"acidification" in het Nederlands

EN

"acidification" - vertaling Nederlands

EN

acidification {zelfstandig naamwoord}

volume_up
acidification
Our ecosystem continues to suffer from acidification and eutrophification.
Ons ecosysteem heeft nog altijd te lijden onder verzuring en eutrofiëring.
Mr President, I wholeheartedly agreed with the three reports on acidification.
Voorzitter, ik heb van harte ingestemd met de drie verslagen over de verzuring.
It concerns acidification, traditional air pollution and ozone smog.
Het gaat om verzuring, om klassieke luchtverontreiniging en ozonsmog.

Voorbeeldzinnen voor "acidification" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe can be quite satisfied with the policy against acidification pursued hitherto.
Over het beleid tegen de verzuring tot nu toe kunnen we behoorlijk tevreden zijn.
EnglishMr President, I wholeheartedly agreed with the three reports on acidification.
Voorzitter, ik heb van harte ingestemd met de drie verslagen over de verzuring.
EnglishAcidification is still a problem to which we cannot avoid drawing attention.
De verzuring is nog steeds een probleem waar wij niet aan voorbij kunnen gaan.
EnglishOur ecosystem continues to suffer from acidification and eutrophification.
Ons ecosysteem heeft nog altijd te lijden onder verzuring en eutrofiëring.
EnglishAcidification will continue, despite the decision we shall make tomorrow.
De verzuring gaat door, ondanks het besluit dat morgen wordt genomen.
EnglishThe measures proposed form part of a European strategy for combating acidification.
De maatregelen die worden voorgesteld maken onderdeel uit van een Europese verzuringsstrategie.
EnglishIt concerns acidification, traditional air pollution and ozone smog.
Het gaat om verzuring, om klassieke luchtverontreiniging en ozonsmog.
EnglishMr President, acidification still presents a serious threat to Europe's forests.
Mijnheer de Voorzitter, de verzuring vormt nog steeds een ernstige bedreiging voor de bossen in Europa.
EnglishSo I'll close with a short discussion of ocean acidification.
Ik zal met een korte discussie over de verzuring van de oceaan afsluiten.
EnglishAll this also has an effect on acidification and eutrophication.
Dit heeft ook allemaal effect op de verzuring en de eutrofiëring.
Englishfor me, it's ocean acidification.
Als je aan mij zou vragen "Waar moeten we ons het meest zorgen over maken?
EnglishAcidification is therefore a problem 'imported ' into our country.
De verzuring is dus een probleem dat ons land " importeert ".
EnglishIt is therefore a good start on the concrete implementation of the acidification strategy.
Dit is een goede start voor de concrete tenuitvoerlegging van de strategie ter bestrijding van verzuring.
EnglishAcidification is a very serious problem in Scandinavia.
Verzuring is een van de ernstigste milieuproblemen in Scandinavië.
EnglishMany citizens believe that the problem of acidification has now been resolved, but that is not the case.
Veel burgers denken dat het probleem van de verzuring inmiddels is opgelost, maar dat is niet zo.
EnglishReference is simply made to work on climate change and acidification, but that is not good enough.
Daarbij wordt verwezen naar strategieën inzake klimaat- en verzuringsvraagstukken, maar dat is onvoldoende.
EnglishThese two documents form the basis for the acidification strategy that we adopted three years ago.
Deze twee documenten vormen de basis voor de verzuringstrategie die wij drie jaar geleden hebben aangenomen.
EnglishI shall, however, concentrate on the Hulthén report on a common strategy to combat acidification.
Ik wil mij echter concentreren op het verslag-Hulthén over een communautaire strategie ter bestrijding van de verzuring.
EnglishAnd then the last thing on the list there, ocean acidification -- if you were to ask me, you know, "What do you worry about the most?
En dan ook nog naar het laatste op de lijst, de verzuring van de oceaan.
EnglishIn the longer term, the threat to the environment will be worldwide, as a result of acidification and climate change.
Op langere termijn zijn via verzuring en klimaatverandering de bedreigingen van het leefmilieu wereldwijd.