"to act out" in het Nederlands

EN

"to act out" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "to act out" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishChecks have been made, and have established that the newspaper certainly did not act out of malice.
Bij navraag is gebleken dat er bij de krant zeker geen sprake is geweest van boze opzet.
EnglishThe first act that I carried out when I was a colonial oppressor was to abolish capital punishment in Hong Kong!
Mijn eerste wapenfeit als koloniale onderdrukker was het afschaffen van de doodstraf in Hongkong!
English26 October 2005 and the third act carried out by these Groups: holding this resolution hostage.
Op 26 oktober 2005 werd de derde daad gesteld, door dezelfde initiatiefnemers en met deze resolutie als gijzelaar.
EnglishLike economists, you know, their definition of rational, that we all act out of our own economic self-interest.
Zoals economen; hun definitie van rationeel, dat we allemaal uit economisch eigenbelang handelen...
EnglishThe Single European Act set out the principle of harmonization of indirect taxation within the European Union.
In de Europese Akte werd het beginsel van de harmonisatie van de indirecte belastingen in de Europese Unie uiteengezet.
EnglishThere is absolutely no justification for this act, which is totally out of step with Parliament's tradition.
Er is werkelijk geen enkele rechtvaardiging voor deze ingreep, die ook geheel indruist tegen de traditie van dit Parlement.
EnglishOn the one hand, there are those who carry out the act itself and, on the other hand, there are those who supply them with the ideological weapons.
Aan de ene kant staan de uitvoerenden en aan de andere kant diegenen die hen ideologisch bewapenen.
EnglishLet's act like it out there.
EnglishYou have to act it out.
EnglishThen the dinosaurs, being social, act out their socialness, and they get together, and they conspire.
Dan beginnen die dinosaurussen, sociaal als ze zijn, hun sociaal-zijn uit te spelen. ~~~ Ze verzamelen en beginnen samen te spannen.
EnglishIt is difficult to accept such a barbaric act could be carried out for the mere fact of having had a baby after a divorce.
Het is onbegrijpelijk dat een dergelijke barbaarse straf wordt uitgesproken op basis van het eenvoudige feit dat iemand na een scheiding een kind ter wereld heeft gebracht.
EnglishIf we pursue this line of attack, railway undertakings will need to put their customers and passengers first, rather than act out of self-interest.
Als wij die lijn volgen dan gaan spoorwegmaatschappijen in de eerste plaats naar hun klanten en aan hun passagiers moeten denken en niet aan zichzelf.
EnglishI recognise that what he has done is lay down the gauntlet to Parliament to get its act together on carrying out assessments of its own amendments.
Ik ben mij ervan bewust dat hij het Parlement de handschoen heeft toegeworpen om orde op zaken te stellen zodat wij effectrapportages van onze eigen amendementen gaan uitvoeren.
EnglishHere too, there is an urgent need for the Commission to demand that the Colombian Government act to stamp out these violations of human rights in the aftermath of the earthquake.
Ook hier is het hoogstnoodzakelijk dat de Commissie de Colombiaanse regering oproept deze door de aardbeving onopgemerkte mensenrechtenschendingen te bestrijden.
EnglishIt is a sound basis for instituting a debate which should culminate at some point in a legal act setting out common standards for an asylum procedure.
Het vormt een uitstekende basis voor een discussie die uiteindelijk moet uitmonden in een wetgevende akte, waarin de gemeenschappelijke normen voor de asielprocedure zullen worden vastgelegd.
EnglishWe therefore call on the President of Turkmenistan to summon up the courage to carry out this act of mercy, thereby according precedence to international human rights over national law.
Daarom doen wij een oproep aan de Turkmeense president om de moed voor deze daad van genade op te brengen en zo de internationale rechten van de mens boven het nationale recht te plaatsen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to act out" in Nederlands

out bijwoord
out bijvoeglijk naamwoord
Dutch
act zelfstandig naamwoord