EN

to achieve [achieved|achieved] {werkwoord}

volume_up
This presupposes people working together to achieve this peace, this cooperation.
Dat veronderstelt een samenwerking om die vrede, die samenwerking te bereiken.
If we can achieve this, then we will have globalised an important environmental principle.
Als wij dat bereiken, hebben wij een belangrijke milieugedachte gemondialiseerd.
They are in a minority and will never be able to achieve their aims through violence.
Die zijn in de minderheid en zullen hun doel nooit met geweld kunnen bereiken.
FRONTEX will achieve nothing without the Carabinieri or the Civil Guard.
Frontex zal niets doen zonder de Carabinieri of zonder de Guardia Civil.
The Union, acting jointly at UN level in this area, might achieve something.
De Unie, gezamenlijk optredend op dit gebied op VN-niveau, kan nog wel iets doen.
We need about another three years in order to achieve the testing requirements.
Wij hebben nog zo'n drie jaar nodig om alle vereiste proeven te doen.
We will not achieve that by opening the door to a universal opt-out.
Dat bereiken we niet door de weg vrij te maken voor een universele opt-out.
However, we will only achieve these objectives if we do our homework.
Wij zullen deze doelstellingen echter alleen bereiken, als wij ons huiswerk maken.
You want to achieve this immediately, without any pre-conditions.
U wil daar meteen werk van maken zonder dat ook maar enige voorwaarde vervuld is.
I would like to outline what I hope the Summit will achieve in these two areas.
Ik wil graag uiteenzetten welke resultaten de Top op deze terreinen naar wij hopen zal behalen.
But your support of the proposal is important to achieve that much desired result.
Uw steun voor het voorstel is evenwel van belang als wij dit zeer gewenste resultaat willen behalen.
We have failed to achieve a qualified majority.
We zijn er niet in geslaagd een gekwalificeerde meerderheid te behalen.
We need the cooperation of everybody to achieve our ambitions.
We hebben eenieders medewerking nodig om onze idealen te verwezenlijken.
We must achieve our targets on employment, education and training.
We moeten de doelstellingen voor werkgelegenheid, onderwijs en opleiding verwezenlijken.
In order to do that, it is vital that we should achieve interbanking in the infrastructure.
Het is daarvoor absoluut noodzakelijk een interbancaire infrastructuur te verwezenlijken.
The normal way to achieve this would be to allocate quotas to companies.
De normale manier om dit te bewerkstelligen is quota toe te kennen aan bedrijven.
This is our chance to achieve better harmonization in this sector.
Nu hebben wij de kans een betere harmonisatie in deze sector te bewerkstelligen.
It is crucial to achieve an agreement that allows for peaceful development.
Wij moeten een akkoord zien te bewerkstelligen waarmee een vreedzame ontwikkeling mogelijk wordt.
We must achieve realistic legislation that can be applied in practice.
We moeten een realistische, toepasbare wetgeving tot stand brengen.
There is no other way in which we can achieve that cooperation in the longer term.
Alleen op die manier kunnen we die samenwerking op de langere termijn tot stand brengen.
As a peaceful partner, Europe can achieve a great deal in cooperation with Turkey and Russia.
Europa kan als vreedzame partner samen met Turkije en Rusland iets tot stand brengen.
The normal way to achieve this would be to allocate quotas to companies.
De normale manier om dit te bewerkstelligen is quota toe te kennen aan bedrijven.
This is to give companies an incentive to achieve such goals.
Dit om een impuls te geven aan bedrijven om mee te werken aan dergelijke doelen.
To achieve this goal, however, farms must not rely solely on grant aid.
De bedrijven mogen echter niet enkel en alleen van steun afhankelijk zijn om een goed inkomen te verkrijgen.
In that way, they will achieve the dignity and receive the education that they require.
Op deze manier verkrijgen zij de waardigheid en de opleiding die zij verdienen.
This is the way we may finally achieve more balanced and more democratic European institutions.
Zo zullen we eindelijk evenwichtiger en democratischer Europese instellingen verkrijgen.
But we in Europe have taken decades to achieve such freedom.
In Europa hebben wij er echter decennia voor nodig gehad om deze vrijheid te verkrijgen.
We too found it difficult to achieve our democratic standards.
Ook wij moesten onze democratische normen in een moeizame strijd verwerven.
That would be turning our back on the opportunity to achieve the competitiveness that we desire.
Dat zou betekenen dat wij de kans om de door ons gewenste concurrentiepositie te verwerven de rug toekeren.
