EN

accountancy {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Creative accountancy would enable us to give the impression that they have already fulfilled a substantial number of their obligations.
Met creatief boekhouden zouden wij dan de indruk wekken dat zij reeds aan een groot deel van hun verplichtingen hebben voldaan.
Evidently, accountancy is the Council's only concern: the bottom line is all that matters, regardless of any policy aims.
Het staat als een paal boven water dat de Raad zich enkel met boekhouden bezighoudt: het enige wat telt is het cijfer dat onder de eindstreep staat, los van welk politiek standpunt dan ook.
accountancy (ook: accounting)
Large mergers in the field of accountancy seem to be occurring, very large accountancy firms which are sitting on top of the entire financial market.
Op dit ogenblik zijn er grote concentraties gaande op het gebied van de accountancy, hele grote accountancy -kantoren die de hele financiële sector onder zich hebben.
NL

accountancy {de}

volume_up
accountancy (ook: boekhouden)
Op dit ogenblik zijn er grote concentraties gaande op het gebied van de accountancy, hele grote accountancy -kantoren die de hele financiële sector onder zich hebben.
Large mergers in the field of accountancy seem to be occurring, very large accountancy firms which are sitting on top of the entire financial market.
De hoogte van de investeringen hangt sterk af van het vertrouwen van de investeerders in de doellanden en het niveau van de regelgeving op het gebied van financiële markten en accountancy.
The volume of investment is quite dependant on the confidence of investors in the target countries and applied standards of regulation of financial markets and accounting.

Voorbeeldzinnen voor "accountancy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBanks and accountancy firms are running seminars and briefing clients.
Banken en accountantskantoren houden seminars en lichten hun klanten voor.
EnglishThe Court of Auditors was set up to apply accountancy procedures.
De Rekenkamer is opgezet om boekhoudkundige procedures in praktijk te brengen.
EnglishThe previous speaker said that a over-concentration of accountancy firms is taking place.
De vorige spreker heeft gezegd: er is een concentratie aan de gang van de accountantsfirma's.
EnglishUnfortunately, traditional accountancy methods attach little importance to intangible assets.
Jammer genoeg ruimt de traditionele boekhoudkunde weinig plaats in voor immateriële activa.
EnglishIt is simply wrong that America and Europe operate under two different accountancy models.
Het is eenvoudigweg niet juist dat Amerika en Europa met twee verschillende boekhoudmodellen werken.
EnglishIn 1997, the recognised accountancy firm, Lloyd, estimated annual fraud at eight billion euros.
De erkende accountantsfirma Lloyd heeft in 1997 de jaarlijkse zwendel op 8 miljard euro geraamd.
EnglishWe managed to make accountancy rotation the rule and the rotation of accountancy offices an exception.
Wij hebben kunnen bereiken dat er rotatie van komt als regel en dat de rotatie van -kantoren uitzondering is.
EnglishMr President, I asked the Commissioner a question on the enormous mergers in the accountancy sector.
Voorzitter, ik had de commissaris nog een vraag gesteld over de gigantische concentraties in de accountantssector.
EnglishThe reform of the accountancy system is essential.
De hervorming van het boekhoudsysteem is cruciaal.
EnglishWhen this project is introduced, the European budget will be in the vanguard of accountancy rules.
Wanneer dit project eenmaal is ingevoerd, zal de Europese begroting wat betreft de boekhoudnormen tot de voorhoede behoren.
EnglishThe European Union operates under a system known as IAS, which is the International Accountancy Standards system.
De Europese Unie werkt met een systeem dat bekendstaat als IAS, de internationale standaarden voor jaarrekeningen.
EnglishWe are no better or no worse, but we do compare with the higher standards of accountancy and accountability.
Wij zijn niet beter of slechter, maar we voldoen wel aan de hogere boekhoudkundige normen en de normen van de controleerbaarheid.
EnglishTo say this is to use a sort of accountancy jargon that puts the whole issue beyond the understanding of the ordinary European citizen.
Door een dergelijk accountantsjargon begrijpt de gemiddelde Europese burger niet wat er aan de hand is.
EnglishThere are still major problems with accountancy and we wish to see those efforts speeded up within the Commission.
Er zijn nog steeds grote problemen met de boekhouding en we hopen dat de Commissie meer haast gaat maken met de hervormingen.
EnglishResponsibility has been rejected in the name of solidarity and we end up with rapaciousness, mediocrity and accountancy.
Men heeft de verantwoordelijkheid geweigerd in naam van de solidariteit en men eindigt met hebzucht, middelmatigheid, boekhouderij.
EnglishCreative accountancy would enable us to give the impression that they have already fulfilled a substantial number of their obligations.
Met creatief boekhouden zouden wij dan de indruk wekken dat zij reeds aan een groot deel van hun verplichtingen hebben voldaan.
EnglishWithout the euro, 11 September 2003, 11 March 2004 or indeed the 2002 accountancy scandals would have caused far greater turbulence.
Zonder de euro zouden 11 september of 11 maart 2004 of de boekhoudschandalen van 2002 voor veel grotere turbulenties hebben gezorgd.
EnglishNeedless to say, if and when a new regulation on comitology is introduced, the call-back right will also need to apply to accountancy standards of this kind.
Uiteraard zal àls er een nieuwe regeling komt op het terrein van comitologie, ook het recht moeten gelden voor dit soort.
EnglishReducing spending by hundreds of millions of euros is not, in this case, a saving, but rather a short-sighted exercise in accountancy.
Uw voorstellen om de uitgaven met enkele honderden miljoenen euro te verminderen, kunnen in dit geval niet worden aangemerkt als een bezuiniging.
EnglishThis drip-feed method is, in every respect, a short-sighted approach of the kind used in accountancy and does not testify to a serious weighing up of priorities.
Deze kaasschaafmethode is juist een kortzichtige boekhoudersaanpak en getuigt niet van een serieuze afweging van prioriteiten.