EN

acting {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
We have congratulated acting Prime Minister Olmert on Kadima’ s election victory.
We hebben waarnemend premier Olmert gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning van Kadima.
I therefore endorse what Mr Medina and the acting chairman of the Liberal Group have said.
Ik sluit me dus aan bij datgene wat de heer Medina en de waarnemend voorzitter van de liberale fractie hebben gezegd.
I have, however, consulted the acting President, Mr Marín, and can inform the House that this issue will receive the attention of the Commission at its meeting next week.
Ik heb de waarnemend voorzitter, de heer Marín, echter geraadpleegd en kan u zeggen dat de Commissie zich tijdens haar vergadering van de volgende week over dit vraagstuk zal buigen.
I myself am a member of the Romania delegation and an acting member of the Bulgaria delegation.
Ik zelf maak deel uit van de delegatie met Roemenië en ben plaatsvervangend lid van de delegatie met Bulgarije.

Voorbeeldzinnen voor "acting" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo we all know this, when we're really stressed out, we're not acting our best.
We weten dit allemaal, als we stijf staan van de stress, zijn we niet op ons best.
EnglishSo my question is the following: is Europe going to wait five years before acting?
Mijn vraag is dan ook de volgende: zal Europa vijf jaar wachten om te handelen?
EnglishWe are all acting as if this is not really happening, but we all know that it is.
We doen allemaal alsof het niet gebeurt, maar we weten allemaal dat het wel gebeurt.
EnglishThe Union, acting jointly at UN level in this area, might achieve something.
De Unie, gezamenlijk optredend op dit gebied op VN-niveau, kan nog wel iets doen.
EnglishWhat solution are we to choose, as between acting in concert and acting alone?
De keuze tussen een onderling afgestemd optreden of een solo-actie is niet moeilijk.
EnglishThe agitation of recent weeks would then actually have been nothing but play-acting.
Dan was alle opwinding van de laatste weken uiteindelijk maar komedie geweest.
EnglishThe Council takes the decision, acting unanimously on a proposal from the Commission.
De Raad besluit hierover met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie.
EnglishThe Council, though, has already demonstrated that it is acting against Parliament.
Dat de Raad zich tegen het Parlement keert heeft hij nu echter al bewezen.
EnglishWe can no longer claim that a shortage of resources keeps us from acting.
Wij kunnen niet langer beweren dat gebrek aan middelen ons verhindert te handelen.
EnglishThe world I envision for her -- how do I want men to be acting and behaving?
In de wereld die ik voor haar voor ogen heb, hoe wil ik dat mannen zich daar gedragen?
EnglishSo, now we had a student -- an acting student -- that was a part of the group.
Dus nu hadden we een student -- een acteur -- die deel van de groep was.
EnglishThe Council reached a unanimous agreement, after acting on Parliament ’ s opinion.
De Raad heeft unaniem overeenstemming bereikt over het advies van het Europees Parlement.
EnglishThey float freely in three dimensions without any forces acting on them.
Ze zweven vrij in drie dimensies zonder dat er krachten op hen lijken in te werken.
EnglishWe have congratulated acting Prime Minister Olmert on Kadima’ s election victory.
We hebben waarnemend premier Olmert gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning van Kadima.
EnglishIt's the ultimate distributed foot: its whole body in this case is acting like its foot.
Het is de ultieme verdeelde voet, zijn hele lichaam treedt in dit geval op als voet.
EnglishBy doing this, I personally believe that we are also acting in the interests of consumers.
Ik ga ervan uit dat deze werkwijze mogelijkerwijs ook de consument ten goede komt.
EnglishBy acting in this way, we would put our ecological credibility on the line.
Daarmee zouden wij onze ecologische geloofwaardigheid op het spel zetten.
EnglishI really want to question the way in which the Commission is acting in this matter.
Ik vind de aanpak van de Commissie in dit geval uiterst twijfelachtig.
EnglishNobody could say that he is acting in a flamboyant or extravagant way.
Niemand zal kunnen beweren dat hij zich met pracht en praal omringt of spilziek is.
EnglishI believe that the Rotterdam police were not acting on higher orders.
Ik geloof niet dat de Rotterdamse politie op bevel van superieuren heeft gehandeld.

Synoniemen (Engels) voor "acting":

acting