EN

acquired {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
acquired (ook: learnt)
They have, through their trade union, acquired skills in order to pass them on to their pupils.
Ze hebben via hun vakbond vaardigheden aangeleerd om deze vervolgens door te kunnen geven aan hun leerlingen.
Among the working population, the winners are the young people, who in this new situation quickly acquired the necessary diploma and skills.
Van de werkende bevolking zijn de jonge mensen, die in deze nieuwe situatie snel de nodige diploma's hebben gehaald en vaardigheden hebben aangeleerd, de winnaars.

Voorbeeldzinnen voor "acquired" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, since 1996, the discharge has acquired a heavy, political significance.
Voorzitter, sinds 1996 heeft de kwijting een zware politieke betekenis gekregen.
EnglishIt has acquired new foundations for national cohesion and social solidarity.
Zij heeft nieuwe funderingen gelegd voor nationale cohesie en sociale solidariteit.
EnglishThe process has already acquired a momentum of its own and is now unstoppable.
Het proces heeft nu al een eigen, niet meer te stuiten dynamiek ontplooid.
EnglishIt included clauses on the acquired rights, the so-called 'grandfather clause '.
Het bevatte bepalingen over verworven rechten, de uitzonderingsclausule.
EnglishNot everything has been acquired yet, but we are on the road to consultation.
Alles is nog niet verworven maar we zitten al op de weg van de raadpleging.
EnglishYear after year, we have seen how the Council has acquired more ambitions.
Jaar na jaar hebben wij kunnen zien dat de Raad met nieuwe ambities kwam.
EnglishTissues and cells are often acquired through cross-border exchanges.
Weefsels en cellen worden vaak verkregen via grensoverschrijdende transacties.
EnglishEpirus acquired the dubious accolade of being the poorest region in the European Union.
Epiros heeft het trieste voorrecht het armste gebied van de Europese Unie te mogen zijn.
EnglishIn 1999 acquired a majority share in, one of the largest Polish banks.
In 1999 kocht een meerderheidsaandeel in, een van grootste Poolse banken.
EnglishValues are acquired; doctrine and dogma are imposed -- the two opposing mechanisms.
Waarden zijn verworven; doctrines en dogma zijn opgelegd -- de twee tegengestelde mechanismen.
EnglishThe international sex trade has acquired an excellent tool in the Internet.
De internationale sekshandel heeft met internet een uitstekend instrument in handen gekregen.
EnglishEnlargement of the European Union in all its stages meant it acquired new neighbours.
De uitbreiding van de Europese Unie heeft in al haar fasen nieuwe buren met zich meegebracht.
EnglishIn this case, the US acquired the ‘ APIS’ data, which they apparently got from Mexico.
In dit geval hebben de VS de ` APIS'-gegevens verworven, klaarblijkelijk uit Mexicaanse bron.
EnglishThe European Parliament acquired much-improved codecision rights.
De medebeslissingsbevoegdheid van het Europees Parlement werd aanzienlijk versterkt.
EnglishThat ability is the fruit of knowledge acquired, either through training or through work experience.
Dit is dan te danken aan kennis die door opleiding of beroepservaring is opgedaan.
EnglishThe very fact of concentrating on qualifications already acquired is an important breakthrough.
De specifieke aandacht voor reeds verworven kwalificaties is een belangrijke doorbraak.
EnglishThe programme in question has acquired a considerable reputation at international level.
Op internationaal niveau heeft het programma een goede reputatie.
EnglishKnowledge is constantly advancing, and further information being acquired.
De wetenschap schrijdt voort en er komt steeds meer informatie.
EnglishAnd then about a year and a half ago, Google actually acquired this company.
Ongeveer anderhalf jaar geleden nam Google dit bedrijf over.
EnglishSome of the prisoners have acquired citizenship of EU countries.
Sommige gedetineerden hebben de nationaliteit van een EU-land gekregen.

Synoniemen (Engels) voor "acquirement":

acquirement