EN

actionable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
actionable

Voorbeeldzinnen voor "actionable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFrom that assumption you deduce that immigration is a right, and an actionable one at that.
U concludeert vervolgens dat er een recht op immigratie bestaat, dat bovendien via de rechter afgedwongen zou kunnen worden.
EnglishThis Charter must be binding and actionable.
Een handvest dat bindend is en waarop men zich kan beroepen.
EnglishTherefore we must insist that rights are, to the greatest possible extent, legally-binding and thus actionable before American courts.
We moeten er dan ook op aandringen dat rechten, zoveel mogelijk, wettelijk bindend zijn en dus door Amerikaanse gerechtshoven kunnen worden bevestigd.
EnglishWithin that sphere, most of those nodes are not actionable, like the harshness of the terrain, and a very small minority are actual military actions.
Binnenin die sfeer zijn de meeste knooppunten niet te beïnvloeden, zoals de ruigheid van het terrein, en een hele kleine minderheid zijn militaire acties.
EnglishIt would be competent to deal with all areas covered by the Charter of Fundamental Rights, even though it is true that the Charter is not yet actionable.
Het bureau wordt gemachtigd zijn activiteiten uit te oefenen op alle in het Handvest van de grondrechten bedoelde gebieden, ook al is het handvest nog niet afdwingbaar.
EnglishThat means there's no waiting for chemical reactions to take place, no need to use reagents that can run out and no need to be an expert to get actionable information.
Dat betekent dat je niet hoeft te wachten op chemische reacties, geen reagentia nodig hebt die op kunnen raken en geen expert hoeft te zijn om bruikbare informatie te krijgen.