"to accrue to" in het Nederlands

EN

"to accrue to" - vertaling Nederlands

EN

to accrue to {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to accrue to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFirst: accrue wealth, power, and prestige, then lose it.
Ten eerste: word rijk, machtig en krijg veel aanzien, en verlies het dan.
EnglishFirstly, within the proposals before us, the Commission attempts to accrue more power for itself.
Ten eerste probeert de Commissie in het onderhavige voorstel meer macht naar zich toe te trekken.
EnglishIt is currently very difficult to accrue pension rights earned consecutively in different countries.
Vandaag is het zeer moeilijk opgespaarde pensioenrechten in de verschillende lidstaten bijeen te voegen.
EnglishSixty per cent of this would accrue to developing countries.
Hiervan zou 60% aan ontwikkelingslanden ten goede komen.
EnglishThe security dividend that could thereby accrue to Europe is not something we can risk without serious thought.
De toegenomen veiligheid die Europa daardoor zou ondervinden mogen wij niet lichtzinnig op het spel zetten.
EnglishBenefits can accrue for business from the use of the Internet and the related e-commerce opportunities.
Het internet en de bijbehorende mogelijkheden op het gebied van e-commerce bieden het bedrijfsleven immers nieuwe kansen.
EnglishIt is impossible to identify precisely where benefits accrue and costs are incurred within a single market.
Binnen een interne markt kan onmogelijk worden nagegaan waar de voordelen en de kosten van het gemeenschappelijk beleid precies terechtkomen.
EnglishAs a young Member, I have been able to accrue a great deal of experience in the field, even becoming vice-chairman of the committee.
Ik ben nog jong maar heb al wel de kans gekregen om veel ervaring op te doen op dit gebied en ben zelfs ondervoorzitter van de commissie geworden.
EnglishThe cooperation that has come from that interdependence has allowed unprecedented material benefits to accrue to the Member States of the Union.
De samenwerking die is voortgekomen uit die onderlinge afhankelijkheid heeft de lid-staten van de Unie ongekende materiële voordelen opgeleverd.
EnglishAll the various agencies which will be examining this proposal will be looking at what the effects are to see if the desired result would be likely to accrue.
De diverse betrokkenen zullen het voorstel bestuderen en nagaan wat de gevolgen zijn en of het tot het gewenste resultaat zal leiden.
EnglishAs I said, we who come from Ireland know the benefits that can accrue for the people of the Middle East if courage and leadership are shown by the people there.
Zoals ik al zei, weten wij Ieren hoeveel goeds het de mensen in het Midden-Oosten kan opleveren als zij moed en leiderschap laten zien.
EnglishThis regulation lays down that people who have worked in both Croatia and the States of the European Union have the right to accrue national insurance contributions.
Dit geldt dus voor de werknemers van Kroatië of in ieder geval voor de mensen die zowel in Kroatië als in de landen van de Europese Unie hebben gewerkt.
EnglishBut we also know only too well the enormous benefits that accrue to everyone when violence ends and real negotiation and dialogue take place.
Maar wij weten ook maar al te goed hoezeer iedereen ervan profiteert wanneer er een einde komt aan het geweld en er daadwerkelijke onderhandelingen en een echte dialoog plaatsvinden.
EnglishAs a first step towards this objective, a proportion of these taxes should accrue to the Union budget, on the basis of an agreement between the Member States on certain types of tax.
Als eerste stap in deze richting dienen de lidstaten af te spreken dat zij bepaalde belastingheffingen gedeeltelijk overdragen aan de begroting van de Unie.
EnglishAnd again, I've looked at that, and it turns out that the critical issue is the level of governance, the initial level of economic governance, when the resource booms accrue.
Nogmaals, ik heb het onderzocht, en het blijkt dat het cruciale punt het niveau van bestuur is, het initiële niveau van economisch bestuur bij de opbouw van de middelenboom.
EnglishPart-time work, mainly done by women, makes it difficult to accrue pension rights and, in this area too, there should be scope for building up additional rights.
Deeltijds werken, vooral ook door vrouwen gedaan, levert ook problemen op voor het opbouwen van pensioenrechten en hier zouden ook mogelijkheden moeten zijn voor het opbouwen van extra rechten.
EnglishAs the rapporteur said himself in his introduction to this debate, this is a promising sector which, if handled properly, can cause great benefits to accrue to the EU in the future.
Zoals de rapporteur zelf al zei tijdens de inleiding op dit debat, gaat het hier om een zeer veelbelovende sector die met het juiste beleid enorme voordelen kan opleveren voor de EU.
EnglishI particularly agree with the rapporteur’ s view that any benefits that may accrue to small and medium-sized manufacturers are nullified by the conditions the proposal imposes on them for using it.
Ik ben het met de rapporteur eens dat voor kleine en middelgrote producenten zou kunnen gelden dat de voordelen wegvallen tegen de extra eisen waaraan zal moeten worden voldaan.

Vergelijkbare vertalingen voor "to accrue to" in Nederlands

to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord