EN

accurate {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
They will help ensure that claims are accurate and do not mislead the consumer.
Ze zullen ertoe bijdragen dat claims juist zijn en de consument niet misleiden.
It is therefore not quite accurate for the report to talk in terms of democratisation.
Daarom is het niet helemaal juist als in dit verslag sprake is van een democratisering.
Any report such as this requires accurate information.
In een verslag zoals dit moet de informatie juist en nauwkeurig zijn.
Madam President, I cannot provide an accurate answer to this question at the moment.
Mevrouw de Voorzitter, op dit moment kan ik u geen precies antwoord geven op deze vraag.
So many people are dying that it is not possible to give an accurate figure.
Er vallen zo veel doden dat ze niet eens meer precies te tellen zijn.
We shall be looking in four years time to see if that is really accurate.
Wij zullen over vier jaar precies nagaan of dat inderdaad klopt.
I think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Het lijkt me bijzonder belangrijk dat de verslagen zo nauwkeurig mogelijk zijn.
The premium on accurate and careful listening has simply disappeared.
Nauwkeurig en zorgvuldig luisteren leveren ons gewoon geen bonus meer op.
Only then will the candidates have an accurate idea of the Union they are joining.
Alleen dan zullen de kandidaten een nauwkeurig beeld hebben van de Unie waar ze lid van worden.
The premium on accurate and careful listening has simply disappeared.
Nauwkeurig en zorgvuldig luisteren leveren ons gewoon geen bonus meer op.
I am not for a moment saying that we should not be accurate in our descriptions.
Ik zeg niet dat wij onze begrippen niet zorgvuldig moeten omschrijven.
Mr President, I feel that Mr Podestà's report is very positive and accurate.
Mijnheer de Voorzitter, de heer Podestà heeft beslist een positief en zorgvuldig verslag geschreven.
accurate (ook: exact, sharp, pinpoint, to a T)
De analyse dient echter exact te zijn.
quality standards designed to ensure that the information supplied is up-to-date, accurate and reliable;
er moeten kwaliteitsnormen worden opgesteld om te garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie betrouwbaar, exact en up-to-date is;
As soon as we have that information in as accurate a form as possible, we will of course share it with the honourable Member and the whole House.
Zodra wij over zo exact mogelijke informatie beschikken, zullen wij deze uiteraard aan u en aan het Parlement doorgeven.
Mr Eisma says that the figures which I have been producing are not accurate.
Mijnheer Eisma zegt dat de cijfers die ik genoemd heb niet accuraat zijn.
That remains an accurate statement of the current position, and I would refer to it.
Deze is nog altijd accuraat en ik wilde daarnaar verwijzen.
7- shot capacity, accurate at 400 yards, one round per second...
capaciteit van 7 schoten en accuraat tot op 366 meter afstand, 1 schot per seconde..
I am grateful to the honourable Member whose interpretation of what I said was less acute and indeed less accurate than it usually is.
Ik ben de geachte afgevaardigde dankbaar, hoewel zijn interpretatie van wat ik heb gezegd minder scherp en eigenlijk ook minder nauwkeurig was dan ik van hem gewend ben.
Then, and only then will we be able to make a more accurate judgement of the Commission's intentions.
Pas dan en niet eerder zullen wij een nauwgezet oordeel over de bedoelingen van de Commissie kunnen vellen.
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to express my appreciation of the full and accurate report.
- Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, ik wil mijn waardering uitspreken voor het breed opgezette en nauwgezette verslag.
Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, first of all, I would, of course, like to congratulate Mr Bösch on his sound and accurate report.
Voorzitter, collega's, commissaris, eerst en vooral feliciteer ik natuurlijk collega Bösch met zijn keurig en nauwgezet verslag.
accurate (ook: precise)
accurate (ook: precise)
accurate (ook: scrupulous)
accurate (ook: well-aimed)
volume_up
trefzeker {bn.} (doelgericht)
NL

