practical, real)
The EU's environmental and social standards can only be upheld, however, if there is actual membership.
De milieu- en sociale norm van de Europese Unie kan echter alleen worden gehaald als er sprake is van een reëel lidmaatschap.
Whilst strongly approving of this directive, I regret, however, that it is not more 'demanding ' and that the reversal of the burden of proof is not total and actual.
Ik keur deze nieuwe richtlijn van harte goed maar betreur toch dat ze niet " veeleisender " is en dat de omkering van de bewijslast niet volledig en reëel is.

Voorbeeldzinnen voor "actual" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt applies to the actual amounts involved, as well as to budgetary remarks, etc.
Het gaat zowel om de bedragen zelf als om de begrotingsopmerkingen en dergelijke.
EnglishSecondly, we take the view that the actual aim of the programme is too narrow.
Ten tweede vinden wij dat de doelstelling van het programma veel te beperkt is.
EnglishSeventy-five per cent of all refined cadmium is, in actual fact, used in batteries.
Van alle geraffineerde cadmium wordt feitelijk 75 procent in batterijen gebruikt.
EnglishActual common actions and positions can be counted on the fingers of one hand.
Gemeenschappelijke acties en standpunten kun je op de vingers van één hand tellen.
EnglishI would like to touch on the actual administration of resources in the Baltic Sea.
Ik wil ook iets zeggen over het beheer zelf van de visbestanden in de Oostzee.
EnglishIn actual fact, the extension of Mugabe's term of office is a bitter reality.
De verlenging van de ambtstermijn van Mugabe is daarentegen bittere werkelijkheid.
EnglishFirstly, what actual agricultural programmes is the Commission implementing?
Ten eerste: Wat zijn de concrete landbouwprogramma's die de Commissie uitvoert?
EnglishUnder these circumstances, I believe that we need to look at actual examples.
Ik vind dat wij onder deze omstandigheden van concrete voorbeelden moeten uitgaan.
EnglishIt is a fact that we had about 3 % more allowances allocated than actual emissions.
Feit is dat ongeveer 3 procent meer rechten zijn toegewezen dan er emissies waren.
EnglishWe cannot endorse any call for actual investigative powers to be assigned to Europol.
Wij kunnen niet instemmen met de eis om Europol opsporingsbevoegdheden te geven.
EnglishThese are supposed to simulate the actual form of a sprinter when they run.
Deze zouden de feitelijke vorm van een sprinter moeten simuleren als ze rennen.
EnglishThis time the deepening of the Union will have to precede the actual enlargement.
Dit keer moet verdieping van de Unie belangrijker zijn dan de feitelijke uitbreiding.
EnglishWe understood that it was Amendment No 11 when, in actual fact, it was also 14.
Wij dachten dat het over amendement 11 ging, terwijl het ook over amendement 14 ging.
EnglishA thorough evaluation needs to be made of the actual impact of the loans.
Er moet een grondige evaluatie komen van de feitelijke effecten van de leningen.
EnglishThe actual catches, which are smaller than those permitted, fell to a quarter.
De werkelijke vangsten die kleiner zijn dan de toegestane liepen terug tot een kwart.
EnglishThat is, in actual fact, a very important, if not entirely clear, debate.
Dit is eigenlijk een heel belangrijk, zij het nog niet helemaal duidelijk debat.
EnglishSome of the money is now available for the actual construction of these networks.
Er is nu ook wat geld beschikbaar voor de aanleg van dergelijke netwerken.
EnglishIt is still a while before 2002, when the euro will be introduced as actual currency.
Het is nog een eind wachten tot 2002 om de euro ook in echt geld in te voeren.
EnglishHere, the political starting points are not reflected in the actual conditions.
Bij ons worden de politieke uitgangspunten niet in de werkelijke situatie weerspiegeld.
EnglishI have noted that the actual choice cannot be made on the basis of this document.
Ik constateer dat de werkelijke keuze op de basis van dit stuk niet kan worden gemaakt.

Synoniemen (Engels) voor "actual":

actual
actualization
actually