EN

accused {zelfstandig naamwoord}

volume_up
He was accused of intending to instigate demonstrations against Indonesia in Germany.
Men beschuldigde hem ervan in Duitsland demonstraties tegen Indonesië te organiseren.
It is inconceivable that a woman accused of adultery can still be stoned.
Het is onvoorstelbaar dat een van overspel beschuldigde vrouw nog steeds gestenigd kan worden.
Mr Martin also accused me of some 32 problem cases of claiming the daily allowance.
De heer Martin beschuldigde mij van 32 gevallen waarbij ik ten onrechte aanspraak zou hebben gemaakt op een dagvergoeding.
One accused person, General Gotovina, is on the run.
Eén aangeklaagde, generaal Gotovina, is voortvluchtig.
Last year, too, three Croats accused of war crimes were sentenced to long terms of imprisonment in Croatia itself.
Drie wegens oorlogsmisdaden aangeklaagde Kroaten werden in het afgelopen jaren in Kroatië zelf tot hoge gevangenisstraffen veroordeeld.
In the EU's view, the evidence against the accused politicians is flimsy, in sharp contrast to the severity of the judgments.
Naar de mening van de EU staan de magere bewijzen tegen de aangeklaagde politici in scherp contrast met de strengheid van de vonnissen.
Because if we are not careful we shall soon find ourselves with no accused and no finances before the tribunal.
Want als wij niet oppassen, zitten wij binnenkort zonder beklaagde en ook zonder financiën voor een tribunaal.
Madam President, every people has a right to its own nation, and anyone accused of a crime has a right to a fair trial.
Mevrouw de Voorzitter, elk volk heeft het recht over een eigen land te beschikken en elke beklaagde heeft recht op een rechtvaardig proces.

Voorbeeldzinnen voor "accused" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat day, the accused heard people pleading for their lives and grown men crying.
Die dag hoorde de verdachte mensen smeken om hun leven en volwassen mannen huilen.
EnglishBecause what I did was in fact the exact opposite of what I have been accused of.
Ik heb de geciteerde Duitse politici tegen de heer Le Gallou in bescherming genomen.
EnglishAt the beginning of the 1980s, you were accused of treason and condemned to death.
Begin jaren tachtig bent u beschuldigd van verraad en ter dood veroordeeld.
EnglishThe Americans can be accused of many things, but not of being hostile to research.
Wij kunnen de Amerikanen veel verwijten, maar niet dat ze onderzoeksonvriendelijk zijn.
EnglishI do not wish to be accused of irregularities, as colleagues have been in the past.
Ik wil niet beschuldigd worden van fraude, zoals collega's in het verleden is gebeurd.
EnglishHe has accused my country of being responsible for the capture of Mr Öcalan.
Hij beschuldigt mijn land ervan Öcalan gearresteerd, of niet gearresteerd, te hebben.
EnglishOnce people are accused, they have little chance of escaping a conviction.
Mensen die eenmaal zijn beschuldigd, kunnen nauwelijks aan veroordeling ontsnappen.
EnglishHe was accused of intending to instigate demonstrations against Indonesia in Germany.
Men beschuldigde hem ervan in Duitsland demonstraties tegen Indonesië te organiseren.
EnglishBut when people learned what her son was accused of, she didn't get that sympathy.
Want toen mensen hoorden dat mijn zoon slachtoffer was, kreeg ik onmiddellijk sympathie.
EnglishMr President, I do not know why the Spanish Minister feels he is being accused.
Mijnheer de Voorzitter, ik begrijp niet waarom de Spaanse minister zich aangeklaagd voelt.
EnglishSome telecommunications companies has been accused of violating antitrust laws.
Enkele telecommunicatiebedrijven worden... verdacht van het schenden van anti-trustwetten.
EnglishAustria, too, is repeatedly accused of being in breach of the Treaties.
Oostenrijk wordt er ook herhaaldelijk van beschuldigd de Verdragen niet na te leven.
EnglishThat is why the EU is now being accused of helping to finance terrorism.
Daarom wordt de EU er nu van beschuldigd dat ze de terreur mee financiert.
EnglishI cannot therefore be accused of lacking any sympathy for this matter.
Men kan mij dus niet verwijten dat ik geen affiniteit heb met dit onderwerp.
EnglishWe have blamed and accused ECOSOC for the facts that came to light and enough is enough.
Wij hebben deze instelling nu voldoende berispt voor de laakbare feiten.
EnglishFinland has been accused, sometimes with good reason and sometimes not, of Finlandisation.
Finland is soms terecht en soms onterecht beschuldigd van finlandisering.
EnglishIn some senses the EU is being accused of taking from the poor to help the poorest.
In zekere zin wordt de EU ervan beschuldigd van de armen te stelen om de allerarmsten te helpen.
EnglishThose are just a few examples of what this regulation has been accused of.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de beschuldigingen die tegen dit verslag zijn geuit.
English‘ In the corner of his eye, the accused saw a young boy get off the bus.
u201CDe verdachte zag in zijn ooghoek een jongen uit de bus stappen.
EnglishI am usually accused of being too brusque with Members who want to make a point of order.
Meestal krijg ik de kritiek dat ik te bot doe tegenover leden die een motie van orde hebben.

Synoniemen (Engels) voor "accusation":

accusation
accusative