EN

activities {meervoud}

volume_up
The latter is done under the veiled indictment of subversive activities.
Dat laatste gebeurt onder de verhullende aanklacht van subversieve activiteiten.
For international activities, there should be international rules.
Voor internationale activiteiten zijn internationale regels nodig.
This proposal provides a regulatory framework for financial activities in the EU.
Dit voorstel biedt een wettelijk kader voor de financiële activiteiten in de EU.
activities (ook: duties)
Our documents and activities are openly available to the people of Europe.
Onze documenten en werkzaamheden zijn toegankelijk voor alle Europese burgers.
There is a link with the activities the convention will have to undertake.
Er is derhalve ook een verband met de werkzaamheden van de komende conventie.
Florence European Council - activities of the Italian presidency
Europese Raad in Florence - Werkzaamheden tijdens het Italiaanse voorzitterschap

Voorbeeldzinnen voor "activities" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis proposal provides a regulatory framework for financial activities in the EU.
Dit voorstel biedt een wettelijk kader voor de financiële activiteiten in de EU.
EnglishThere is every reason to criticise some of the European Parliament’ s activities.
Er is alle reden voor kritiek op bepaalde activiteiten van het Europees Parlement.
EnglishNo, this is part and parcel of the normal activities of the automotive industry.
Neen, dit is een onderdeel van de normale activiteiten van de auto-industrie.
Englishthe reporting activities of the European Central Bank as referred to in Article 15;
de in artikel 15 bedoelde rapportageactiviteiten van de Europese Centrale Bank;
EnglishI am committed to continuing to strengthen control and enforcement activities.
Ik ben vastbesloten de controle- en handhavingsactiviteiten te blijven verbeteren.
EnglishThe total budget allocated to the JRC's activities stands at EUR 760 million.
De totale begroting voor de activiteiten van het GCO beloopt 760 miljoen euro.
EnglishAll these activities aimed at the SMEs are not, however, always very clear to them.
Het MKB kan zich echter niet altijd een duidelijk beeld vormen van al deze acties.
EnglishThe Commission will, therefore, need to professionalise its communication activities.
De Commissie zal haar communicatieactiviteiten daarom moeten professionaliseren.
EnglishIt is lamentable that the Commission should succumb to the lobbyists ' activities.
Het is beklagenswaardig dat de Commissie het onderspit delft voor deze lobby.
EnglishI asked whether you could not coordinate the Commission's activities better.
Ik heb gevraagd of u het werk in de Commissie misschien beter kunt coördineren.
EnglishThe recent expansion of its vocational training activities should be welcomed.
Men kan de uitbreiding van de taken inzake beroepsopleiding alleen maar toejuichen.
EnglishAll of these activities will have had an impact on the prevention of diabetes.
Al deze activiteiten zullen een rol hebben gespeeld bij het voorkómen van diabetes.
EnglishThe control of the Fund's activities on the ground still needs to be intensified.
De controle op de activiteiten van het Fonds ter plaatse moet nog intensiever worden.
EnglishThere is often a fine line between business activities and white-collar crime.
De grens tussen zaken doen en witteboordencriminaliteit is vaak moeilijk te trekken.
EnglishIs there any link between the Union's activities in this field and ECHELON?
Is er enig verband tussen de werkzaamheden van de Unie op dit terrein en ECHELON?
EnglishOf course we will not stop conducting our other activities; they will be continued.
We zullen onze overige activiteiten natuurlijk niet staken, maar voortzetten.
EnglishIn my view, the activities we have under way are, then, particularly wide-ranging.
Naar mijn mening zijn onze activiteiten op dit vlak bijzonder veelomvattend.
EnglishWe have the expenses distributed among policy areas and according to activities.
De uitgaven zijn ingedeeld volgens beleidssectoren en volgens activiteit.
EnglishWhy extend the directive to water sports and other recreational activities?
Waarom is de richtlijn uitgebreid tot watersport- en recreatieve activiteiten?
EnglishAnd if we're so blessed, we engage in activities that transform suffering.
Als het ons gegund is, engageren we ons in activiteiten die lijden transformeren.

Synoniemen (Engels) voor "activation":

activation
active