EN

acted {voltooid deelwoord}

volume_up
acted
On the contrary, the Chilean Government and judiciary have acted in an exemplary fashion.
Integendeel, de Chileense regering en justitie hebben voorbeeldig gehandeld.
You acted very quickly in terms of nominating the President of the Commission.
U hebt snel gehandeld inzake de benoeming van de voorzitter van de Commissie.
We have acted entirely in accordance with the Rules of Procedure.
We hebben volkomen in overeenstemming met het Reglement gehandeld.

Voorbeeldzinnen voor "acted" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Quaestors acted quickly to resolve this situation in the best way possible.
De quaestoren hebben de problemen in korte tijd zo goed als mogelijk verholpen.
EnglishIn that respect we have acted in complete solidarity with our Andalusian friends.
Op dit vlak zijn wij volkomen solidair geweest met onze vrienden uit Andalusië.
EnglishWe need a binding commitment to the effect that any findings will be acted on.
Het moet verplicht worden ook gevolg te geven aan de uitkomst van een rapportage.
EnglishThe decisions taken at the European Council in Madrid were therefore acted upon.
Hij heeft dus gevolg gegeven aan het besluit van de Europese Raad van Madrid.
EnglishAnd these changes made the gene not act as well as the normal gene would have acted.
Deze veranderingen maakten dat het gen niet even goed als het normale gen werkte.
EnglishYou acted very quickly in terms of nominating the President of the Commission.
U hebt snel gehandeld inzake de benoeming van de voorzitter van de Commissie.
EnglishOn that occasion, the Commission acted in a draconian manner against Belgium.
Toen is de Commissie bijzonder maar dan ook bijzonder hard opgetreden tegen België.
EnglishYet this does not alter the fact that Russia acted as though it had conquered Poland.
Dit neemt echter niet weg dat Rusland ons als onderworpen land heeft behandeld.
EnglishThe agency made a recommendation, and of course the French government acted on it.
Dit bureau heeft een advies uitgebracht dat uiteraard door de regering is opgevolgd.
EnglishYou have acted, the information systems are behind schedule, and you know it.
U heeft maatregelen genomen, u bent te laat met de automatisering, u geeft dat toe.
EnglishBut that brings me to the question of how these examples can be acted upon?
Maar mij brengt dat tot de vraag hoe deze voorbeelden gerealiseerd kunnen worden?
EnglishThank you for publicly acknowledging that the President has acted correctly.
Dank u voor uw erkenning van het feit dat de Voorzitter juist gehandeld heeft.
EnglishMrs Schreyer, you have already acted as if all of this were already in the bag.
Mevrouw Schreyer, u heeft zojuist gesproken alsof alles reeds in kannen en kruiken is.
EnglishI am glad that as a British Conservative she has acted in a European fashion.
Ik ben blij dat zij als Britse conservatief op een Europese wijze te werk is gegaan.
EnglishIn that case, however, we should have acted accordingly, which we have not done.
We zouden dan ook overeenkomstig moeten handelen, en daarvan is hier echter geen sprake.
EnglishThe UK government has acted at all times in accordance with the wishes of the Council.
De regering van het VK heeft altijd gehandeld overeenkomstig de wensen van de Raad.
EnglishOver the last decade, the way the ECSC has acted is reminiscent of banking.
Het functioneren van de EGKS deed het laatste decennium denken aan dat van een bank.
EnglishAnd in the knowledge that 314 votes must be attained, you should have acted more wisely.
En wetende dat u 314 stemmen moet halen, had u eigenlijk verstandiger moeten zijn.
EnglishRegrettably, the Union has not acted in the most appropriate way up to now.
Helaas is de Unie tot op heden niet op de meest adequate manier opgetreden.
EnglishHe acted with moral authority and international backing when that line was crossed.
Hij handelde met moreel gezag en internationale steun toen die grens werd overschreden.