EN

accusation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The accusation: being a prostitute of the opposition leader Morgan Tsvangirai.
De beschuldiging: prostituee van oppositieleider Morgan Tsvangirai.
The accusation was that I had successfully prepared an Attentat on Stalin's life.
De beschuldiging was, dat ik succesvol een moordaanslag had voorbereid op Stalin.
Two salient comments are in order as regards this accusation.
Bij deze beschuldiging vallen twee saillante opmerkingen te plaatsen.
The accusation of electioneering applies to autocratic leaders, not to democratic leaders.
De politieke leiders die anderen van gewetenloze stemmenjacht beschuldigen, zijn geen democraten maar autocraten.
The Commission could be open to the accusation, indeed, that perhaps it prefers an IT sector devoid of content.
De Commissie zou ervan beschuldigd kunnen worden dat ze liever een IT-sector zonder inhoud heeft.
I say this as a citizen of a country which has established a higher limit precisely in order to forestall any accusation of self-interest in our argument.
Ik zeg dit bewust als burger van een land dat een hogere limiet heeft, opdat niemand mij van chauvinisme kan beschuldigen.
These two words of accusation can destroy the innocent lives of peace-loving citizens.
Deze twee woorden, die samen een aanklacht vormen, kunnen het leven van veel onschuldige en vredelievende burgers verwoesten.
This is the fourth time that Mr Pflüger has had accusations levelled at him in relation to his participation in this demonstration.
Dit is de vierde aanklacht die Tobias Pflüger ontvangt in verband met zijn deelname aan deze manifestatie.
Financial compensation has recently been offered to the families of disappeared persons, provided that they withdrew their accusations.
Recentelijk zijn aan de families van de verdwenen personen financiële compensaties aangeboden op voorwaarde dat zij hun aanklacht intrekken.
accusation
Countries such as Belgium, Germany and France are mentioned, and accused, but those accusations are left out in the compromise resolution.
Men vermeldt landen als België, Duitsland en Frankrijk, aangeklaagd, maar die aanklachten worden eens te meer weggelaten in de compromisresolutie.
The case brought against the lawyer Mohammad Abou, which, as you know, was brought against him after he published a critical article online, would appear to back up these accusations.
Het proces tegen advocaat Mohammad Abou die, zoals u weet, werd aangeklaagd wegens publicatie van een kritisch artikel op internet, lijkt deze aantijgingen te schragen.

Voorbeeldzinnen voor "accusation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe accusation was that I had successfully prepared an Attentat on Stalin's life.
De beschuldiging was, dat ik succesvol een moordaanslag had voorbereid op Stalin.
EnglishI demand that the Greens withdraw their accusation that I am against change.
Ik eis dat de groenen hun woorden terugnemen dat ik tegen verandering zou zijn.
EnglishI would ask for my protest at this accusation to be recorded in the Minutes.
Ik wijs dit verwijt van de hand en verzoek u dat in de Notulen op te nemen.
EnglishThis is an absurd accusation, which makes a mockery of the concept of democracy.
Dit is een absurde aantijging, die in feite een negatie van het concept democratie inhoudt.
EnglishThe accusation: being a prostitute of the opposition leader Morgan Tsvangirai.
De beschuldiging: prostituee van oppositieleider Morgan Tsvangirai.
EnglishNeither do the findings substantiate the American accusation of European corruption.
De bevindingen staven overigens net zo min de Amerikaanse beschuldiging van Europese omkoping.
EnglishMadam President, the challenge has been thrown down and the accusation has been made.
Mevrouw de Voorzitter, de uitdaging is er en de beschuldiging ook.
EnglishMr Barón has made a statement, an accusation which I believe to be particularly serious.
Mijnheer Barón heeft hier een uitermate ernstige beschuldiging geuit.
EnglishHere today, we have made it clear that this accusation is untrue.
Vandaag hebben wij hier duidelijk gemaakt dat dit verwijt geen steek houdt.
EnglishI find that accusation cowardly, and it does not help improve the environment.
Dat vind ik laf, en het draagt niet bij tot een beter milieu.
EnglishI refute any kind of accusation of complicity with terrorism.
Ik wijs iedere beschuldiging van medeplichtigheid aan terrorisme van de hand.
EnglishFrankly, I do not believe there has been any personal accusation against you.
Om eerlijk te zijn heb ik niet de indruk dat er enige persoonlijke beschuldigingen jegens u bestaan.
EnglishThe first thing which must be said here, Mr President, is that there is a formal accusation.
In dat geval moet gezegd, mijnheer de Voorzitter, dat er een formele beschuldiging bestaat.
EnglishMrs Frassoni started by making an accusation that I think discredits itself.
Mijns inziens houdt de kritiek van mevrouw Frassoni geen steek, maar helaas blijft het daar niet bij.
EnglishMr Pflüger has made an accusation, to which I have responded, and he should accept that.
De heer Pflüger uitte een beschuldiging, waarop ik reageerde, en dat heeft hij maar te accepteren.
English   – Mr President, I am very surprised at the accusation that Mr Brok has laid at our door.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik ben zeer verbaasd over het verwijt van de heer Brok aan ons adres.
EnglishMr McCartin is far too polite to make any such accusation.
De heer McCartin is veel te beleefd om dat soort beschuldigingen te uiten.
EnglishTwo salient comments are in order as regards this accusation.
Bij deze beschuldiging vallen twee saillante opmerkingen te plaatsen.
EnglishI would also like to respond to the accusation that we are continuing to fund the tobacco sector.
Ik wil nog op het verwijt ingaan dat er nog steeds middelen ten goede komen aan de tabaksector.
EnglishAnd the question isn't really so much a question as an accusation.
De vraag is niet zozeer een vraag, als wel een beschuldiging.

Synoniemen (Engels) voor "accusation":

accusation
accusative