"to accuse of" in het Nederlands

EN

"to accuse of" - vertaling Nederlands

EN

to accuse of {werkwoord}

volume_up
We have left ourselves in a position where Syria can accuse us of breaching human rights.
Wij hebben onszelf in een positie gebracht waarin Syrië ons kan beschuldigen van het schenden van de mensenrechten.
It is unacceptable and wrong of Mr Verheugen to accuse the President of Cyprus of deceiving him.
Het is onaanvaardbaar en oneerlijk de president van Cyprus te beschuldigen van bedrog, zoals commissaris Verheugen heeft gedaan.
Without offering the slightest proof, Washington continues to accuse Iraq of secretly manufacturing biological and chemical weapons.
Washington blijft Irak zonder enig bewijsmateriaal beschuldigen van de heimelijke vervaardiging van biologische en chemische wapens.

Voorbeeldzinnen voor "to accuse of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI believe that we cannot really accuse the Council of any lack of activity this year.
Je kunt de Raad dit jaar denk ik inderdaad geen gebrek aan daadkracht verwijten.
EnglishThen the Council would also be able to accuse us of not wanting to do anything.
Op dat moment kan de Raad ook terecht zeggen dat wij niets wensen te doen.
EnglishThat is why I see it as populism on your part to accuse us of seeking revenge.
Daarom beschouw ik het als populisme van uw kant, wanneer u ons van wraakzucht beticht.
EnglishNo one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
Men kan mij dus niet verwijten dat ik Turkije niet gunstig gezind ben.
EnglishSurely not many will accuse us any longer today of Finlandisation!
Waarschijnlijk zal niemand ons vandaag de dag nog van finlandisering beschuldigen!
EnglishOtherwise, it will be possible justly to accuse us of not complying with our own decisions.
Anders kan men ons verwijten dat wij onze eigen beslissingen niet consequent naleven.
EnglishThis is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe.
Dit is geen goed moment om degenen die willen dat Europa verandert van verraad te beschuldigen.
EnglishIt would be unfair for us to accuse Prime Minister Blair of that.
Het zou niet eerlijk zijn als we eerste minister Blair daarvan zouden beschuldigen.
EnglishWolfgang had actually summoned up his own father...... to accuse his son before all the world!
Hij had zijn vader opgeroepen...... om zijn zoon voor de hele wereld te beschuldigen.
EnglishDo we accuse most of the last Democratic administration of being anti-American?
Beschuldigen wij de meerderheid van de vorige Democratische regering ervan anti-Amerikaans te zijn?
EnglishWe often accuse people - our own citizens - of lacking the willingness and courage to take risks.
Wij verwijten onze eigen burgers dat zij te weinig moed hebben om risico's te nemen.
EnglishI do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
Het volstaat volgens mij niet om de betrokken landen van inertie of onzorgvuldigheid te beschuldigen.
EnglishIt is inaccurate, therefore, to accuse Members of sabotage.
Het is derhalve onjuist om te zeggen dat sommigen sabotage hebben gepleegd.
EnglishCommissioner, today I have to accuse you of hostility to industry.
Geachte mijnheer de commissaris, ik moet u vandaag verwijten dat u niet bedrijfsvriendelijk bent.
EnglishDo we accuse a lot of Republicans today of being anti-American?
Beschuldigen wij een groot deel van de Republikeinen van vandaag ervan anti-Amerikaans te zijn?
EnglishWe would, of course, be deluding ourselves if we expected war criminals to accuse themselves.
Het is echter een illusie te geloven dat oorlogsmisdadigers zichzelf zullen aangeven en veroordelen.
EnglishHe used to accuse me of wanting to have the last word.
Hij beschuldigde mij ervan dat ik altijd het laatste woord wilde hebben.
EnglishI respect everyone's right to privacy and no-one can accuse me of homophobia.
Ik heb respect voor het privé-leven van elke mens en niemand zal van mij homofobie van welke aard ook verwachten.
EnglishI do not think, therefore, that you can accuse the Commission of banning aid to renewable energies.
Ik denk niet dat gesteld kan worden dat de Commissie steun aan hernieuwbare energiebronnen verbiedt.
EnglishI would like to say something to those who accuse me of having asked this Parliament for its complicity.
Ik wil ook reageren op de beschuldiging dat ik het Parlement zou vragen medeplichtig te worden.

Vergelijkbare vertalingen voor "to accuse of" in Nederlands

of voorzetsel
on account of bijwoord
that kind of bijwoord
to get rid of werkwoord
out of voorzetsel
to lay hold of werkwoord
to be afraid of werkwoord
in the middle of bijwoord