"account number" in het Nederlands

EN

"account number" - vertaling Nederlands

EN

account number {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. financiën
account number
I think Parliament should have the courage to make a decision and give an account number, or we will have to act individually.
Ik vind dat het Parlement de moed moet hebben om een besluit te nemen en een rekeningnummer op te geven, anders moeten we allemaal afzonderlijk actie ondernemen.

Voorbeeldzinnen voor "account number" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou cannot take your account number with you and I think these are artificial barriers.
Er is geen nummerportabiliteit en volgens mij zijn dat kunstmatige grenzen.
EnglishBuried in the hard drive, we found a deleted file with an account number to a bank in Zurich.
De harde schijf bevatte een verwijderd bestand van een Zwitserse bankrekening.
EnglishWe ought to take account, however, of a number of recent developments.
Desalniettemin zijn er ontwikkelingen gaande die onze aandacht verdienen.
EnglishThe Gutiérrez-Cortines report takes this situation into account and contains a number of important proposals.
In het verslag-Gutiérrez wordt rekening gehouden met deze situatie en een aantal belangrijke voorstellen gedaan.
EnglishOn the matter of standardisation, there is IBAN, the international banking account number, and the BIC, the bank identifier code.
Wat standaardisering betreft hebben we het internationale banknummer IBAN en de bankidentificatiecode BIC.
EnglishTaking account of the large number of young unemployed people, the Committee on Culture calls for the institution of " second chance " schools to be strengthened.
Gezien het groot aantal werkloze jongeren dringt de Cultuurcommissie erop aan dat overal herkansingsscholen worden ingevoerd.
EnglishI think Parliament should have the courage to make a decision and give an account number, or we will have to act individually.
Ik vind dat het Parlement de moed moet hebben om een besluit te nemen en een rekeningnummer op te geven, anders moeten we allemaal afzonderlijk actie ondernemen.
EnglishThis reform, which was presented to you in various committees on 18 March, has taken into account a large number of the remarks by the Court of Auditors and our own findings.
In deze hervorming, die op 18 maart aan uw verschillende commissies werd voorgelegd, wordt rekening gehouden met een groot deel van de opmerkingen van de Rekenkamer en onze eigen bevindingen.
English. – The Commission hopes for the support of Parliament for its proposal and is ready to take into account a number of significant amendments proposed by Members of Parliament.
- De Commissie hoopt op de steun van het Parlement voor haar voorstel en is bereid een aantal van de significante amendementen die door de afgevaardigden zijn ingediend in aanmerking te nemen.
EnglishIn the process of doing so, I have had to take account of a number of different and sometimes contradictory expectations, both from political groups in this House and from Member States.
Bij dat proces heb ik rekening moeten houden met een aantal verschillende, soms tegengestelde verwachtingen, zowel van de politieke richtingen in dit Parlement als van de lidstaten.
EnglishI have now been told that the President of this Parliament may now declare these amendments admissible after all on account of a number of new elements, which Mr Bouwman has referred to.
Er is mij nu gezegd dat de Voorzitter van het Parlement deze amendementen vanwege een aantal nieuwe elementen de heer Bouwman heeft ernaar verwezen misschien toch ontvankelijk wil verklaren.

Vergelijkbare vertalingen voor "account number" in Nederlands

number zelfstandig naamwoord
account zelfstandig naamwoord