EN

accounting {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Commissioner, you call your communication 'Modernisation of Accounting '.
Mevrouw de commissaris, u noemt uw mededeling ' Modernisering van de boekhouding?.
That is an invitation to engage in creative accounting.
Hier belanden we bij de uitnodiging tot creatieve boekhouding.
Fifthly, I am, in addition, able to agree to several amendments on accounting practice.
Ten vijfde: ik kan ook instemmen met meerdere amendementen over de boekhouding.
accounting
As you may know, accounting is a European invention.
Zoals u waarschijnlijk weet, is boekhouden een Europese uitvinding.
Certainly not through creative accounting.
Die moet niet worden opgevuld door creatief boekhouden.
So we would not allow any creative accounting on, for example, certain issues.
Wij hebben dan ook iedere vorm van creatief boekhouden met betrekking tot bepaalde onderwerpen afgewezen.
The volume of investment is quite dependant on the confidence of investors in the target countries and applied standards of regulation of financial markets and accounting.
De hoogte van de investeringen hangt sterk af van het vertrouwen van de investeerders in de doellanden en het niveau van de regelgeving op het gebied van financiële markten en accountancy.
NL

account manager {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "accounting" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf you go down to five percent, you're still accounting for 60 percent of the photos.
Als je verder gaat naar vijf procent, dan heb je nog steeds 60% van alle foto's.
EnglishBoth areas - the accounting standards and Basel II - are hideously complicated.
Beide terreinen - de boekhoudkundige normen en Bazel II - zijn vreselijk ingewikkeld.
EnglishThere will be a directive on Basel II and on international accounting standards.
Er komt dus een richtlijn over Bazel II en over internationale boekhoudkundige normen.
EnglishAnd so our national accounting system became fixated on what we can produce.
En zo werd onze nationale boekhouding gefixeerd op wat we kunnen produceren.
EnglishFifthly, I am, in addition, able to agree to several amendments on accounting practice.
Ten vijfde: ik kan ook instemmen met meerdere amendementen over de boekhouding.
EnglishCommissioner, you call your communication 'Modernisation of Accounting '.
Mevrouw de commissaris, u noemt uw mededeling ' Modernisering van de boekhouding?.
EnglishIt will be an important step towards greater transparency across the accounting system.
Dat zal een belangrijke stap zijn op weg naar meer openheid in de hele boekhouding.
EnglishIndeed, accounting has evolved to reflect these changes in business practice.
De boekhouding heeft zich meeontwikkeld met deze wijzigingen in de zakelijke praktijken.
EnglishWe need to understand why they've done the pension accounting the way they have.
We moeten begrijpen waarom de pensioenen zijn ingeboekt op de manier waarop dat is gebeurd.
EnglishThe Council has taken a strictly accounting approach at first reading.
De Raad heeft in eerste lezing een louter boekhoudkundige benadering toegepast.
EnglishHas a consistent register been finally set up in the accounting system?
Is daar nu eindelijk een consistent register voor aangelegd in het boekhoudsysteem?
EnglishWe only have two large firms, accounting for just 10 % of the market, that are European.
Er zijn twee grote firma's - precies 10 % van de markt - die Europees zijn.
EnglishWe all know that there are problems with the Commission's accounting and computer systems.
Iedereen weet dat de Commissie problemen heeft met haar boekhoud- en computersysteem.
EnglishThe Alevites, accounting for more than 30 % of the population, are not fully recognised.
De Alevieten, meer dan 30% van de bevolking, worden niet volledig erkend.
EnglishAs for the set-asides, determined accounting is again lord of the day.
Ook wat de braaklegging betreft heeft deze boekhoudkundige hardnekkigheid de overhand.
EnglishReform of the accounting system is in full swing and must be completed by the end of 2004.
De hervorming van de boekhouding is in volle gang en moet voor eind 2004 zijn afgerond.
EnglishFor us, one of the most important challenges is the accounting system.
Voor ons vormt het boekhoudsysteem een van de voornaamste uitdagingen.
EnglishThis supplements the accounting added value of the European Commission.
Dit vormt een aanvulling op de meerwaarde van de Europese Commissie.
EnglishYet this effort has also led the Court to criticise the accounting system.
Maar op basis van die controle heeft de Rekenkamer ook kritiek geleverd op het boekhoudsysteem.
EnglishA new Accounting Standards Committee will be created for the purpose.
Daartoe zal een nieuwe commissie voor boekhoudnormen worden ingesteld.