"across-the-board" in het Nederlands

EN

"across-the-board" - vertaling Nederlands

EN

across-the-board {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "across-the-board" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat I've found, across the board, is that religion is about behaving differently.
In plaats van te besluiten of je wel of niet in God gelooft, moet je eerst iets doen.
EnglishAnd one of the major gaps in care, almost across the board, is access to safe surgery.
Een van de belangrijke tekortkomingen in de zorg, is toegang tot veilige operaties.
EnglishThat is why we should now be demanding across-the-board democratisation.
Ik vind ook dat dit een reden is om nu een grondige democratisering te verlangen.
EnglishWe had great difficulty in the Committee on Culture, as we have had across the board.
We hebben daar in de Commissie cultuur, en over de hele linie, veel moeite mee gehad.
EnglishI hope that the reports will receive across-the-board support tomorrow from this House.
Ik hoop dat dit Parlement de verslagen morgen zijn algehele steun zal geven.
EnglishIs this now truly being coordinated with the European Union across the board?
Wordt die nu echt in alle aspecten gecoördineerd met de Europese Unie?
EnglishLast year, the Council proposed a 10 % across-the-board cut in Category 4.
De Raad heeft vorig jaar een bezuiniging van 10% voorgesteld voor de complete rubriek 4.
EnglishIt is safeguarding and introducing legislation imposing across-the-board monitoring.
Men legt wettelijk vast dat iedereen in de gaten gehouden moet worden.
EnglishIt is unbelievable that such a thing is happening across the board in children’ s programmes.
Het is ongelooflijk dat zoiets in alle mogelijke kinderprogramma's zomaar kan.
EnglishCan you give us some idea whether there will be any across-the-board reductions?
Kunt u ons iets meer vertellen of er ook sprake zal zijn van bezuinigingen over de gehele linie?
EnglishWe therefore need to pull out all the stops and take tough action right across the board.
We moeten derhalve alle zeilen bijzetten en alle registers opentrekken.
EnglishThis should also be the case for railway legislation, right across the board.
Dit zou op het hele tracé van spoorwegwetgeving zo moeten zijn.
EnglishThis does not just apply to the sphere of energy policy; it applies right across the board.
Wat ik gezegd heb geldt niet alleen voor het energiebeleid, maar voor alle beleidsvormen.
EnglishWe trust that these proposals will be put into practice across the board.
We hopen dat de praktijk overal zal aansluiten bij deze voornemens.
EnglishHighly technical, across-the-board measures might not succeed.
Zeer technische en te algemene maatregelen dreigen uit te lopen op een mislukking.
EnglishThe programme was backed across the board by trade unions, management and civil society.
De vakbonden, de werkgevers en de civil society hebben gezamenlijk de procedure ondersteund.
EnglishWe also need to know what the situation is right across the board with Member States.
We moeten ook weten hoe de algemene situatie in de lidstaten is.
EnglishThere appears to be recognition across the board that the existing battery cage system has got to go.
We zijn het er allemaal over eens, denk ik, dat de batterijkooi moet verdwijnen.
EnglishWe are keen to see that disengagement is a success across the board.
We zouden graag een over de hele linie succesvolle terugtrekking zien.
EnglishThe conclusions are therefore identical across the board, and most Members have quoted them.
De conclusies zijn dan ook eensluidend en ze zijn ook door de meeste collega's al aangehaald.

Vergelijkbare vertalingen voor "across-the-board" in Nederlands

the lidwoord
board zelfstandig naamwoord
across bijwoord