EN

across {bijwoord}

volume_up
That is the great European project that brings us together across party boundaries.
Ik spreek hier over het grote project Europa dat ons over de partijgrenzen heen tot elkaar brengt.
Incentives to immigrants to settle more evenly across their host countries would help.
Het zou nuttig zijn immigranten te stimuleren zich beter gespreid over de gastlanden te vestigen.
It is therefore imperative to be able to sell these books easily across borders.
Daarom is het onontbeerlijk dat boeken zonder problemen over de grens heen gedistribueerd kunnen worden.
across (ook: over)
Just a picture of the transmission, and as you rub your finger across the transmission it highlights the various parts.
Enkel een afbeelding van de transmissie, en als je met je vinger erover wrijft, beschrijft het de verschillende delen.
There is agreement to the effect that binationally qualified institutions must uphold, even across borders, the right to bring an action for injunction on the grounds of illegal trading practices.
Men is het erover eens dat binationale instanties ook grensoverschrijdend het recht moeten hebben de staking van onwettige handelspraktijken te eisen.
I think it is generally agreed here this afternoon across all groups that the Helsinki agenda will not be sufficient to cover the necessary reform to prepare Europe for enlargement.
Ik denk dat alle fracties het erover eens zijn dat de agenda van Helsinki onvoldoende is om de hervormingen uit te voeren die nodig zijn om Europa op de uitbreiding voor te bereiden.
Is it necessary for animals to be transported across half of Europe to be slaughtered?
Is het nodig om slachtdieren dwars door Europa te vervoeren?
All available means are being deployed right across the pillars.
Alle beschikbare middelen worden dwars door de pijlers heen ingezet.
And together we would trek a thousand kilometers across India.
Samen zouden we duizend kilometer afleggen dwars door India.
And that you can put these on a grid that's 1,000 columns long across the top and 1,000 rows down the other way.
Dat kun je op een raster zetten met 1000 kolommen horizontaal en 1000 kolommen vertikaal.
Europe needs to define itself through a horizontal cultural policy cutting across all policies.
Europa moet zichzelf definiëren door middel van een cultuurbeleid dat het beleid op alle andere gebieden horizontaal doorsnijdt.
We have also succeeded in ensuring that the principal of non-discrimination applies across the board.
Wij hebben bovendien voor elkaar gekregen dat het beginsel van niet-discriminatie werd uitgeroepen tot een horizontaal beginsel.
There is a glass bridge that you walk across that’s suspended in space.
Er is een glazen brug waar je overheen loopt die in de ruimte is opgehangen.
6 dagen om er overheen te rijden.
And it's looking up on the wooded heights of Washington Heights to Jeffrey's Hook, where the George Washington Bridge goes across today.
Het kijkt uit op de beboste hoogten van Washington Heights naar Jeffrey's Hook, waar tegenwoordig de George Washington Bridge overheen gaat.
across (ook: aslant)
My constituency measures a distance of 1 300 kilometres across.
Mijn kiesdistrict meet overdwars 1300 kilometer.
It is only four kilometres away across the narrowest stretch of Öresund.
Het ligt maar vier kilometer verderop: aan de overkant van het kortste stuk over de Sont.
When he gets across the street, he'll turn around and cover you as you run.
Als hij aan de overkant is, draait hij zich om en dekt jou als jij rent.
It's been so successful, they've now taken over the strip across the street.
Het was zo'n succes dat ze nu de winkels aan de overkant van de straat hebben overgenomen.
It is only four kilometres away across the narrowest stretch of Öresund.
Het ligt maar vier kilometer verderop: aan de overkant van het kortste stuk over de Sont.
It's been so successful, they've now taken over the strip across the street.
Het was zo'n succes dat ze nu de winkels aan de overkant van de straat hebben overgenomen.
Just a few days ago, right across the street from here, there was hundreds of people gathered together.
Pas een paar dagen geleden zijn hier aan de overkant van de straat, honderden mensen samengekomen.
Jullie fietsen van de ene naar de andere kant van de staat.
Captain Dillon, get Bravo Company to send a platoon across the LZ... and support Charlie Company.
Kapitein Dillon, zeg tegen Bravo compagnie dat ze een peloton naar de andere kant van de LZ sturen... om Charlie compagnie te ondersteunen.
The dealer near your house sells this particular stereo for 200 dollars, but if you drive across town, you can get it for 100 bucks.
De autohandelaar om de hoek verkoopt deze radio voor 200 dollar, maar als je naar de andere kant van de stad rijdt, heb je hem voor 100 dollar.
As a Dane, it is natural for me to look across the Baltic, a sea which has once again become a source of connections and cooperation.
Voor mij als Deen is het een natuurlijke zaak naar de overkant van de Oostzee te kijken, omdat deze zee weer een zee van verbindingen en van samenwerking is geworden.

