EN

activity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
activity (ook: vigor, vigour)
No life without tectonic activity, without volcanic activity.
Geen leven zonder tektonische activiteit, zonder vulkanische activiteit.
Madam President, ladies and gentlemen, tourist activity is business activity.
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, toerisme is een economische activiteit.
It is quite normal for its economic activity to follow the same evolutionary curve.
Het is normaal dat haar economische activiteit dezelfde ontwikkelingscurve volgt.
activity (ook: act, action, agendum)
In the future, this activity must be pursued in the same direction.
Met het oog op de toekomst moet deze actie in dezelfde richting worden voortgezet.
Organised crime is the very type of harmful activity that calls for action at European level.
De georganiseerde misdaad is het klassieke voorbeeld van een schadelijke activiteit die actie op Europees niveau nodig maakt.
The European Union cannot confine its activities to immigration control.
De Europese Unie mag haar actie niet beperken tot beheersing van de immigratie.
It regulates the activity of the companies offering financial services.
In deze richtlijn worden de werkzaamheden van de aanbiedende instellingen geregeld.
The activity can only be effective if it is more concentrated and results-oriented.
De werkzaamheden hebben alleen effect als ze doelmatiger en resultaatgerichter zijn.
These are just a few specific examples of the Institute's activity.
Ziehier enkele concrete voorbeelden van de werkzaamheden van het agentschap in kwestie.
The climate is becoming favourable to stimulating economic activity.
Het klimaat wordt weer gunstiger voor de stimulering van de bedrijvigheid.
Let us stop treating economic activity and the environment as if they were incompatible.
Laten wij ophouden met economische bedrijvigheid en milieu tegenover elkaar te stellen.
- economic reasons: the sector needs to retain an appropriate level of activity.
- economische redenen: met dit project blijft de bedrijvigheid in de sector op een relevant peil.
But if that happens, the Community's activities will be at serious risk.
Op dat ogenblik zal de goede werking van onze Gemeenschap ernstig in gevaar worden gebracht.
As far as the Commission is concerned, the strengthening of the President's role is an extremely encouraging sign for its future activities.
De versterking van de rol van haar voorzitter is voor de toekomstige werking van de Commissie uiterst positief.
In the first reading it was quite clearly limited to herbal medicinal products or pharmacological activity and excluded food supplements.
In de eerste lezing beperkte de richtlijn zich duidelijk tot kruidengeneesmiddelen of middelen met een farmacologische werking en werden voedingssupplementen buiten beschouwing gelaten.
Politics needs passionate personal involvement and well-directed diplomatic activity.
Politiek bedrijven vereist ongelimiteerde toewijding en een gericht diplomatiek optreden.
EU activity should be more coordinated specifically in this area.
De EU zou juist op dit gebied gecoördineerder moeten optreden.
Indeed, we wish to emphasise the imbalance that exists in the Union's external activity.
Wat wij dus willen onderstrepen, is het gebrek aan evenwicht in het externe optreden van de Unie.
So, the whole activity of working with my hands and creating objects is very much connected with not only the idea realm, but also with very much the feeling realm.
Dus de handeling van het werken met m'n handen en het objecten maken is sterk verbonden met niet alleen het gebied van ideeën maar ook sterk met het gevoelsgebied.
activity (ook: action, hassle, shebang)
We cannot assume that work is the only activity that implies that you are a worthy citizen.
Het kan toch niet zo zijn dat werk de enige bezigheid is die mensen tot een waardevolle burger maakt.
Therefore it is a much more profitable activity, with lower risks of being caught and lower penalties.
Het gaat dus om een veel lucratievere bezigheid, en zowel de kans om gepakt te worden als de opgelegde straffen zijn lager.
That would rule out ECPAT, which does not carry on its main activities in the developing countries.
Dat zou in dat geval ECPAT, dat zijn voornaamste bezigheden niet in de ontwikkelingslanden heeft, uitsluiten.
activity (ook: action, aid)
This is not a humanitarian effort, especially when you see what happened last night, when civilians were killed as a result of NATO activity.
Dit is geen humanitaire actie, vooral niet nu er gisteravond door toedoen van de NAVO burgers om het leven zijn gekomen.
In the United States of America, wind and water brought a tenth of oil refining activity to a halt, but the price rose by 40 %.
In de Verenigde Staten werd de olieraffinage door toedoen van wind en water met één tiende teruggebracht, maar de prijs steeg met 40 procent.
Hence my question: thanks to trade on the Internet we have now attained a very high level of activity internationally in the small consignments sector.
Vandaar mijn vraag: we hebben door toedoen van de handel via Internet te maken gekregen met zeer veel activiteit op het terrein van kleine zendingen.
activity (ook: gusto, spirit, stir, zest)
activity (ook: amusement)
activity (ook: industry)
activity (ook: job, occupation, work)
activity (ook: spirit, stir, zest)

