EN

to act as {werkwoord}

volume_up
And what these cognitive biases do is they act as filters between us and reality.
En wat deze cognitieve vooroordelen doen is optreden als filters tussen onszelf en de realiteit.
Those institutions must play their part fully and act as budget guardians.
Deze instellingen moeten hun rol ten volle spelen en optreden als hoeders van de budgetten.
I am opposed to the idea of allowing the European Central Bank to act as a supervisory authority.
Ik ben tegenstander van het voorstel om de Europese Centrale Bank te laten optreden als toezichthouder.

Voorbeeldzinnen voor "to act as" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
Indien zulks niet geschiedt, wordt de handeling geacht niet te zijn vastgesteld.
EnglishIt must act quickly to establish a consistent and effective immigration policy.
Europa moet snel een samenhangend en doeltreffend immigratiebeleid ontwikkelen.
EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
De Conferentie heeft de volgende aan de Slotakte gehechte verklaringen aangenomen:
EnglishWe must also be able to act correctly and effectively in emergency situations.
Wij moeten ook in staat zijn juist en doeltreffend te handelen in noodsituaties.
EnglishThere has still been no satisfactory investigation into that act of violence.
Nog steeds is er geen bevredigend onderzoek ingesteld naar deze daad van geweld.
EnglishWe need a Europe which is able to act and which can also take necessary decisions.
Wij hebben een slagvaardig Europa nodig dat de noodzakelijke besluiten kan nemen.
EnglishThe Commission should therefore act to set a minimum rate for corporation tax.
De Commissie moet daarom werk maken van een minimumnorm voor bedrijfsbelasting.
EnglishThat is an important act of solidarity, and an important point of departure.
Dit is een belangrijke daad van solidariteit en ook een belangrijk uitgangspunt.
EnglishIf there are some cases which appear to show the opposite, we must act accordingly.
Als er aanwijzingen zijn voor het tegendeel, moeten wij direct maatregelen nemen.
EnglishWe already have the US Oil Pollution Act, which is a step in the right direction.
De Verenigde Staten hebben hun Oil Pollution Act, en die gaat in de goede richting.
EnglishAnd all this requires that we Europeans re-establish our unity and act together.
En dat vereist dat wij als Europeanen de rijen weer sluiten en gezamenlijk optreden.
EnglishThe employees must have certain opportunities to act in situations such as these.
De werknemers moeten bij een overname verschillende handelingsmogelijkheden hebben.
EnglishBecause the mixing of those two media is a sort of unnatural or unnecessary act.
Want het vermengen van die twee media is een nogal onnatuurlijke of overbodige daad.
EnglishThis is why we should act now and not leave the people of Kosovo in the lurch.
Wij moeten daarom nu optreden en mogen de mensen in Kosovo niet in de steek laten.
EnglishLet me repeat that the Council can only act on the initiative of the Commission.
Nogmaals, de Raad kan alleen op initiatief van de Commissie iets ondernemen.
EnglishIt is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
Dat zogenaamd beschaafde land had die barbaarse straf al lang moeten afschaffen.
EnglishIt is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it.
Het is een hypocriete daad richting de kiezer, die er absoluut niets van begrijpt.
EnglishWe have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
Wij stellen vast dat Europol nog helemaal geen bevoegdheid heeft om op te treden.
EnglishWe have to act to prevent any attempts to restrict it, including on the Internet.
We moeten ingaan tegen elke poging om die vrijheid te beperken, ook op het internet.
EnglishAnd these changes made the gene not act as well as the normal gene would have acted.
Deze veranderingen maakten dat het gen niet even goed als het normale gen werkte.

Vergelijkbare vertalingen voor "to act as" in Nederlands

act zelfstandig naamwoord
as bijwoord