The Socrates programme in all its parts is the instrument for many young people to achieve a European capability.
Het Socrates-programma vormt voor veel jongeren het instrument om Europese vaardigheden te verwerven.
I share the belief that an institution such as the proposed foundation can achieve something positive.
Ik ben ook van mening dat een instantie als de Stichting veel goeds kan verrichten.
I would like to extend warm thanks to Mr Kuckelkorn as rapporteur, for the huge effort he has made to achieve this report.
Ik wil de heer Kuckelkorn als rapporteur van harte bedanken voor de vele inspanningen die hij verricht heeft om tot een verslag te komen.
In the time since then, a great deal of work has been put into trying to achieve the present state of progress in all the Community institutions.
In de tussenliggende periode is veel werk verricht om alle communautaire instellingen te krijgen waar zij nu zijn.
We should establish a federation of institutions in order to achieve these tasks!
Wij moeten een bondgenootschap van de instellingen tot stand brengen om die opdrachten te vervullen!
That is what I propose to achieve, with your help and your solidarity.
Ik stel voor die wens te vervullen, met uw hulp en uw solidariteit.
To achieve this, we and those countries need to fulfil our respective obligations.
Om dit mogelijk te maken moeten wij ons van een aantal taken kwijten, en moeten ook de betrokken landen een aantal taken vervullen.
I hope that you will be able to achieve as many as possible of the things that you have presented today.
Ik wens u toe dat u van de dingen die u vandaag naar voren hebt gebracht, zoveel mogelijk kunt uitvoeren.
That is why it is so paramount to achieve and implement the political agreement.
Daarom is het zo belangrijk dat het politieke akkoord wordt uitgevoerd.
They maintain that they cannot achieve the reduction in this timescale.
Deze blijft erbij dat de vermindering van arbeidstijd niet binnen dit tijdschema kan worden uitgevoerd.
Most of the Member States need to apply additional measures in order to achieve the Kyoto objectives.
De meeste lidstaten moeten aanvullende maatregelen treffen om de doelstellingen van Kyoto te verwezenlijken.
And in doing so it is all about putting definite measures in place to achieve the European Union's objective.
En daarbij gaat het erom, resoluut maatregelen te treffen om de gemeenschappelijke doelen van de Europese Unie te verwezenlijken.
I have read that you want to organise a major round of talks with ministers, which will then achieve a breakthrough.
Ik heb gelezen dat u van plan bent om voorbereidingen voor een grootschalig ministersoverleg te treffen om zo een grote doorbraak te bewerkstelligen.
We shall not achieve European integration with so little money.
Wij zullen de Europese integratie niet kunnen voltooien met zo weinig geld.
Such objectives can be achieved only through the completion of the internal market.
Deze doelstellingen kunnen echter alleen worden verwezenlijkt door de interne markt te voltooien.
I think that we could have seen this debate through to the end in order to achieve a more balanced position.
Ik geloof dat we het debat hadden moeten voltooien om tot een evenwichtiger standpunt te komen.
To add to the length of the beautifully presented annual reports which achieve precisely nothing?
Nog dikkere, fraaiere jaarverslagen uitbrengen, die geen enkel nut hebben?
We shall shortly be taking action with a view to achieving this, by issuing a communication.
Zeer binnenkort zullen wij een mededeling over dit vraagstuk uitbrengen.
The Commission will report regularly to Parliament and to the Council on the progress achieved.
De Commissie zal het Parlement en de Raad regelmatig verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang.
Everywhere you go, hundreds of thousands of people ready to work with you to achieve your epic mission.
Elke plaats waar je naartoe gaat, zijn er honderden duizenden mensen die bereid zijn je te helpen om je epische missie te volbrengen.
That's now possible; you don't need an organization to be organized, to achieve large and complex tasks, like innovating new software programs.
Je hebt geen organisatie nodig om georganiseerd te zijn, om grote en complexe taken te volbrengen, zoals innovatieve nieuwe softwareprogramma's.
We would have liked to achieve everything by now, but we must understand that sometimes we cannot achieve what everybody wants.
Uiteraard hadden wij ons werk op dit moment liever volbracht, maar wij mogen niet vergeten dat het soms onmogelijk is om aan ieders wensen tegemoet te komen.
Mr Erdogan’ s Government has given signs of aspiring to achieve drastic democratic reforms in Turkey.
De regering van de heer Erdogan heeft signalen afgegeven dat hij drastische democratische hervormingen in Turkije wil doorvoeren.