Voorbeeldzinnen voor "activity" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is why it is important for us to have obtained the activity-based budget.
Derhalve is het belangrijk dat we de activiteitengerelateerde begroting krijgen.
EnglishMilitary activity is also responsible for widespread environmental destruction.
De militaire industrie is echter ook verantwoordelijk voor grote milieuproblemen.
EnglishWe know of the involvement of criminal gangs in this quite extraordinary activity.
We weten dat criminele bendes betrokken zijn bij deze hoogst bizarre activiteit.
EnglishActivity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
Activity based budgeting en management zijn de hoekstenen van deze hervorming.
EnglishIt is quite normal for its economic activity to follow the same evolutionary curve.
Het is normaal dat haar economische activiteit dezelfde ontwikkelingscurve volgt.
EnglishI believe that we cannot really accuse the Council of any lack of activity this year.
Je kunt de Raad dit jaar denk ik inderdaad geen gebrek aan daadkracht verwijten.
EnglishBut when we got it, now you have all the level of activity, all the benefit from it.
Maar nadat de massa het kreeg, ontstond er zoveel activiteit, zoveel voordelen.
EnglishYou've got major cerebellar activity, which is involved in motor coordination.
Je hebt grote cerebellaire activiteit, die betrokken is bij motorische coördinatie.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, tourist activity is business activity.
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, toerisme is een economische activiteit.
EnglishAt the same time, the activity of travel agencies has undergone a profound change.
Intussen is de aard van de activiteiten van de agentschappen enorm veranderd.
EnglishNow the basis of the activity is changing and the focus is on new approaches.
Nu verandert de basis voor ons handelen en worden er nieuwe toepassingen verzonnen.
EnglishI would note, for my part, a number of areas on which our activity must be focused.
Ik zou een aantal gebieden willen noemen waarop wij ons moeten concentreren.
EnglishThe activity can only be effective if it is more concentrated and results-oriented.
De werkzaamheden hebben alleen effect als ze doelmatiger en resultaatgerichter zijn.
EnglishThis would be by way of an additional activity that is within our powers to undertake.
Het gaat hier om een aanvullende activiteit, die binnen onze bevoegdheden valt.
EnglishThe reason for this criminal activity has also been the aid granted by the West.
Ook de hulp van het Westen is een van de oorzaken van deze criminaliteit.
EnglishAnd that has to be built into this whole framework of investment activity.
Dit moet dan ook in het hele kader van investeringsactiviteiten worden meegenomen.
EnglishActivity-based budgeting, as described by the Commissioner, has many advantages.
Activity based budgeting, de commissaris heeft het ook al genoemd, heeft vele voordelen.
EnglishShould the EU dictate to other countries how criminal activity should be combated?
Moet de EU andere landen dicteren hoe criminaliteit moet worden bestreden?
EnglishThis should be termed criminal activity, not violations of human rights.
Het gaat hier om misdadige activiteiten, niet om de schending van mensenrechten.
EnglishWell, Mr Fassa's proposals are very much in line with these types of activity.
Welnu, de voorstellen van collega Fassa zijn prima in lijn met dit soort activiteiten.

Synoniemen (Engels) voor "activity":

activity
activation