Voorbeeldzinnen voor "across" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA joint and coordinated strategy across the policy spectrum is what is required.
Daarom moeten ze worden gekoppeld aan maatregelen op een reeks andere gebieden.
English. ~~~ No, they turn across here.
Dus, nu stoppen ze niet hier, of zelfs maar hier, nee, ze gaan helemaal hierheen.
EnglishAnd they're spreading from Korea to Brazil to India to the USA and across Europe.
Ze verspreiden zich van Korea naar Brazilië naar India naar de VS en over Europa.
EnglishIt developed in Northern Ireland but has an impact across many European countries.
Het is in Noord-Ierland opgezet, maar heeft gevolgen voor vele Europese landen.
EnglishThe message sent by Parliament through these documents comes across loud and clear.
Het Parlement laat met deze documenten een duidelijke en ferme boodschap horen.
EnglishI think that was an unfair way of Mr Truscott getting his first question across.
Ik vind het unfair dat de heer Truscott zijn eerste vraag niet heeft kunnen stellen.
EnglishThey were orphans because the warlord across the border... didn't like their tribe.
Ze waren wezen omdat de krijgsheer van over de grens...... hun stam niet aanstond.
EnglishI was going to try and do a 20-minute swim, for one kilometer across the North Pole.
Ik zou proberen om 20 minuten lang, één kilometer over de Noordpool te zwemmen.
EnglishThis is slowed down 20-fold, and the crab just zooms across that simulated debris.
Dit is 20 keer vertraagd, en de krab zoeft gewoon over dat gesimuleerde puin.
EnglishI think that if we support this ban, there will be quiet relief right across Europe.
Ik denk dat, als wij dit verbod steunen, overal in Europa opluchting zal heersen.
EnglishThis morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.
Vanochtend hebben wij echter een nieuwe eigenschap in u ontdekt: arrogantie.
EnglishThe Lisbon Strategy must be implemented in its entirety across all its strands.
De strategie van Lissabon moet in haar geheel en over de hele linie worden ingevoerd.
EnglishI learned how to effectively communicate across borders without being detected.
Ik leerde hoe ik effectief over de grenzen kon communiceren zonder betrapt te worden.
EnglishBecause the Internet and connection technologies are connecting them across the world.
Want internet en verbindingstechnologieën koppelen ze aan elkaar over de wereld.
EnglishBut it turns out, you don't need something six miles across to do a lot of damage.
Maar het hoeft geen 10 kilometer doormeter te zijn om al veel schade te veroorzaken.
EnglishThe power of media ownership now frequently extends across national borders.
De invloed van media-eigendom overschrijdt tegenwoordig vaak de nationale grenzen.
EnglishReforms of the product and capital markets are well underway across Europe.
Hervormingen van de product- en kapitaalmarkten zijn in heel Europa in gang gezet.
EnglishThey forget the 20 million people currently unemployed across our continent.
Ze vergeten dat er in ons werelddeel intussen 20 miljoen mensen zonder werk zitten.
EnglishThis is the inevitable result of the movement of people across international borders.
Dit is het logische gevolg van het feit dat de internationale mobiliteit toeneemt.
EnglishWhat I've found, across the board, is that religion is about behaving differently.
In plaats van te besluiten of je wel of niet in God gelooft, moet je eerst iets doen.

Synoniemen (Engels) voor "across":

across