The presidency has recognized that if we are truly serious about achieving greater employment opportunities we have to embrace change.
Het voorzitterschap heeft onderkend dat als we echt meer werkgelegenheid willen, we veranderingen moeten doorvoeren.
It is Turkey that must achieve the required accession changes, not us, and we must be honest in making our position clear to Turkey.
Turkije, niet de EU, moet de nodige veranderingen doorvoeren met het oog op de toetreding en wij moeten ons standpunt klip en klaar aan Turkije overbrengen.
I nonetheless believe that, if we persist, we shall achieve what we have pledged.
Toch ben ik van mening dat wij erbij moeten blijven dat we nakomen wat we toegezegd hebben.
If you believe that you can achieve and adhere to everything that you have promised us here, then you will certainly have my group's support as well.
Als u denkt dat u alle beloftes die u hier gedaan heeft, kunt nakomen, zult u zeker ook de steun van mijn fractie krijgen.
Failure to respect or achieve the objectives laid down would trigger recourse to supplementary legislative mechanisms or the replacement of the agreement.
Als de gestelde doelen niet nagekomen of gerealiseerd worden, wordt automatisch overgestapt op de wetgevingsmiddelen, die de betreffende afspraak aanvullen dan wel vervangen.

Voorbeeldzinnen voor "to achieve" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe can only achieve this in practice if censorship through violence is abolished.
We kunnen dat alleen realiseren wanneer censuur middels geweld wordt afgeschaft.
EnglishHow can we become more effective, achieve better results and reduce bureaucracy?
Hoe komt men tot meer doeltreffendheid, betere resultaten en minder bureaucratie?
EnglishIf we wish to achieve something by what we are doing, we must have common rules.
Als er op dit vlak geen gemeenschappelijke regels zijn, kunnen we niets bereiken.
EnglishBecause in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
Want als we willen slagen in deze grootse missie, moeten we dat allemaal kunnen.
EnglishMy group, in any case, has decided to make a determined effort to achieve this.
Mijn fractie is in ieder geval vastbesloten zich daarvoor ten volle in te zetten.
EnglishGarstang in Lancashire was the first town to achieve Fair Trade status in 2001.
Garstang in Lancashire was de eerste stad die in 2001 de Fair Trade-status kreeg.
EnglishAnd when we come together and work as one, we can achieve extraordinary things.
Als we samenkomen en werken als één team, kunnen we buitengewone dingen bereiken.
EnglishSecondly, its objective will be to achieve a good status for all water resources.
Ten tweede is het de bedoeling alle watervoorraden een degelijke status te geven.
EnglishThirdly, we have to achieve an outcome in which there are no winners or losers.
Ten derde: wij moeten resultaten boeken zonder dat er winnaars of verliezers zijn.
EnglishOne of them is the need to achieve a fair balance between openness and efficiency.
Een van die problemen is het vereiste evenwicht tussen openheid en doelmatigheid.
EnglishHowever, we can only achieve that with the support of our national colleagues.
Dat kan echter alleen maar als wij de steun van onze nationale collega's krijgen.
EnglishThis presupposes people working together to achieve this peace, this cooperation.
Dat veronderstelt een samenwerking om die vrede, die samenwerking te bereiken.
EnglishIn particular, the European Union needs to achieve credibility among its citizens.
Maar wat de Europese Unie vooral nodig heeft, is geloofwaardigheid bij de burger.
EnglishI know that the European Union and the Commission are working hard to achieve this.
Ik weet dat de Europese Unie en de Commissie zich daar ten zeerste voor inzetten.
EnglishLink this to the open coordination method and we will achieve a coherent policy.
Koppel dat aan de open coördinatiemethode en we krijgen een compleet beleid.
EnglishWe can only achieve that if we let them learn to assume responsibility themselves.
Dat bereiken we alleen als we ze leren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.
English In order to achieve the objectives referred to in Article III-246, the Union:
    Voor de verwezenlijking van de in artikel III-246 genoemde doelstellingen:
EnglishThe EU's efforts to achieve economic and social cohesion should be redoubled.
De EU dient haar inspanning voor economische en sociale samenhang te vergroten.
EnglishBecause, as BMI demonstrated, competition here can achieve some form of balance.
Want, zoals BMI aantoont, kan concurrentie hier een vorm van balans creëren.
EnglishEurope is the future and in order to achieve this future, we need the young.
Europa is de toekomst en om dat ideaal te bereiken, hebben we de jongeren nodig.