"action plan" in het Nederlands

EN

"action plan" - vertaling Nederlands

EN

action plan {zelfstandig naamwoord}

volume_up
action plan
This fits in with the EU action plan and the forthcoming summit in Stockholm.
Dit sluit goed aan bij het actieplan van de EU en de komende top in Stockholm.
They are one of the principal points of the action plan on simplification.
Ze vormen een van de belangrijkste punten uit het actieplan voor vereenvoudiging.
There is a need for an action plan for humanitarian aid for southern Africa.
Er is een actieplan voor de humanitaire hulp voor zuidelijk Afrika nodig.
action plan (ook: procedure, working method)
Will some kind of action plan be developed during the British Presidency to achieve convergence in foreign policy?
Wordt er ook een soort plan van aanpak ontwikkeld gedurende het Britse voorzitterschap om die convergentie in de buitenlandse politiek te bereiken?
I wanted to see an action plan come out of this and I am delighted to say that since this report the Commission has produced one.
Ik had gehoopt dat er een plan van aanpak zou worden opgesteld en het doet me deugd te kunnen zeggen dat de Commissie sinds de publicatie van dit verslag inderdaad zo'n plan heeft uitgebracht.

Voorbeeldzinnen voor "action plan" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAn action plan for the EU/ Central Asia will be approved in the next few weeks.
Een actieplan voor de EU/Centraal-Azië zal de komende weken worden goedgekeurd.
EnglishI hope the Commissioner can give us the assurance we need on this action plan.
Ik hoop dat de commissaris ons de nodige garanties kan geven voor dit actieplan.
EnglishThe action plan covers all of our countryside, including the Natura 2000 areas.
Het actieplan behelst ons hele platteland met inbegrip van de Natura 2000-gebieden.
EnglishFor example, on the fifth environment action plan only 70 % of the budget was spent.
Zo was bij het vijfde milieuactieprogramma slechts 70% van de begroting besteed.
EnglishAlongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Naast dit actieplan voor Afrika, bestaat er naar verluidt een nieuw plan van de FAO.
EnglishThis fits in with the EU action plan and the forthcoming summit in Stockholm.
Dit sluit goed aan bij het actieplan van de EU en de komende top in Stockholm.
EnglishThe implementation of the action plan agreed in Rabat in July is a key priority.
De uitvoering van het in juli in Rabat overeengekomen actieplan heeft hoge prioriteit.
EnglishThe European Council has therefore asked the Commission to prepare a new action plan.
De Europese Raad heeft de Commissie gevraagd een nieuw actieplan op te stellen.
EnglishCompared with a previous plan of action, this document is clearly a step forward.
Vergeleken met een eerder actieplan is dit stuk duidelijk een stap vooruit.
EnglishThe action plan aims to make the European market equal to the American market.
Het actieplan beoogt een Europese markt die identiek is aan de Amerikaanse.
EnglishI wish to hold the Commission to this promise, and I welcome the action plan.
Ik zal de Commissie aan deze belofte herinneren en ik begroet het actieplan.
EnglishI believe that these matters will be taken into account in the forthcoming action plan.
Ik geloof dat er in het nieuwe actieplan rekening met deze zaken wordt gehouden.
EnglishWhat are this action plan's strategic objectives for the financial internal market?
Wat zijn de strategische doelen van dit actieplan voor een financiële interne markt?
EnglishThey are one of the principal points of the action plan on simplification.
Ze vormen een van de belangrijkste punten uit het actieplan voor vereenvoudiging.
EnglishThis is one of the actions in the action plan that I presented before the summer.
Maatregelen hiertoe zijn voorzien in het actieplan dat ik voor de zomer heb ingediend.
EnglishIn this context, we are also rather concerned about Turkey's part in the action plan.
Wij maken ons ook zorgen over de rol van Turkije in verband met dit actieplan.
EnglishThe Commission is working on a draft action plan on EU crime statistics.
De Commissie werkt aan een ontwerpactieplan inzake Europese misdaadstatistieken.
EnglishIt follows that the maximum use must be made of the scope offered by this action plan.
De mogelijkheden die dit actieplan biedt, moeten daarom ook volledig worden benut.
EnglishAt the same time, the implementation of the action plan is now the subject of a review.
Anderzijds is de tenuitvoerlegging van het actieplan nu aan een herziening toe.
EnglishThese are massive tasks which the EU seeks to tackle in its proposed action plan.
In het voorgestelde actieplan neemt de EU daarmee een zware taak op zich.

Vergelijkbare vertalingen voor "action plan" in Nederlands

plan zelfstandig naamwoord
action zelfstandig naamwoord