EN

achieved {voltooid deelwoord}

volume_up
achieved (ook: successful, graduated)
That said, the rapporteurs have - virtually - achieved the impossible.
De rapporteurs zijn er - bijna - in geslaagd het onmogelijke mogelijk te maken.
Only when people can say that will the unification of Europe have been achieved.
Pas wanneer de mensen dat kunnen zeggen, is de Europese eenwording geslaagd.
Nonetheless, the aim of freezing the production of plutonium in Pyongyang had been achieved.
Desalniettemin waren wij erin geslaagd de plutoniumproductie in Pyongyang te bevriezen.

Voorbeeldzinnen voor "achieved" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCoherence can only be achieved if strategies and measures are brought into line.
Coherentie houdt in dat strategieën en maatregelen op elkaar worden afgestemd.
EnglishThe first objective that this regulation has certainly achieved is that of safety.
De eerste doelstelling die met deze verordening zeker is bereikt, is veiligheid.
EnglishI have great admiration for what the accession countries have already achieved.
Ik heb veel bewondering voor de prestaties tot nu toe van de toetredingslanden.
EnglishBut I do take heart at the favourable results that are being achieved in Sweden.
Het verheugt mij echter dat men in Zweden een gunstig resultaat heeft bereikt.
EnglishHowever, there are no signs that this is likely to be achieved in the near future.
Het ziet er niet naar uit dat dit in de nabije toekomst kan worden gerealiseerd.
EnglishHere, too, according to the Commission's figures, we have achieved an improvement.
Volgens de cijfers van de Commissie is hierin eveneens een verbetering bereikt.
EnglishI am concerned that the modest progress we have achieved may be brought to nought.
Ik vrees dat de tot dusver gemaakte bescheiden vorderingen tenietgedaan worden.
EnglishHaving achieved economic and monetary union, other plans are now being drawn up.
Nu de Economische en Monetaire Unie een feit is, tekenen zich andere horizonten af.
EnglishAs I moved through, I achieved a very reasonable facsimile of the Maltese Falcon.
terwijl ik verder ging, bereikte ik een zeer redelijke kopie van de Maltezer valk.
EnglishThe presidency of the Council has certainly achieved much in administrative terms.
Het Raadsvoorzitterschap heeft een heel goede administratieve prestatie geleverd.
EnglishDuring the 1990s, they were able to show the benefits that could be achieved.
Deze landen hebben in de 20ste eeuw laten zien dat het veel voordelen oplevert.
EnglishIf you had achieved that, I would have been delighted to support the directive.
Als u dat had klaargespeeld, had ik deze richtlijn enthousiast onderschreven.
EnglishIn other words, the objectives of the Marco Polo programme could not be achieved.
Dat betekent dat de doelen van het Marco Polo-programma niet gehaald kunnen worden.
EnglishBoth countries have worked hard and they have achieved enormous progress so far.
Beide landen hebben hard gewerkt, en ze hebben tot nu toe grote vooruitgang geboekt.
EnglishThe results are to be achieved through close cooperation with the social partners.
Wij moeten nauw met de sociale partners samenwerken om resultaten te bereiken.
EnglishSecond, security, which is being achieved via justice and regional cooperation.
Het tweede is veiligheid, die via justitie en regionale samenwerking wordt bereikt.
EnglishWe have made nothing like the progress on railways which we ought to have achieved.
We zijn nog op geen stukken na daar waar we met de spoorwegen zouden moeten zijn.
EnglishIt is heartening that such good results have already been achieved in this field.
Het is positief dat er op dit terrein al zulke goede resultaten zijn bereikt.
EnglishOnly when people can say that will the unification of Europe have been achieved.
Pas wanneer de mensen dat kunnen zeggen, is de Europese eenwording geslaagd.
EnglishI am, moreover, convinced that we will have achieved it within four or five years.
Ik ben er overigens van overtuigd dat dat recht over vier of vijf jaar zal bestaan.