accuraat {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Mijnheer Eisma zegt dat de cijfers die ik genoemd heb niet accuraat zijn.
Mr Eisma says that the figures which I have been producing are not accurate.
Deze is nog altijd accuraat en ik wilde daarnaar verwijzen.
That remains an accurate statement of the current position, and I would refer to it.
capaciteit van 7 schoten en accuraat tot op 366 meter afstand, 1 schot per seconde..
7- shot capacity, accurate at 400 yards, one round per second...
Ik wil best geloven dat er een geldige reden is waarom hij hier niet kan zijn, maar ik moet toch ook zeggen dat het Bureau bij het opstellen van de interventielijst meestal vrij accuraat is.
I am sure that he has a legitimate reason for not being here now, but I must also say that in terms of programming speeches, the Bureau makes quite accurate estimates for speaking time.

Voorbeeldzinnen voor "accurate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Het lijkt me bijzonder belangrijk dat de verslagen zo nauwkeurig mogelijk zijn.
EnglishThey will help ensure that claims are accurate and do not mislead the consumer.
Ze zullen ertoe bijdragen dat claims juist zijn en de consument niet misleiden.
EnglishPeople have a right to accurate information on the health risks of tobacco.
Mensen hebben recht op accurate informatie over de gezondheidsrisico's van tabak.
EnglishI welcome, in particular, the provisions for accurate metering and billing.
Ik verwelkom vooral de bepalingen voor nauwkeurige meettechnieken en facturering.
EnglishWhat it does is identify where you can go for accurate advice and information.
Het maakt wel duidelijk waar je voor precieze raadgeving en informatie terecht kunt.
EnglishConsumers are often worried because they do not have accurate information.
De consument maakt zich vaak zorgen omdat het hem aan exacte informatie ontbreekt.
EnglishTo close, I shall reply to a fairly accurate observation by Mr Martinez.
Om af te ronden wil ik graag reageren op een rake opmerking van de heer Martinez.
EnglishThe citizen is entitled to receive accurate information about what we do for him.
De burger heeft recht op correcte informatie over wat wij voor hem doen.
English(Laughter) They are a claim to you missing resources, and they may be accurate.
(Gelach) Ze wijzen allemaal op ontbrekende middelen en dat kan kloppen.
EnglishI am not for a moment saying that we should not be accurate in our descriptions.
Ik zeg niet dat wij onze begrippen niet zorgvuldig moeten omschrijven.
EnglishMr Eisma says that the figures which I have been producing are not accurate.
Mijnheer Eisma zegt dat de cijfers die ik genoemd heb niet accuraat zijn.
EnglishThe definition proposed for the term 'assignment ' is far more accurate.
De definitie die wordt voorgesteld voor de term ' opdracht? is nauwkeuriger.
EnglishMadam President, I cannot provide an accurate answer to this question at the moment.
Mevrouw de Voorzitter, op dit moment kan ik u geen precies antwoord geven op deze vraag.
EnglishIt is therefore not quite accurate for the report to talk in terms of democratisation.
Daarom is het niet helemaal juist als in dit verslag sprake is van een democratisering.
EnglishAnd it's from X-ray crystallography, so it's an accurate model of DNA.
Het komt van röntgenkristallografie, dus is het een nauwkeurig model van DNA.
EnglishIt is the most accurate place to feel the rhythm and sequence and direction of waves.
Het is de beste plaats om het ritme, de volgorde en de richting van de golven te voelen.
EnglishI would recommend that future reports be shorter, more precise and more accurate.
Ik dring erop aan dat de verslagen in de toekomst korter, nauwkeurig en juister zouden zijn.
EnglishIt is not enough for us to settle for an accurate calculation of when crises will strike.
Het is niet voldoende om te bepalen wanneer de rampen zich zullen voordoen.
EnglishI will be able to provide a more accurate answer after I have checked the quote for myself.
Ik zal een juister antwoord kunnen geven nadat ik de verwijzing zelf heb nagekeken.
EnglishSo many people are dying that it is not possible to give an accurate figure.
Er vallen zo veel doden dat ze niet eens meer precies te tellen zijn.

Synoniemen (Engels) voor "accurate":

accurate