EN

active {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
active (ook: busy, live, actively)
That's not being politically active, that's being bureaucratically active.
Dat is niet politiek actief zijn, dat is bureaucratisch actief zijn.
We need a modern labour organisation system and active employment market policies.
We hebben behoefte aan een moderne arbeidsorganisatie en actief arbeidsmarktbeleid.
We must continue to be very active in encouraging movement on both sides.
Wij moeten positieve ontwikkelingen aan beide zijden actief blijven stimuleren.
Active and intelligent materials and objects are just such new developments.
Actieve en intelligente materialen en voorwerpen zijn zulke nieuwe ontwikkelingen.
We are fairly sceptical about the active and intelligent materials.
Wij staan nogal sceptisch tegenover de actieve en intelligente materialen.
Active crisis management is about trying to prevent conflicts.
Actieve crisisbeheersing betekent conflicten trachten te voorkomen.
In fact, the PHARE and TACIS programmes are active in most of the areas highlighted in the draft report.
In feite zijn de programma's werkzaam op de meeste gebieden die in het ontwerp-verslag op de voorgrond worden geplaatst.
We also know that, should an envoy be active in the country, many embargoed dossiers will finally be released.
Wij weten dus ook dat, mocht een gezant daar werkzaam zijn, dat vele geblokkeerde dossiers eindelijk zouden losgeraken.
This proposal for a directive is however based on thorough practical knowledge of experts active in the field.
Dit voorstel voor een richtlijn is echter gemaakt op basis van gedegen praktijkkennis van experten die op het terrein werkzaam zijn.
active (ook: efficient)
In 1970 there were only 37 gainfully-active women for every 100 working men.
In 1970 waren er wereldwijd op elke 100 werkende mannen slechts 37 werkende vrouwen.
At the same time both the active working population and the number of children and young people will decrease.
Tegelijkertijd neemt zowel het werkende deel van de bevolking als het aantal kinderen en jongeren af.
The first and the second concern the extension of the personal scope of the regulation in order to include other categories of persons not in active employment.
Het eerste en tweede amendement hebben betrekking op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening tot andere categorieën personen die geen werkenden zijn.
I think it should be recorded that the Council is being very active at the moment and a step forward has also been taken in the Treaty of Amsterdam, if you like.
Wij stellen vast dat de Raad op dit gebied erg bedrijvig is en dat ook het Verdrag van Amsterdam op dit punt een vooruitgang is.
active
volume_up
aktief {bn.} [vero.] (actief)

Voorbeeldzinnen voor "active" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMédecins sans Frontières has been extremely active and is receiving our support.
Artsen zonder Grenzen is daar buitengewoon actief en wordt door ons ondersteund.
EnglishA number of loans will still remain active, will still have a few years to run.
Een aantal leningen zullen na die datum nog gedurende een aantal jaren doorlopen.
EnglishThe Union is taking an active part in the endeavours to promote the peace process.
De Unie neemt actief deel aan de pogingen om het vredesproces vooruit te helpen.
EnglishWe all know that it was not necessary for the euro to become an active currency.
We weten allemaal dat het niet noodzakelijk was de euro in omloop te brengen.
EnglishFinally, we must be pro-active in the promotion of agriculture and its products.
Tot slot moeten we pro-actief zijn in de promotie van landbouw en landbouwproducten.
EnglishThank you, Mr Vallvé, you clearly have a very active interest in this matter.
Dank u wel, mijnheer Vallvé, u heeft zich duidelijk actief opgesteld in deze zaak.
EnglishAt InteraXon, intra-active technology is one of our really defining mandates.
Bij InteraXon is intra-actieve technologie één van onze bepalende bedrijfsmissies.
EnglishWe need a modern labour organisation system and active employment market policies.
We hebben behoefte aan een moderne arbeidsorganisatie en actief arbeidsmarktbeleid.
EnglishThe European institutions have already been very active in the area of prevention.
Op preventief vlak zijn de Europese instellingen al bijzonder actief geweest.
EnglishThe changes must take account of small companies active in this sector of industry.
Bij wijzigingen moet rekening worden gehouden met de kleine bedrijven in de sector.
EnglishWe want to ensure that the EU can play an active role in all these efforts.
Al deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat de EU een actieve rol kan spelen.
EnglishActive and intelligent materials and objects are just such new developments.
Actieve en intelligente materialen en voorwerpen zijn zulke nieuwe ontwikkelingen.
EnglishI have urged for an active approach towards banning and providing information before.
Ik heb eerder aangedrongen op een actieve aanpak van uitsluiting en voorlichting.
EnglishAnd, to this end, Mr Commissioner, I am sure we can count on your active support.
En daarvoor, mijnheer de commissaris, krijgen we uw actieve steun, dat weet ik zeker.
EnglishFor example, Denmark and Sweden have set to work on active integration policies.
Zo hebben bijvoorbeeld Denemarken en Zweden een actief integratiebeleid in gang gezet.
EnglishI know he has been very active in lobbying round Parliament for his proposal.
Ik weet dat hij bijzonder actief in het Parlement voor zijn voorstel heeft gelobbyd.
EnglishTo do this we need to be active in the context of education in particular.
En dat betekent dat wij voornamelijk actief moeten worden binnen het onderwijs.
EnglishPrecisely as General Morillon said, the EU is currently more active than ever before.
Zoals generaal Morillon heeft gezegd is de EU op dit moment actiever dan ooit.
EnglishThe European Union is demonstrating its active commitment to resolving this crisis.
De Europese Unie geeft blijk van haar actieve betrokkenheid bij deze crisis.
EnglishThe core of European social policy is having a thriving and active economy.
De motor van het Europese sociale beleid is een bloeiende en actieve economie.

Synoniemen (Engels) voor "active":

active
activation