EN

acoustic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
And we'll place an acoustic tag that says, "OMSHARK 10165," or something like that, acoustically with a ping.
We plaatsen een akoestische tag die zegt, "I'M SHARK 10165" of zoiets, akoestisch met een 'ping'.
The Ministry of Defence admits that there is an acoustic effect that might damage sea mammals.
Het Britse ministerie van Defensie erkent dat er een akoestisch effect bestaat waarvan zeezoogdieren schade zouden kunnen ondervinden.
Because just that soil could make the acoustic difference.
Zo konden we een energiecentrale bouwen die ook stil was omdat het bodemmateriaal alleen al akoestisch sterk het verschil kan maken.

Voorbeeldzinnen voor "acoustic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe acoustic transit time for each of these paths is about three hours.
Het geluid doet er in deze gevallen zo'n drie uur over om over te steken.
EnglishFirstly, the situation with regard to acoustic pollution is not the same in all European airports.
Om te beginnen is de geluidshinder niet op alle Europese luchthavens hetzelfde.
EnglishAgain, remove the light enclosure; keep the acoustic enclosure.
Nogmaals: verwijder de lichtomheining, behoud de akoestische omsluiting.
EnglishIt's acoustic vibrations in the air, little waves of energy in the air that tickle our eardrum.
Het zijn akoestische trillingen in de lucht, kleine energiegolven in de lucht die ons trommelvlies raken.
EnglishAnd we'll place an acoustic tag that says, "OMSHARK 10165," or something like that, acoustically with a ping.
We plaatsen een akoestische tag die zegt, "I'M SHARK 10165" of zoiets, akoestisch met een 'ping'.
EnglishI'm going to try to take you on a journey of the underwater acoustic world of whales and dolphins.
Ik ga proberen jullie mee te nemen op een reis door de wereld van het onderwatergeluid van walvissen en dolfijnen.
EnglishIt means acoustic intimacy and it means visual intimacy.
EnglishIt used to be a weight room, so there were rubber floors below, acoustic tile ceilings and fluorescent lights.
Het was eerst een fitnessruimte, dus er lag een rubberen vloer akoestische plafondtegels, fluorescerend licht.
EnglishHere you see the various acoustic baffles as well as the flying mechanisms and catwalks over the auditorium.
Hier zie je zowel de verschillende akoestische schotten als de zwevende mechanismen en catwalks boven het auditorium.
EnglishThe Ministry of Defence admits that there is an acoustic effect that might damage sea mammals.
Het Britse ministerie van Defensie erkent dat er een akoestisch effect bestaat waarvan zeezoogdieren schade zouden kunnen ondervinden.
EnglishWe used the wall to partition the 13 installations of the project and produce a kind of acoustic and visual separation.
We gebruikten de muur om de dertien installaties te isoleren een een akoestische en visuele scheiding te maken.
EnglishBecause just that soil could make the acoustic difference.
Zo konden we een energiecentrale bouwen die ook stil was omdat het bodemmateriaal alleen al akoestisch sterk het verschil kan maken.
EnglishI'll take you now to the acoustic lab.
Ik neem jullie nu mee naar het akoestische lab.
EnglishAnd also the acoustic separation was destroyed.
EnglishThe light enclosure can be lifted separate to the acoustic enclosure, so you can do Beckett with Dallas as the backdrop.
De lichtomheining kan opgetrokken worden los van de akoestische omsluiting. ~~~ Je kan dus Beckett doen met Dallas als achtergrond.
EnglishAnd here's an acoustic shelf.
EnglishThis disruption is especially extensive to animals that by nature have very sensitive acoustic capabilities, such as whales and dolphins.
Deze verstoring is vooral ingrijpend bij dieren die van nature een erg gevoelig gehoorvermogen hebben, zoals walvissen en dolfijnen.
EnglishInstead of the electromagnetic energy waves used by surface radar, it employs acoustic energy waves with which it scans the water of the oceans.
In plaats van de elektromagnetische golven die worden gebruikt voor oppervlakteradar, scant de sonar het zeewater met behulp van geluidsgolven.
EnglishThe hurdy-gurdy has been used, historically, through the centuries in mostly dance music because of the uniqueness of the melody combined with the acoustic boombox here.
In de loop van de geschiedenis werd de draailier vooral gebruikt in dansmuziek vanwege zijn unieke melodie in combinatie met de akoestische galmkast hier.
EnglishIt is also clear that, if the operative restrictions were not based on acoustic levels, but on the runway and the time, it would be difficult for us to refer to this Annex.
Als wij de exploitatiebeperkingen niet zouden afstemmen op het geluidsniveau maar bijvoorbeeld op de vluchtperiode of startbaangegevens, zouden wij ons uiteraard niet op deze bijlage kunnen beroepen.

Synoniemen (Engels) voor "acoustic":

acoustic
English
acoustical
English