EN

accurately {bijwoord}

volume_up
accurately (ook: painstakingly)
A text worded clearly, accurately and in detail is one of these.
Een helder, nauwkeurig en gedetailleerd geformuleerde tekst is er daar een van.
This would result in a more accurately calculated and balanced budget.
Dit zou leiden tot een nauwkeuriger en evenwichtiger begroting.
Nevertheless, our proceedings are supposed to be recorded accurately and that clearly is an accurate part of the proceedings.
Maar onze vergaderingen worden geacht nauwkeurig te worden weergegeven, en dat is duidelijk een nauwkeurig onderdeel ervan.

Voorbeeldzinnen voor "accurately" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf it is not accurately reported, then you should immediately correct it.
Als uw woorden onjuist zijn weergegeven, moet u dit onmiddellijk rechtzetten.
EnglishWhich text accurately reflects the current political will of the Portuguese Government?
Welke tekst vertolkt de huidige politieke wil van de regering in Lissabon?
EnglishThere are many reasons why it is difficult to estimate expenditure accurately.
Een precieze beoordeling van de uitgaven is om vele redenen moeilijk.
EnglishIn short, I think that the problem is accurately described in the White Paper.
Kortom, ik denk dat het probleem goed omschreven is in het Witboek.
EnglishA text worded clearly, accurately and in detail is one of these.
Een helder, nauwkeurig en gedetailleerd geformuleerde tekst is er daar een van.
EnglishThe Petersberg agreement is accurately represented, and I endorse this.
De Petersbergtaken worden correct beschreven en krijgen mijn steun.
EnglishThis would result in a more accurately calculated and balanced budget.
Dit zou leiden tot een nauwkeuriger en evenwichtiger begroting.
EnglishI hope that the interpreters in all the booths can translate this accurately in all the language versions.
Ik hoop dat de tolken dit in alle cabines goed kunnen vertalen in alle taalversies.
EnglishSir Leon has just described the background very accurately.
Commissaris Brittan, u hebt de geschiedenis helder uit de doeken gedaan.
EnglishI shall, however, try to answer as accurately as I can.
Ik zal evenwel proberen zo concreet mogelijk een antwoord op uw vragen te formuleren.
EnglishPerhaps the Minutes do not record the President's words accurately, Mr Smith.
Mijnheer Smith, ik denk dat de woorden van de Voorzitter wellicht niet goed zijn weergegeven in de Notulen.
EnglishThe electronic system accurately reflected the reality of the House at that moment.
Deze uitslag was een getrouwe weergave van de situatie zoals die zich op dat moment in het Parlement voordeed.
EnglishThis should demonstrate that this document does not accurately reflect the wishes of this House.
Deze tekst beantwoordt dus niet aan de wens van het Parlement.
EnglishSo now, I very accurately translate the other people's lives.
En nu, nu hou ik me bezig met het vertalen van andermans leven.
EnglishSo again, this is all derived accurately from the science.
Nogmaals, dit is allemaal gestoeld op wetenschappelijk onderzoek.
EnglishThey are accurately summarised in Mr Nobilia's report.
In het verslag van de heer Nobilia worden zij uitstekend samengevat.
EnglishThe advantages of political change can already be accurately anticipated from economic developments.
Wij kunnen nu al de voordelen van de politieke veranderingen aflezen aan de economische ontwikkeling.
EnglishSo I think this is an example of work done well, quickly, accurately and with political meaning.
Ik vind het dan ook een voorbeeld van hoe men goed, snel, nauwkeurig en met politiek inzicht te werk kan gaan.
EnglishThis is an extremely good programme, and it accurately reflects the spirit of Article 126 of the Treaty.
Dit is een voortreffelijk programma, dat volkomen aan de inhoud van artikel 126 van het Verdrag beantwoordt.
EnglishMr Herman has described our problem very accurately.
De heer Herman heeft ons probleem zeer goed uitgelegd.

Synoniemen (Engels) voor "accurate":

accurate