"accounting standards" in het Nederlands

EN

"accounting standards" - vertaling Nederlands

EN

accounting standards {meervoud}

volume_up
1. boekhouden
accounting standards
A new Accounting Standards Committee will be created for the purpose.
Daartoe zal een nieuwe commissie voor boekhoudnormen worden ingesteld.
In 1995, the Commission started to be actively involved in the work of the International Accounting Standards Committee.
Sinds 1995 is de Commissie actief betrokken bij het werk van het internationaal comité voor boekhoudnormen.
I accept that view but find it difficult to accept that the whole soft law concept would apply either to the accounting standards or to Basel II.
Ik heb begrip voor die opvatting, maar wat ik niet begrijp is hoe het concept soft law van toepassing zou zijn op de boekhoudnormen of op Bazel II.

Voorbeeldzinnen voor "accounting standards" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBoth areas - the accounting standards and Basel II - are hideously complicated.
Beide terreinen - de boekhoudkundige normen en Bazel II - zijn vreselijk ingewikkeld.
EnglishThere will be a directive on Basel II and on international accounting standards.
Er komt dus een richtlijn over Bazel II en over internationale boekhoudkundige normen.
EnglishA new Accounting Standards Committee will be created for the purpose.
Daartoe zal een nieuwe commissie voor boekhoudnormen worden ingesteld.
EnglishThe Committee on Economic and Monetary Affairs will, though, in future, be responsible for the International Accounting Standards.
De Commissie economische en monetaire zaken zal in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de.
EnglishIn 1995, the Commission started to be actively involved in the work of the International Accounting Standards Committee.
Sinds 1995 is de Commissie actief betrokken bij het werk van het internationaal comité voor boekhoudnormen.
EnglishThese international accounting standards seem to hold out such a promise, both within and beyond the European Union.
Deze internationale standaarden voor jaarrekeningen lijken heel veelbelovend, zowel binnen als buiten de Europese Unie.
EnglishMembers of the European banking sector have already publicly and courageously raised the question of accounting standards.
De kwestie van de boekhoudkundige normen is al openlijk en op moedige wijze door de Europese banksector aan de orde gesteld.
EnglishIt should pave the way for the United States to accept international accounting standards for listing purposes.
Een gevolg hiervan zou moeten zijn dat de Verenigde Staten internationale standaarden voor jaarrekeningen aanvaarden met het oog op beursnoteringen.
EnglishFourthly, this proposal expressly excludes the mandatory application of international accounting standards as far as SMEs are concerned.
Ten vierde: in dit voorstel wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de internationale standaarden voor jaarrekeningen niet op KMO's hoeven te worden toegepast.
EnglishI accept that view but find it difficult to accept that the whole soft law concept would apply either to the accounting standards or to Basel II.
Ik heb begrip voor die opvatting, maar wat ik niet begrijp is hoe het concept soft law van toepassing zou zijn op de boekhoudnormen of op Bazel II.
EnglishI remember the debates that we had on the issue of accounting standards, and we are seeing the wayward effects of the so-called autonomy of the IASB.
Ik herinner me onze debatten over de standaarden voor jaarrekeningen en we weten wat voor uitwassen de zogenaamde autonomie van de IASB ons heeft opgeleverd.
EnglishAs I see it, though, even if this is not what we decide tomorrow, this agreement should also include the international convention on accounting standards.
Ook als wij morgen niet het daartoe strekkende besluit nemen, ben ik van mening dat de internationale overeenkomst over in deze overeenkomst thuishoort.
EnglishLet me make this point very clearly too: this modernisation strategy maps the Commission's progress towards fulfilment of the most up-to-date public sector accounting standards.
Ik wil nog eens onderstrepen dat onze modernisering een avant-gardeproject vormt voor de financiële verslaglegging van de publieke sector.
EnglishIn recent years several Member States have introduced national legislation that allows their companies to use International Accounting Standards.
In de afgelopen jaren hebben verschillende lidstaten nationale voorschriften ingevoerd om hun bedrijven de gelegenheid te geven internationale boekhoudnormen toe te passen.
EnglishThese International Accounting Standards are being developed by an organisation from the private sector, namely the International Accounting Standards Committee.
Deze internationale verslaggevingsstandaarden worden ontwikkeld door een organisatie uit de particuliere sector, namelijk het International Accounting Standards Committee.
EnglishIn a world where accounting standards generally register low on the Richter scale of political newsworthiness, they have a much higher profile now than is normal.
In een wereld waar standaarden voor jaarrekeningen doorgaans laag scoren als het gaat om de politieke nieuwswaarde, staan deze nu veel meer in de belangstelling dan gebruikelijk.
EnglishWe strongly support any efforts to make the remuneration and allowance system more transparent and in accordance with prudent accounting standards.
Wij staan volledig achter iedere poging om het beloningen- en vergoedingensysteem transparanter te maken en beter in overeenstemming te brengen met de normen ten aanzien van verstandig boekhouden.

Vergelijkbare vertalingen voor "accounting standards" in Nederlands

standards
accounting zelfstandig naamwoord
accounting bijvoeglijk naamwoord
accounting bijwoord
accounting information zelfstandig naamwoord
to maintain double standards werkwoord
accounting firm zelfstandig naamwoord
accounting department zelfstandig naamwoord
accounting fraud zelfstandig naamwoord
accounting technician zelfstandig naamwoord
to be up to standards