EN

account {zelfstandig naamwoord}

volume_up
If we take the background emissions into account, this will indeed be impossible.
Rekening houdend met de achtergrondemissies zal dit inderdaad onmogelijk zijn.
Normally, political considerations are not taken into account in financial dealings.
Normaal wordt in financieel verband geen rekening gehouden met politiek.
No other political or trade consideration is ever taken into account.
Er wordt nooit rekening gehouden met andere politieke of handelsoverwegingen.
Finally, I can assure you that this problem will be taken fully into account by the Commission.
Tot slot kan ik u verzekeren dat de Commissie zich volledig rekenschap zal geven van dit probleem.
We need a political resolution, but Russia must be held to account.
Wij hebben een politieke oplossing nodig, maar Rusland zal rekenschap moeten afleggen.
If the Commission refuses to render account, our response can only be to refuse the discharge.
Als de Commissie weigert rekenschap af te leggen, is het enige mogelijke antwoord het onthouden van kwijting.
Will you take account of the information supplied by the Agriculture Department which I have mentioned?
Zal u rekening houden met de informatie van de landbouwafdeling die ik zonet heb geciteerd?
Information should not be kept back on account of industrial secrets or the threat of terrorism.
Er mag geen informatie achtergehouden worden vanwege industriële geheimen of vanwege het gevaar voor terrorisme.
We have the environmental information directive and you are bound to take account of it.
We hebben de richtlijn over milieu-informatie, en u hebt de plicht, u te houden aan deze richtlijn met betrekking tot milieu-informatie.
The Commissioner might be able to account for this.
Wellicht kan de commissaris aangeven wat de reden daarvan is geweest.
I would say there are two reasons for taking it into account.
Ik zou zeggen dat er twee redenen zijn om er wel rekening mee te houden.
The reason for this is that these kinds of journeys are often local journeys for own-account transport.
De reden hiervoor is dat vervoer met dergelijke voertuigen vaak plaatselijk vervoer voor eigen rekening betreft.
Dit is inderdaad de juiste verklaring.
The consensus is an important political statement, against which all parties can be held to account.
De consensus is een belangrijke politieke verklaring waar alle partijen aan gebonden zijn.
I propose that the Commission should give an account now, while there is so much data on this, of what all this means.
Ik stel voor dat de Commissie, nu er zoveel informatie is over wat dit allemaal betekent, een verklaring opstelt.
account (ook: explanation)
There is no effective mechanism to hold Commissioner Mandelson to account.
We hebben geen doeltreffend mechanisme waarmee we commissaris Mandelson om uitleg kunnen vragen.
I should like to see how you continue to defend the British Government’ s account then.
Ik benieuwd of u de uitleg van de Britse regering daarna nog kunt verdedigen.
Well, explanation is an assertion about what's there, unseen, that accounts for what's seen.
Wel, een uitleg is een bewering over iets dat onzichtbaars, dat een waargenomen fenomeen verklaart.
I would like the Commissioner to give us a detailed account of its activities and their impact.
Ik zou de Commissie willen verzoeken ons een gedetailleerde beschrijving te geven van haar activiteiten en de invloed daarvan.
This person described my accounts of my activities at the European Parliament as lies.
Deze persoon deed mijn beschrijving van mijn activiteiten bij het Europees Parlement af als leugens.
Some countries, including Great Britain and Ireland, give a detailed account of the permits issued and of the amount and value of exported arms.
Sommige landen zoals Groot-Brittannië en Ierland geven een uitvoerige beschrijving van de afgegeven vergunningen en van de hoeveelheid en de waarde van de uitgevoerde wapens.
The Commission's communication does not take sufficient account of them.
In de mededeling van de Commissie wordt hiermee onvoldoende rekening gehouden.
The notice takes no account of the need for a universal service.
De mededeling houdt geen rekening met de noodzaak van een universele dienst.
We will take them into account when we prepare our communication.
We zullen hier tijdens de voorbereiding van onze mededeling rekening mee houden.
I also take into account that not everybody agrees on the policy.
Ik neem er ook nota van dat niet iedereen het met het beleid eens is.
Mr President, the Helsinki Summit took account of the proposal for a charter of rights.
Mijnheer de Voorzitter, op de Top van Helsinki heeft men nota genomen van het voorstel voor een Handvest van grondrechten.
I take good note of your opinion and I will take it into account.
Ik neem nota van uw standpunt en ik zal er rekening mee houden.
Our thanks are due to Commissioner Kinnock for giving us an account of his position.
Ik dank de heer Kinnock voor zijn uiteenzetting en zijn antwoorden.
Mr President, I want to thank Commissioner Patten for his detailed account.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil commissaris Patten bedanken voor zijn uitvoerige uiteenzetting.
The programme contains a detailed account of our aims and plans in the individual areas.
Het werkprogramma bevat een uitvoerige uiteenzetting van onze doelstellingen en plannen op de afzonderlijke gebieden.
The report's explanatory statement gives a perfect account of the BSE crisis from its origins in the United Kingdom in the 1980s.
De toelichting van dit verslag omvat werkelijk een perfecte samenvatting van de BSE-crisis vanaf het begin in het Verenigd Koninkrijk in de jaren tachtig.
Mr Lehne mentions in the explanatory statement to his report that savings accounts in Austria could be used for money-laundering purposes.
De heer Lehne stelt in de toelichting van zijn verslag dat spaarrekeningen in Oostenrijk mogelijkerwijs voor het witwassen van geld zouden kunnen worden gebruikt.
The rapporteur has produced an extraordinarily unhelpful explanatory statement, which is really little more than a blow-by-painful-blow account of a paper trail.
De rapporteur heeft een buitengewoon onbruikbare toelichting geschreven, die weinig meer is dan een steeds pijnlijker wordend verslag van een eindeloze papierstroom.
account (ook: motive, reason, term)
In this instance, the euphemism 'creative accounting ' has been used in place of 'irregularities '.
In dat geval spreekt men evenwel niet van onregelmatigheden, maar bedient men zich van de eufemistische term " creatieve boekhouding ".
However, Amendment No 178 is acceptable in principle, in that it takes into account the fact that food aid is already covered by the term 'food '.
Amendement 178 is in beginsel echter wel aanvaardbaar, aangezien het in aanmerking neemt dat voedselhulp reeds door de term " voedsel " wordt gedekt.
Scheduled services in container transport account for approximately 40 % of the EU-25’ s external trade by sea in value terms.
In financiële termen gesproken zijn de lijndiensten in het containervervoer goed voor zo'n 40 procent van de buitenlandse handel over zee van de EU-25.
Madam President, in the breathtakingly beautiful Great Lakes region the violent settling of accounts has come full circle.
Mevrouw de Voorzitter, in het sprookjesachtige gebied van de Grote Meren is de cirkel van de gewelddadige afrekening weer eens rond.
Nobody is asking for a squaring of accounts, only that those who committed those barbarous deeds should be tried subject to guarantees - which their victims did not have - and should be sentenced.
Niemand wil een afrekening, wij willen alleen dat degenen, die deze wreedheden begaan hebben, berecht worden - met een aantal waarborgen die hun slachtoffers niet hadden - en veroordeeld worden.
account
While these may sometimes carry some of the responsibility, however, they are far from accounting for the full scale of the disaster.
De sterfte kan voor een deel op het conto van deze factoren worden geschreven, maar ze volstaan niet om de volle omvang van het probleem te verklaren.
It must be in the interests of the consumer, the investor and the company itself that reliance can be placed on the company's accounts.
Het moet in het belang van de klant, de belegger en de onderneming zelf zijn dat betrouwbaarheid op het conto van de onderneming kan worden geschreven.
However, the present Commission has to answer for the 1999 annual report and, unfortunately, it lists a whole series of shortcomings in the Commission's accounts.
Het jaarverslag over 1999 komt echter op conto van de huidige Commissie en, helaas, het jaarverslag somt een reeks tekortkomingen in de rekeningen van de Commissie op.
account (ook: motif, motive, reason)
NL

