EN

acquainted with {bijwoord}

volume_up
acquainted with (ook: familiar with)

Voorbeeldzinnen voor "acquainted with" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCommissioner, that you are fully acquainted with the Cyprus issue I do not doubt.
Mijnheer de commissaris, ik betwijfel allerminst dat u de kwestie-Cyprus goed kent.
EnglishWe are all acquainted with the democratic content of the regime in Beijing.
We kennen hier allemaal het democratische gehalte van het regime in Beijing.
EnglishI ask this question as you, like me, are well acquainted with the Draft Convention.
Ik vraag u dit, omdat u, net zoals ikzelf, goed bekend bent met de tekst van de Conventie.
EnglishI was personally acquainted with your father and met him at meetings in Madrid in the seventies.
Uw vader, heb ik ook persoonlijk nog gekend op meetings in de jaren '70 in Madrid.
EnglishI am well acquainted with your proposal of a European Year Against Violence Against Women.
Ik ben goed op de hoogte van uw voorstel voor een Europees Jaar tegen geweld jegens vrouwen.
EnglishAs far as the plans for Bailers are concerned, I am not actually acquainted with the details.
Wat de plannen voor Wit-Rusland betreft, daarvan kende ik eerlijk gezegd de details niet.
EnglishI could cite dozens more, but you are better acquainted with this subject than I am.
Ik zou nog wel enige tientallen gevallen kunnen opsommen, maar u bent in deze materie beter thuis dan ik.
EnglishI first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
EnglishThose who are perhaps seeking to make a new home for themselves in Europe must get acquainted with Europe.
Wie zich in Europa wil vestigen, zal met Europa vertrouwd moeten geraken.
EnglishWe are well acquainted nowadays with the consequences of abortion.
Vandaag kennen wij de gevolgen van abortus maar al te goed.
EnglishYou are personally well acquainted with these issues.
Persoonlijk bent u buitengewoon goed op de hoogte van alle kwesties.
EnglishAnd now, we are all acquainted with the consequences of this situation that you have highlighted.
De Raad vindt het namelijk van groot belang dat er een debat over migratiestromen op gang wordt gebracht.
EnglishThe figures with which I am acquainted indicate the precise opposite.
De cijfers die ik ken, wijzen op het tegendeel.
EnglishIt is, of course, one of the three 'E's with which the honourable Members are well acquainted.
Dat is een van de drie E's - Economy, Environment & Equity - die de geachte afgevaardigden ongetwijfeld kennen.
EnglishIn my view, it is crucial for us to be well acquainted with this political commitment, this clear line.
Ik denk dat het voor ons van groot belang is dit politieke commitment, die heldere lijn, goed te kennen.
EnglishI regret that Mr Michel is not here because he is very well acquainted with the subject of Mauritania.
Ik betreur het dat de heer Michel niet aanwezig is, want hij is kent de situatie in Mauritanië heel goed.
EnglishAnd that was my first time to be acquainted with that.
Dat was mijn eerste keer dat ik daarmee kennis maakte.
EnglishThe Commissioner, who is not present here today, was probably already well acquainted with the problem.
De commissaris - die hier vandaag niet aanwezig is - was inmiddels ook goed op de hoogte gebracht van de problemen.
EnglishThe latter is probably better acquainted with Bavarian pork knuckles than Polish power stations.
Overigens heeft de heer Posselt waarschijnlijk meer verstand van Beierse karbonaadjes dan van Poolse elektriciteitscentrales.
EnglishI look forward to becoming acquainted with the various feasibility studies which the Commission has carried out.
Ik zie met belangstelling uit naar de verschillende uitvoerbaarheidsstudies die door de Commissie zijn verricht.

Vergelijkbare vertalingen voor "acquainted with" in Nederlands

with voorzetsel
with bijwoord
Dutch
to put up with werkwoord
together with bijwoord
to deal with werkwoord