EN

achievement {zelfstandig naamwoord}

volume_up
achievement (ook: coup, success, Godspeed)
This is therefore an impressive personal achievement on the part of Mr Rocard.
Het gaat hier dan ook om een persoonlijk en intelligent succes van de heer Rocard.
Would it not be an important, impressive achievement for the citizens?
Zou dit geen belangrijk en indrukwekkend succes zijn voor de burgers?
Prime Minister, this was a great personal achievement on your part.
Mijnheer de eerste minister, dat was werkelijk een groot persoonlijk succes van u!
Mr Karas and Commissioner Bolkestein are to be congratulated for this achievement.
De heer Karas en commissaris Bolkestein verdienen lof voor deze prestatie.
Given the troubled history of this region that in itself is an achievement.
Gelet op de roerige geschiedenis van deze regio is dat op zichzelf al een prestatie.
Mr President, I would like to congratulate the rapporteur on his achievement.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur complimenteren met zijn prestatie.
achievement (ook: accomplishment, act, action, deed, feat)
I first thought it was a remarkably intelligent achievement on my part, but it was done by the machine.
Ik dacht eerst dat ik een bijzonder intelligente daad had verricht, maar dat was de machine.
This really would be a major achievement.
Dat zou echt een goede daad zijn.
The concept of supranational law is a Roman achievement.
Het idee van een supranationaal recht is een Romeinse verworvenheid.
Today we must at all costs protect this achievement of the transatlantic dialogue.
De transatlantische dialoog is een verworvenheid die we tot elke prijs in stand moeten houden.
We should certainly continue down this road, for that is a major achievement.
Dat moet zeker zo doorgaan, want het is een grote verworvenheid.
achievement (ook: success)
It has been the essential guarantee of an achievement unique in European history.
Het was een essentiële voorwaarde voor het welslagen van deze unieke verwezenlijking in de Europese geschiedenis.
Monitoring, evaluation and checks are of fundamental importance for the successful achievement of these aims.
Voor het welslagen van deze onderneming zijn begeleiding, evaluatie en toezicht nodig.
However, ten years on from Cairo, several factors are now threatening the achievement of the goals set at that conference.
Tien jaar na Caïro bedreigen verschillende factoren echter het welslagen van de doelstellingen die tijdens deze conferentie zijn geformuleerd.
achievement
Dat is een belangwekkend wapenfeit.
Then there are the posts for the Commission: surely that must be seen as an important achievement in this set of budgetary negotiations.
Dan de posten voor de Commissie: dat is toch een belangrijk wapenfeit van deze begrotingsonderhandeling.
I think the most significant achievement of Solidarno ść was its ability to unite all sectors of society.
Het belangrijkste wapenfeit van Solidariteit is denk ik dat zij in staat is geweest om alle sectoren van de maatschappij te verenigen.
We must not forget that the smooth operation of the internal market is one of the basic preconditions to the achievement of the Lisbon objectives.
Wij mogen niet vergeten dat de soepele werking van de interne markt een van de fundamentele voorwaarden is voor het halen van de doelstellingen van Lissabon.
After the Amsterdam Treaty comes into force that will be one of the major achievements of the Intergovernmental Conference.
Als het Verdrag van Amsterdam in werking is getreden, zal de totstandkoming van die ruimte gelden als een van de belangrijkste prestaties van de Intergouvernementele Conferentie.
achievement (ook: act, action, move, movement, push)
I believe that to be our rapporteur's achievement in the 1999 budget.
Dit is denk ik de verdienste van onze rapporteur in de begrotingsprocedure 1999.
This is a great achievement because the challenge was a considerable one.
Dat is een grote verdienste, want het was een uitdaging van formaat.
It is also an achievement for the European Union and the countries that supported the opposition.
Dit is tevens de verdienste van de Europese Unie en de landen die de oppositie steunden.

Voorbeeldzinnen voor "achievement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is therefore an impressive personal achievement on the part of Mr Rocard.
Het gaat hier dan ook om een persoonlijk en intelligent succes van de heer Rocard.
EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteur on his achievement.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur complimenteren met zijn prestatie.
EnglishThe inauguration of the Convention was, though, the only outstanding achievement.
De bijeenroeping van de Conventie is echter de enige prestatie van formaat gebleken.
EnglishThe major achievement of your presidency is undoubtedly the Treaty of Amsterdam.
De grote voltooiing van uw voorzitterschap is ongetwijfeld het Verdrag van Amsterdam.
EnglishIt is the norm and forms part of the achievement that the European Union represents.
Dat is de norm en dat is een van de grote verworvenheden van de Europese Unie.
EnglishWe are all proud of this achievement and I am particularly grateful to you.
Wij zijn allen trots op dat werk, en ik ben u daar ook zeer erkentelijk voor.
EnglishMr Karas and Commissioner Bolkestein are to be congratulated for this achievement.
De heer Karas en commissaris Bolkestein verdienen lof voor deze prestatie.
EnglishWhen it comes to employment, the achievement was not perhaps so outstanding.
Wat de werkgelegenheid betreft, is het resultaat misschien niet zo geweldig.
EnglishAnd that, Mrs RothBerendt, is the basis of the achievement you were so proud of.
En daarop berust het werk waarop u, mevrouw Roth-Behrendt, zo trots was.
EnglishIn any case, the fact that an agreement has been reached is an achievement in itself.
In elk geval is het op zich al een verworvenheid dat er een overeenkomst is bereikt.
EnglishGiven the troubled history of this region that in itself is an achievement.
Gelet op de roerige geschiedenis van deze regio is dat op zichzelf al een prestatie.
EnglishFirst: the introduction of the euro has of course been an important achievement.
Ten eerste is met de invoering van de euro een belangrijk doel bereikt.
EnglishFor example, bringing in an environment tax would be a major achievement.
Het invoeren van een milieuheffing is hierbij een van de belangrijkste zaken.
EnglishI believe that to be our rapporteur's achievement in the 1999 budget.
Dit is denk ik de verdienste van onze rapporteur in de begrotingsprocedure 1999.
EnglishFor the Commission this is an important and very successful achievement, it must be said.
Van de Commissie is het een belangrijke en goede prestatie, dat moet gezegd worden.
EnglishThis is an historic achievement which constitutes a model of stability in the global system.
Deze historische prestatie is een voorbeeld van stabiliteit in het wereldbestel.
EnglishI congratulate him and his ever-supportive wife, Pat, personally on this achievement.
Ik feliciteer hem en zijn vrouw Pat, die hem altijd steunt, persoonlijk met dit succes.
EnglishThe outcome of Bonn represents a major achievement for the European Union.
Het resultaat van Bonn vormt een belangrijk succes voor de Europese Unie.
EnglishThe budget chapter is, of course, the crowning achievement of the accession negotiations.
Het begrotingshoofdstuk vormt immers de bekroning van de toetredingsonderhandelingen.
EnglishThat, I think, was another major achievement for Parliament in this negotiation.
Dit is mijns inziens nog een belangrijke prestatie van het Parlement in deze onderhandelingen.

Synoniemen (Engels) voor "achievement":

achievement
achievable
achiever