"action points" in het Nederlands

EN

"action points" - vertaling Nederlands

EN

action points {meervoud}

volume_up
action points
Fighting hunger is one of the most important action points.
Bestrijden van honger is een van de belangrijkste actiepunten.
This is a race against time and I want to see the following action points.
Dit is een race tegen de klok en ik zou de volgende actiepunten verwezenlijkt willen zien.
As I have already stated, these conclusions also contain very specific action points.
Daarnaast bevatten deze conclusies, zoals ik zei, een aantal zeer concrete actiepunten.

Voorbeeldzinnen voor "action points" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs I have already stated, these conclusions also contain very specific action points.
Daarnaast bevatten deze conclusies, zoals ik zei, een aantal zeer concrete actiepunten.
EnglishThis is a race against time and I want to see the following action points.
Dit is een race tegen de klok en ik zou de volgende actiepunten verwezenlijkt willen zien.
EnglishLet us seize upon this fragile hope and pursue four points of action.
Laten we dit sprankje hoop aangrijpen om in vier richtingen te handelen.
EnglishFighting hunger is one of the most important action points.
Bestrijden van honger is een van de belangrijkste actiepunten.
EnglishWe welcome the communication and its ten points for action.
We verheugen ons over de mededeling en de tien actiepunten.
EnglishActually, one could say that, in fact, this report fits in perfectly with the Tobin tax action points.
In feite zou je kunnen zeggen dat dit verslag eigenlijk buitengewoon goed aansluit bij die actiepunten van de Tobin-tax.
EnglishMore generally speaking, the Commission is proposing eight points for action concerning the wholesale markets.
Met betrekking tot de groothandel stelt de Commissie acht actiepunten voor die moeten leiden tot nieuwe wetgeving.
EnglishYour list of ten points of action in terms of promoting information about the Constitution are very welcome.
- Uw lijst van tien actiepunten voor de bevordering van de voorlichting over het Grondwettelijk Verdrag is heel welkom.
EnglishIt offers a choice of action points.
EnglishMr President, the recommendations on health are some of the most important action points in the White Paper on food safety.
Mijnheer de Voorzitter, de aanbevelingen op het vlak van hygiëne zijn van cruciaal belang in het Witboek over de voedselveiligheid.
EnglishThis joint action plan points up the inconvenience of not having a restrictive force and of favouring a weak consensus which we all dread to some extent.
Dit voorstel voor een gemeenschappelijk optreden heeft als nadeel dat het niet dwingend is en een slappe consensus bevordert die we allemaal vrezen.
EnglishThis also means that, in any case, I have a great deal of respect for the briefing note which she sent on 10 January but also for the action points which she announced today.
Dat betekent ook dat ik voor de briefingnota die ze op 10 januari gestuurd heeft, maar ook voor de actiepunten die ze vandaag heeft aangekondigd, in elk geval veel respect heb.
EnglishI do share the views of Mr Oreja, who stated a moment ago that what matters now is to take concrete action, and to give priorities to concrete action points in the short term.
Ik ben het wel eens met mijn collega Oreja die zojuist zei dat het er nu op aankomt met concrete daden te komen, prioriteiten te geven aan concrete actiepunten op korte termijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "action points" in Nederlands

points zelfstandig naamwoord
Dutch
action zelfstandig naamwoord