account manager {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "account" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
Ik hoop dat bij de stemming rekening gehouden zal worden met al deze gegevens.
EnglishThe report gives a very good account of the situation and the problems involved.
De stand van zaken en de problemen worden in het verslag zeer goed samengevat.
EnglishIf we take the background emissions into account, this will indeed be impossible.
Rekening houdend met de achtergrondemissies zal dit inderdaad onmogelijk zijn.
EnglishIn my opinion, it gives a good account of the problems with the new constitution.
Dat geeft in mijn ogen goed weer wat de haken en ogen aan de nieuwe grondwet zijn.
EnglishI would like the European Parliament to take these considerations into account.
Ik zou graag zien dat het Europees Parlement rekening houdt met deze overwegingen.
EnglishThe bot, our rising celebrity, also has his own Twitter account: @robotinthewild.
De bot, onze opkomende ster, heeft ook zijn eigen Twitteraccount: @robotinthewild.
EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Ik hoop dat de Commissie met deze geografische positie rekening zal willen houden.
EnglishUNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.
De afgelopen jaren heeft de UNWRA ook sterk geleden onder de financiële problemen.
EnglishThe President of the Commission has to take that into account now in what he does.
De voorzitter van de Commissie moet daar nu rekening mee houden bij wat hij doet.
EnglishArticle 129 is not a suitable legal basis and it must be rejected on that account.
Artikel 129 is geen geschikte rechtsgrondslag en moet dan ook verworpen worden.
EnglishThe market could in theory pay for account to be taken of values such as quality.
In beginsel zouden dit soort kwaliteitswaarden door de markt betaald kunnen worden.
EnglishI would like to stress the need for Commissioner Liikanen take account of this fact.
Ik zou dat met nadruk onder de aandacht van commissaris Liikanen willen brengen.
EnglishThe Commission’ s task is to take account of the will of the budgetary authority.
De Commissie heeft rekening te houden met de wil van de begrotingsautoriteit.
EnglishIn an enlarged EU, they will probably account for a significantly higher percentage.
In een uitgebreide EU zal dit percentage waarschijnlijk aanzienlijk hoger liggen.
EnglishThe danger of too much regulation must also be taken into account in good time.
Er moet ook op tijd rekening worden gehouden met het gevaar van te veel regelgeving.
English In preparing its policy on the environment, the Union shall take account of:
    Bij het bepalen van het beleid op milieugebied houdt de Unie rekening met:
EnglishWhat is wrong with having a system whereby you have to account for what you spend?
Wat is er verkeerd aan een systeem waarbij je de uitgaven moet verantwoorden?
EnglishBut the account we are paying in to is generally geared to one Member State.
Maar de rekening waarop we storten wordt in het algemeen in één lidstaat geopend.
EnglishBut the financing of a rational transition must take account of the farmers ' needs.
Maar de financiering van een goede overgang moet voor de boeren gewaarborgd zijn.
EnglishThe Council and the Commission have not taken Parliament's opinion into account.
De Raad en de Commissie hebben geen rekening gehouden met de mening van het Parlement.