"accounting system" in het Nederlands

EN

"accounting system" - vertaling Nederlands

EN

accounting system {zelfstandig naamwoord}

volume_up
accounting system
For us, one of the most important challenges is the accounting system.
Voor ons vormt het boekhoudsysteem een van de voornaamste uitdagingen.
Has a consistent register been finally set up in the accounting system?
Is daar nu eindelijk een consistent register voor aangelegd in het boekhoudsysteem?
Take the example of the accounting system.
Laat ik dit illustreren met het voorbeeld van het boekhoudsysteem.
accounting system

Voorbeeldzinnen voor "accounting system" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd so our national accounting system became fixated on what we can produce.
En zo werd onze nationale boekhouding gefixeerd op wat we kunnen produceren.
EnglishIt will be an important step towards greater transparency across the accounting system.
Dat zal een belangrijke stap zijn op weg naar meer openheid in de hele boekhouding.
EnglishHas a consistent register been finally set up in the accounting system?
Is daar nu eindelijk een consistent register voor aangelegd in het boekhoudsysteem?
EnglishReform of the accounting system is in full swing and must be completed by the end of 2004.
De hervorming van de boekhouding is in volle gang en moet voor eind 2004 zijn afgerond.
EnglishFor us, one of the most important challenges is the accounting system.
Voor ons vormt het boekhoudsysteem een van de voornaamste uitdagingen.
EnglishYet this effort has also led the Court to criticise the accounting system.
Maar op basis van die controle heeft de Rekenkamer ook kritiek geleverd op het boekhoudsysteem.
EnglishIn recent months there has been lively debate concerning the Commission's accounting system.
De laatste maanden wordt er heftig gedebatteerd over de boekhoudsystemen van de Commissie.
EnglishBecause each of them has its own separate accounting system, they did not sit down together.
Daar hun boekhoudingen echter verschillend functioneerden, zijn ze niet tot elkaar gekomen.
EnglishThe most serious scandal is that we have an accounting system that still makes embezzlement possible.
Het is echter wel schandalig dat wij met een boekhoudsysteem werken dat zoiets toelaat.
EnglishIn that connection, I should like to draw attention to the entire reform of the accounting system.
In dit verband wil ik graag de aandacht vestigen op de algehele hervorming van het boekhoudsysteem.
EnglishThere are errors of fact, for example relating to the Lloyd's accounting system.
En dan zijn er feitelijke onjuistheden - zoals, bijvoorbeeld, met betrekking tot de door Lloyd's gevoerde boekhouding.
EnglishThe managers of resources cannot consult the accounting system direct.
De betreffende financieel beheerders kunnen de bestanden in het boekhoudsysteem niet rechtstreeks raadplegen.
EnglishFor that, we need more information in the accounting system.
Daarvoor hebben we meer informatie nodig uit de boekhouding.
EnglishThey are therefore quite new rules and we will be using them as a benchmark for our accounting system.
Het gaat hier dus om geheel nieuwe normen, en wij zullen die als benchmark gebruiken voor ons boekhoudsysteem.
EnglishTake the example of the accounting system.
Laat ik dit illustreren met het voorbeeld van het boekhoudsysteem.
EnglishAnd then, still in the year 2001, the Commission published a working paper on the reform of the accounting system.
De Commissie heeft in 2001 ook een werkdocument over de hervorming van de boekhouding gepubliceerd.
EnglishWe can clearly see this with the reform of the Staff Regulations, and the reform of the accounting system, in particular.
Dat zien we ook duidelijk met de hervorming van het statuut en van met name het boekhoudsysteem.
EnglishThe problems are not individual cases of malpractice, but are themselves inherent in the accounting system.
De problemen zijn niet de afzonderlijke gevallen van fraude, maar de tekortkomingen van het boekhoudsysteem zelf.
EnglishMr President, many things have been said about the Commission's accounting system in the last six months.
Mijnheer de Voorzitter, er zijn de afgelopen zes maanden vele dingen gezegd over het boekhoudsysteem van de Commissie.
EnglishBut we've created a national accounting system which is firmly based on production and producing stuff.
Maar we hebben een nationale boekhouding gecreëerd, die vooral gebaseerd is op productie en het produceren van goederen.

Synoniemen (Engels) voor "accounting system":

accounting system

Vergelijkbare vertalingen voor "accounting system" in Nederlands

system zelfstandig naamwoord
accounting zelfstandig naamwoord
accounting bijvoeglijk naamwoord
accounting bijwoord
operating system zelfstandig naamwoord
tracking system zelfstandig naamwoord
coordinate system zelfstandig naamwoord
internal control system zelfstandig naamwoord
water system zelfstandig naamwoord
wm system zelfstandig naamwoord
lymphatic system zelfstandig naamwoord
accounting information zelfstandig naamwoord