EN

accustomed {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Violations of fundamental human rights in Belarus are something to which we have been accustomed for many years.
We zijn het al jaren gewoon dat de elementaire mensenrechten niet worden geëerbiedigd in Wit-Rusland.
Now, we're accustomed to thinking about emotions in this way, in simple, sort of, brief periods of time.
Nu zijn we er aan gewoon te denken over emoties op deze manier, in eenvoudige, zeg maar korte, tijdspannes.
Will we be faced with a real reform or with the usual hot packs and cosmetic treatment the Commission has accustomed us to?
Zullen we dan van een reële hervormingen kunnen spreken, of zal het om de gebruikelijke loze beloften gaan en esthetische ingrepen die we ondertussen van de Commissie gewoon zijn?

Voorbeeldzinnen voor "accustomed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have become quite accustomed to some people reacting by asking what it will it cost.
Wij zijn er al zo aan gewend dat van sommigen de enige reactie is: wat kost dat?
EnglishThe separation to which we are accustomed in our European Union does not exist there.
De scheiding waar wij binnen onze Europese Unie aan gewend zijn, bestaat hier niet.
EnglishYou all are accustomed to having your cellphones work the large majority of the time.
Jullie zijn allen gewend dat jullie mobiele telefoons de meeste tijd perfect werken.
EnglishWe must not simply become accustomed to the plague and warn against cholera.
We mogen niet gewend raken aan de pest en waarschuwen tegen de cholera.
EnglishIt is important that consumers become accustomed to the pricing before 2002.
De consument moet al voor 2002 aan de nieuwe prijzen gewend raken.
EnglishMost countries today are accustomed to having their seed crop certified mainly by public bodies.
In de meeste landen wordt zaaigoed vooral door de overheid goedgekeurd.
EnglishNaturally the Commissioners have been more accustomed to sit with us until very late.
De commissarissen zijn er natuurlijk meer aan gewend om ons tot laat op de avond gezelschap te houden.
EnglishSpain has unfortunately become accustomed to the threat of terrorism.
Spanje is helaas gewend geraakt aan terroristische dreiging.
EnglishAs I have said, everyone will have to become accustomed to this.
Daaraan zal - zoals ik al zei - iedereen moeten wennen.
EnglishAgriculture in the EU is not accustomed to working in accordance with the conditions of the open sector.
De landbouw is in de Europese Unie niet gewend onder de voorwaarden van een open sector te functioneren.
EnglishIt must also help the applicant states become accustomed to the Structural Fund mechanisms.
Wij moeten het instrument ook gebruiken om de kandidaat-landen aan het mechanisme van de structuurfondsen te gewennen.
EnglishIt serves to confirm that we have to become accustomed to thinking of Europe as a common judicial area.
Het bevestigt dat wij moeten wennen aan de idee van een gemeenschappelijk strafrechtelijk gebied in Europa.
EnglishNow, we're accustomed to thinking about emotions in this way, in simple, sort of, brief periods of time.
Nu zijn we er aan gewoon te denken over emoties op deze manier, in eenvoudige, zeg maar korte, tijdspannes.
EnglishViolations of fundamental human rights in Belarus are something to which we have been accustomed for many years.
We zijn het al jaren gewoon dat de elementaire mensenrechten niet worden geëerbiedigd in Wit-Rusland.
EnglishWe have too long been accustomed to hearing optimistic plans and dispassionate predictions after each Summit.
Wij zijn eraan gewend geraakt om na elke Top optimistische geluiden en geruststellende prognoses te horen.
EnglishIn this fight, which we must support, the paradigms to which we have been accustomed have not proved sufficient.
Wij dienen ook mee te doen aan die strijd, maar de ons bekende paradigma's blijken hier niet te volstaan.
EnglishFrom tiny shrews [came] tenrecs, accustomed to the dark. ~~~ New forms became bats. ~~~ Civets.
Uit kleine spitsmuizen, en tenreks die aan het donker waren gewend, ontstonden nieuwe levensvormen, vleermuizen, civetten.
EnglishThey are accustomed to proceeding via social dialogue.
Zij zijn gewend via sociaal overleg te handelen.
EnglishThe Commission is proposing a different set of budget headings from those to which we are so accustomed.
De Commissie stelt ons namelijk voor onze begrotingsposten van andere titels te voorzien dan we altijd gedaan hebben.
EnglishWe must not become accustomed to these high figures.

Synoniemen (Engels) voor "accustomed":

accustomed