EN

accreditation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
accreditation
The certification control system should be subject to compulsory accreditation and continuous monitoring.
Het certificatiesysteem moet worden onderworpen aan verplichte accreditatie en continue controle.
To complete the chain of good advice, I have suggested that Member States should establish national procurement accreditation examinations.
Tenslotte, om de reeks goede adviezen af te sluiten, heb ik gesuggereerd dat de lidstaten nationale examens voor accreditatie inzake aanbestedingen zouden invoeren.
Regarding the other points raised, I agree with the comments on the importance of independent accreditation and certification.
Met betrekking tot de andere punten die naar voren zijn gebracht, ben ik het eens met de opmerkingen over het belang van onafhankelijke accreditatie en certificering.

Voorbeeldzinnen voor "accreditation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have set up second-chance schools and skills accreditation schemes.
Wij hebben de tweedekansscholen opgericht en gezorgd voor stelsels voor officiële erkenning van bekwaamheden.
EnglishThe certification control system should be subject to compulsory accreditation and continuous monitoring.
Het certificatiesysteem moet worden onderworpen aan verplichte accreditatie en continue controle.
EnglishIt will permit voluntary accreditation systems though, in order to promote the level of quality standards.
Vrijwillige systemen voor erkenning blijven echter mogelijk om een hoger kwaliteitsniveau te bevorderen.
EnglishThe Commission welcomes the accreditation of a Macao economic and trade office to the European Communities.
De Commissie verwelkomt de officiële erkenning van de kamer van koophandel van Macao bij de Europese Gemeenschappen.
EnglishThe administrative cost of the programme became enormous and delayed the accreditation of the agencies for far too long.
Het programma gaat gepaard met een enorme administratieve rompslomp, waardoor de erkenning van de agentschappen veel te veel vertraagd is.
EnglishIt must be made clear that EMAS accreditation is intended as a reward for those companies which are the real engines of ecological progress.
Het moet duidelijk zijn dat EMAS een beloning is voor de bedrijven die daadwerkelijk voortrekkers van een ecologische modernisatie zijn.
EnglishA project to identify existing practices regarding inspection and accreditation of blood centres in the Member States is currently under way.
Een project voor het identificeren van bestaande praktijken betreffende de inspectie en de erkenning van bloedcentra is momenteel aan de gang.
EnglishRegarding the other points raised, I agree with the comments on the importance of independent accreditation and certification.
Met betrekking tot de andere punten die naar voren zijn gebracht, ben ik het eens met de opmerkingen over het belang van onafhankelijke accreditatie en certificering.
EnglishI welcome these new colleagues to the House and remind you of the normal procedures with regard to the verification of accreditation.
Ik heet deze nieuwe collega's van harte welkom in het Parlement en herinner u aan de normale procedures met betrekking tot het onderzoeken van de geloofsbrieven.
EnglishSecondly, accreditation standards for Higher Education institutions ought to be implemented according to the guidelines adopted in Berlin in 2003.
Ten tweede moet het accreditatiesysteem voor instellingen van hoger onderwijs worden ingevoerd overeenkomstig de in 2003 in Berlijn aangenomen richtsnoeren.
EnglishTo complete the chain of good advice, I have suggested that Member States should establish national procurement accreditation examinations.
Tenslotte, om de reeks goede adviezen af te sluiten, heb ik gesuggereerd dat de lidstaten nationale examens voor accreditatie inzake aanbestedingen zouden invoeren.
EnglishIn 1997, the Commission will bring forward specific proposals on access to continuous training, the life-long acquisition and accreditation of skills.
De Commissie zal in 1997 concrete voorstellen doen ten aanzien van de toegang tot permanente opleiding en het levenslang verwerven en erkennen van vaardigheden.
EnglishUnder the new regulation which we are discussing here today easier access will be made for small- and medium-sized enterprises to apply for accreditation under the EMAS scheme.
Krachtens de nieuwe verordening die we vandaag bespreken, kunnen ondernemingen in het MKB eenvoudiger in aanmerking komen voor een EMAS-registratie.
EnglishShortening the deadline for laboratories to apply international standards for quality assurance schemes seems unrealistic, considering the time needed to prepare and reach accreditation.
De inkorting van de tijd waarbinnen laboratoria internationale normen voor kwaliteitsgarantiesystemen moeten toepassen, lijkt onrealistisch gezien de tijd die nodig is om erkenning te verkrijgen.