EN

actively {bijwoord}

volume_up
actively (ook: in action)
The Commission is actively promoting the summit’ s recommendations in this area.
De Commissie werkt actief aan de uitvoering van de aanbevelingen van de Top op dit terrein.
The European Union has been actively helping them in this with various programmes.
De Europese Unie heeft hen daarbij actief ondersteund door middel van programma's.
It has the support of Parliament, which will actively defend the sector.
U kunt rekenen op de steun van het Parlement, dat deze sector actief zal verdedigen.

Voorbeeldzinnen voor "actively" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe gap between those actively employed and pensioners is becoming ever greater.
De kloof tussen de actieve beroepsbevolking en gepensioneerden wordt steeds groter.
EnglishThe European Union can actively contribute to this through the PHARE programme.
De Europese Unie kan door middel van het PHARE-programma daaraan actief bijdragen.
EnglishThe European Union has been actively helping them in this with various programmes.
De Europese Unie heeft hen daarbij actief ondersteund door middel van programma's.
EnglishParliament and the EU as a whole must give aid, actively and with all speed.
Het Europees Parlement en de EU als geheel moeten actief en snel te hulp schieten.
EnglishThe European Union has been for some time now actively seeking a global moratorium.
De Europese Unie probeert nu al geruime tijd een wereldwijd moratorium te bereiken.
EnglishI believe that we should constructively and actively participate in defining these.
Ik vind dat wij op een constructieve wijze en actief aan deze idee moeten meewerken.
EnglishWe are actively consulting with partners in the region who are our key interlocutors.
Wij plegen actief overleg met onze belangrijkste gesprekspartners in de regio.
EnglishBut equally an individual country should not be forced to participate actively either.
Anderzijds moet een land ook niet kunnen worden gedwongen tot actieve maatregelen.
EnglishThe Commission will actively call on the Member States to honour their commitments.
De Commissie zal de lidstaten met klem verzoeken hun beloften na te komen.
EnglishWe should make it clear who really can actively pursue employment policy in Europe.
Wij moeten duidelijk maken wie in Europa een actief werkgelegenheidsbeleid kan voeren.
EnglishI promise that the Commission will continue to work actively and closely with you.
Ik beloof dat de Commissie actief en nauw met u zal blijven samenwerken.
EnglishThe European Union should, for its part, actively support the work of WADA.
De Europese Unie moet van haar kant de activiteiten van het WADA actief ondersteunen.
EnglishWithin this framework, the Union encouraged Turkey to actively continue the reform process.
De Unie heeft Turkije aangemoedigd het hervormingsproces actief voort te zetten.
EnglishThe Commission is actively promoting the summit’ s recommendations in this area.
De Commissie werkt actief aan de uitvoering van de aanbevelingen van de Top op dit terrein.
EnglishThese papers actively support the opposition politician, Mr Sam Rengie.
Het gaat om kranten die actief de oppositiepoliticus Sam Rengie ondersteunen.
EnglishIt has the support of Parliament, which will actively defend the sector.
U kunt rekenen op de steun van het Parlement, dat deze sector actief zal verdedigen.
EnglishOlder people must have opportunities to participate actively in social life.
Oudere mensen moeten de kans krijgen actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
EnglishI am pleased that we are now working actively on this important issue.
Ik ben blij dat we ons nu intensief met deze belangrijke kwestie bezig houden.
EnglishIn this way, young people actively contribute to the construction and integration of Europe.
Zo leveren jongeren een actieve bijdrage aan de opbouw en integratie van Europa.
EnglishThe Union Member States have also actively supported these negotiations.
De Unie-lidstaten hebben zich actief ingezet ook voor deze onderhandelingen.

Synoniemen (Engels) voor "activation":

activation
active