EN

act {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This act of terror can have no justification whatsoever.
Voor deze terroristische actie kan geen enkele rechtvaardiging bestaan.
How and on whose initiative does the Public Prosecutor act?
Op welke manier en op wiens initiatief komt de openbaar aanklager in actie?
We are strongly opposed to terrorism and all forms of terrorist act.
Wij willen ons duidelijk distantiëren van terrorisme en van iedere terroristische actie.
In these circumstances there would be no case whatsoever for the Helms-Burton Act.
In dergelijke omstandigheden zou er helemaal geen reden zijn voor de wet Helms/Burton.
Amendment No 4 calls for the establishment of a European habeas corpus act.
In amendement 4 wordt voorgesteld om een Europese habeas corpus-wet op te stellen.
Our main criticism is that the Act is contrary to international law.
Wij hebben vooral kritiek op het feit dat de wet in strijd is met het volkenrecht.
The political act that we are now engaged in is significant in its own right.
De politieke daad wie wij momenteel stellen is een belangrijke daad op zich.
Such violence cannot be seen as an act of love: it is an act of dominance and intimidation.
Geweld tegen vrouwen is geen daad van liefde, maar van dominantie en intimidatie.
That is an important act of solidarity, and an important point of departure.
Dit is een belangrijke daad van solidariteit en ook een belangrijk uitgangspunt.
It is an historic moment: the final act of the revolutions of 1989.
Dit is een historisch moment; dit is de laatste akte van de revoluties van 1989.
In order to bring it into line with the Constitution, this Act is hereby amended as follows:
Teneinde deze Akte aan de Grondwet aan te passen, wordt hij als volgt gewijzigd:
It was adopted before the Single European Act came into force.
Deze richtlijn werd aangenomen voordat de Europese Akte in werking trad.
It also put in place the National Environmental Policy Act, the Clean Air Act, the Clean Water Act.
Daardoor werden ook de National Environmental Policy Act, de Clean Air Act en de Clean Water Act ingevoerd.
This happened because the Patriot Act was a unilateral legislation.
Dit gebeurde omdat de Patriot Act een unilaterale wetgeving was.
In the USA, the Freedom of Information Act costs USD 40 million every year.
De Freedom of Information Act kost de VS jaarlijks veertig miljoen dollar.
If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
Indien zulks niet geschiedt, wordt de handeling geacht niet te zijn vastgesteld.
Now I get an extra source of sensory information due to that external act.
Nu krijg ik een extra bron zintuiglijke informatie door een externe handeling.
Maybe as a last act you might do it before you leave that chair.
Misschien kunt u dit als laatste handeling, voordat uw mandaat afloopt, alsnog doen.
In the third act, we went into Bosnia and Kosovo and we seemed to succeed.
In het derde bedrijf gingen we Bosnië en Kosovo aan en we schenen te slagen.
I fear that today's debate is only the first act in a long play.
Ik vrees dan ook dat de bespreking van vandaag maar een eerste bedrijf is in een lang verhaal.
Act two: the vote on Customs Union approaches.
Tweede bedrijf: de stemming over de douane-unie komt dichterbij.
It was adopted before the Single European Act came into force.
Deze richtlijn werd aangenomen voordat de Europese Akte in werking trad.
It is perfectly possible for the Commission to act as if the protocol were in force from this afternoon.
De Commissie kan wel degelijk doen alsof het protocol al deze middag in werking is getreden.
It seems that ELISE will not act as a supplementary scheme, but will run counter to the one that is already in operation.
Het lijkt erop dat ELISE geen subsidiaire werking heeft, maar contrair gaat.
It is up to us to act, not the World Bank.
Wij zijn aan zet, en niet de Wereldbank!
Hopefully, this programme will encourage the Member States to act decisively in increasing the use of renewable energy sources.
Hopelijk schudt dit programma de lidstaten wakker en zet hen aan tot het vastberaden bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
Why is the European Parliament suddenly putting this subject on the agenda and acting as though nothing were amiss in Chechnya?
Waarom zet dan het Europees Parlement dit thema plotseling op de agenda en doet het alsof in Tsjetsjenië alles koek en ei is.
Tonight, a new act for your...... personal amazement.
Vanavond 'n nieuw nummer voor uw... persoonlijke verbazing.
Je doet alsof het een prestatie is.
NL

