"across the border" in het Nederlands

EN

"across the border" - vertaling Nederlands

EN

across the border {voorzetsel}

volume_up
across the border
They were orphans because the warlord across the border... didn't like their tribe.
Ze waren wezen omdat de krijgsheer van over de grens...... hun stam niet aanstond.
Used Michael to carry it across the border.
Hij gebruikte Michael om het over de grens te smokkelen.
It could have come from Nepal, just to the north, across the border, or from Jharkhand, a state just to the south.
Ofwel uit Nepal, in het noorden net over de grens, of van Jharkhand, een staat net ten zuiden.

Voorbeeldzinnen voor "across the border" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey were orphans because the warlord across the border... didn't like their tribe.
Ze waren wezen omdat de krijgsheer van over de grens...... hun stam niet aanstond.
EnglishBack to basics: more effective controls of taxpayers who are active across the border.
Terug naar waar het echt om gaat, meer effectieve controles bij belastingplichtigen die grensoverschrijdend actief zijn.
EnglishIt could have come from Nepal, just to the north, across the border, or from Jharkhand, a state just to the south.
Ofwel uit Nepal, in het noorden net over de grens, of van Jharkhand, een staat net ten zuiden.
EnglishIn the situation of reduced quality, it becomes appealing for patients to look across the border.
In de situatie van afnemende kwaliteit wordt het voor patiënten aantrekkelijk om over de grenzen heen te kijken.
EnglishUsed Michael to carry it across the border.
Hij gebruikte Michael om het over de grens te smokkelen.
EnglishCommunist nostalgia in Russia will soon fade once people see how well things are going across the border.
De communistische nostalgie in Rusland zal nooit van lange duur zijn, als succesvolle buurlanden laten zien hoe het ook kan.
EnglishFirstly, we must exert firm pressure on Baghdad’ s neighbours so as not to fan the flames of terrorism across the border.
Ten eerste, forse druk uitoefenen op Bagdads buren om het terroristische vuur over de grens niet aan te wakkeren.
EnglishIt makes no sense to protect birds in one country if they are being shot down across the border in another country.
Het heeft geen zin om in het ene land vogels te beschermen als zij vervolgens over de grens in een ander land afgeschoten worden.
EnglishThe strength of these criminal elements lies not least in the powerful support which they receive from across the border.
De kracht van de georganiseerde misdaad ligt niet in de laatste plaats in de machtige hulp die ze van over de grens krijgt.
EnglishMember States will themselves certainly become better acquainted with their own weaknesses if they look across the border at others.
Lidstaten zullen inderdaad zelf hun eigen zwakke punten beter leren kennen als ze over de grens kijken bij anderen.
EnglishI pestered my father until he finally found a scuba class in Buffalo, New York, right across the border from where we live.
Ik zeurde bij m'n vader totdat hij eindelijk een duikschool vond in Buffalo, New York, net over de grens van waar we leefden.
EnglishMany self-employed business people are obliged to open on Sundays because of the competition they face, possibly from across a border.
Vele zelfstandigen worden gedwongen op zondag open te houden omwille van de al dan niet grensoverschrijdende concurrentie.
EnglishIn Rwanda infiltrations across the border or under the cover of refugee repatriation have led to widespread insecurity.
In Rwanda hebben infiltraties over de grens of onder dekking van de repatriëring van vluchtelingen op vele plaatsen onveiligheid veroorzaakt.
EnglishThe ore trains which travel from northern Sweden to northern Norway have just the one driver to take the train across the border.
De ertstreinen die van Noord-Zweden naar Noord-Noorwegen rijden, worden door één en dezelfde machinist bestuurd die de grens passeert.
EnglishBut if what is happening today in Kosovo was happening just across the border in Bosnia, we would not be hesitating to use military force.
Maar als datgene wat in Kosovo gebeurt, net over de grens in Bosnië zou gebeuren, zouden we geen moment twijfelen om militaire actie te ondernemen.
EnglishThese people were received and cared for by that town, but quite remarkably, they claimed to have been dropped across the border by the French police.
Die mensen zijn opgenomen en verzorgd door die gemeente, maar het vreemde was dat zij beweerden over de grens te zijn gezet door de Franse politie.
EnglishThe majority of illegal immigrants coming to Spain arrive easily, unchallenged, across the border between France and Spain and come from the Eastern European countries.
Het grootste deel van de illegale migranten is uit het oosten afkomstig en komt heel eenvoudig via de grens met Frankrijk ons land binnen.
EnglishAt present, when one hears about a crime across a border, policemen pick up the telephone and say ‘ Well, I know somebody over there.
Op dit moment is het zo dat als iemand iets hoort over een strafbaar feit aan de andere kant van de grens, politiemensen de telefoon pakken en zeggen: u201CIk ken daar wel iemand.
EnglishThat would be a particularly significant move, since the University of Pristina across the border in Kosovo is currently subject to brutal repression.
Dit zou bijzonder veel gewicht in de schaal kunnen leggen, aangezien de Universiteit van Pristina in het buurland Kosovo thans steeds met geweld wordt onderdrukt.

Vergelijkbare vertalingen voor "across the border" in Nederlands

the lidwoord
border zelfstandig naamwoord
across bijwoord