act {de}

volume_up
Daardoor werden ook de National Environmental Policy Act, de Clean Air Act en de Clean Water Act ingevoerd.
It also put in place the National Environmental Policy Act, the Clean Air Act, the Clean Water Act.
Dit gebeurde omdat de Patriot Act een unilaterale wetgeving was.
This happened because the Patriot Act was a unilateral legislation.
De Freedom of Information Act kost de VS jaarlijks veertig miljoen dollar.
In the USA, the Freedom of Information Act costs USD 40 million every year.

Voorbeeldzinnen voor "act" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
Indien zulks niet geschiedt, wordt de handeling geacht niet te zijn vastgesteld.
EnglishIt must act quickly to establish a consistent and effective immigration policy.
Europa moet snel een samenhangend en doeltreffend immigratiebeleid ontwikkelen.
EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
De Conferentie heeft de volgende aan de Slotakte gehechte verklaringen aangenomen:
EnglishWe must also be able to act correctly and effectively in emergency situations.
Wij moeten ook in staat zijn juist en doeltreffend te handelen in noodsituaties.
EnglishThere has still been no satisfactory investigation into that act of violence.
Nog steeds is er geen bevredigend onderzoek ingesteld naar deze daad van geweld.
EnglishWe need a Europe which is able to act and which can also take necessary decisions.
Wij hebben een slagvaardig Europa nodig dat de noodzakelijke besluiten kan nemen.
EnglishThe Commission should therefore act to set a minimum rate for corporation tax.
De Commissie moet daarom werk maken van een minimumnorm voor bedrijfsbelasting.
EnglishThat is an important act of solidarity, and an important point of departure.
Dit is een belangrijke daad van solidariteit en ook een belangrijk uitgangspunt.
EnglishIf there are some cases which appear to show the opposite, we must act accordingly.
Als er aanwijzingen zijn voor het tegendeel, moeten wij direct maatregelen nemen.
EnglishWe already have the US Oil Pollution Act, which is a step in the right direction.
De Verenigde Staten hebben hun Oil Pollution Act, en die gaat in de goede richting.
EnglishAnd all this requires that we Europeans re-establish our unity and act together.
En dat vereist dat wij als Europeanen de rijen weer sluiten en gezamenlijk optreden.
EnglishThe employees must have certain opportunities to act in situations such as these.
De werknemers moeten bij een overname verschillende handelingsmogelijkheden hebben.
EnglishBecause the mixing of those two media is a sort of unnatural or unnecessary act.
Want het vermengen van die twee media is een nogal onnatuurlijke of overbodige daad.
EnglishThis is why we should act now and not leave the people of Kosovo in the lurch.
Wij moeten daarom nu optreden en mogen de mensen in Kosovo niet in de steek laten.
EnglishLet me repeat that the Council can only act on the initiative of the Commission.
Nogmaals, de Raad kan alleen op initiatief van de Commissie iets ondernemen.
EnglishIt is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
Dat zogenaamd beschaafde land had die barbaarse straf al lang moeten afschaffen.
EnglishIt is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it.
Het is een hypocriete daad richting de kiezer, die er absoluut niets van begrijpt.
EnglishWe have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
Wij stellen vast dat Europol nog helemaal geen bevoegdheid heeft om op te treden.
EnglishWe have to act to prevent any attempts to restrict it, including on the Internet.
We moeten ingaan tegen elke poging om die vrijheid te beperken, ook op het internet.
EnglishAnd these changes made the gene not act as well as the normal gene would have acted.
Deze veranderingen maakten dat het gen niet even goed als het normale gen werkte.