EN

accordingly {bijwoord}

volume_up
Accordingly, the Commission is unable to endorse these amendments.
Daarom kan de Commissie dus niet instemmen met deze amendementen.
We accordingly differ on a matter of principle that we regard as being fundamental.
We zijn het hier dus oneens over een principekwestie, en dat is uiterst belangrijk.
We accordingly disagree with the overall approach of the resolution.
Wij zijn het dus niet eens met de algemene teneur van deze resolutie.
We will therefore frame our revised proposal accordingly.
Wij zullen ons gewijzigde voorstel derhalve dienovereenkomstig aanpassen.
The matter is accordingly referred back for reconsideration to the committee responsible.
De zaak wordt derhalve voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie terugverwezen.
Accordingly, my group proposes not to include this topic in the urgent and topical debate.
Mijn fractie stelt derhalve voor om dit thema niet als urgentie op te nemen.
We should share responsibility for ensuring that the World Bank too acts accordingly.
We zijn er mede verantwoordelijk voor dat de Wereldbank dienovereenkomstig handelt.
We will therefore frame our revised proposal accordingly.
Wij zullen ons gewijzigde voorstel derhalve dienovereenkomstig aanpassen.
We will await the Council's reaction and determine our position accordingly.
Wij zullen nu de reactie van de Raad afwachten en dienovereenkomstig ons standpunt bepalen.
Accordingly we accept these amendments with some pleasure.
Bijgevolg aanvaarden wij deze amendementen met genoegen.
Accordingly, if they are part of it, surely they cannot be said to undermine it?
Bijgevolg, als ze daarvan deel uitmaken, kan toch zeker niet worden gesteld dat ze het Statuut ondermijnen?
The funds required for this task need to be anchored in the budget accordingly.
De vereiste middelen voor deze opgave dienen bijgevolg ook in de begroting te worden opgenomen.
accordingly (ook: correspondingly)
They need to be helped to understand this and act accordingly.
De producenten moeten geholpen worden om dat in te zien en navenant te reageren.
Dan passen we de inhoud navenant aan.
I do not say this as a personal complaint, but simply so that you can understand the climate and act accordingly.
Ik vermeld dit alleen om u duidelijk te maken hoe de vork in de steel zit, opdat u navenant kunt optreden.
An action plan drawn up by the Commission is accordingly being implemented at present.
Zodoende heeft de Commissie een actieplan voorbereid dat op dit moment in uitvoering is.

Voorbeeldzinnen voor "accordingly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf there are some cases which appear to show the opposite, we must act accordingly.
Als er aanwijzingen zijn voor het tegendeel, moeten wij direct maatregelen nemen.
EnglishAccordingly, none of our criticism in this case has been directed at the Commission.
In die zin hebben wij vanuit de Commissie industrie geen kritiek op de Commissie.
EnglishWe accordingly differ on a matter of principle that we regard as being fundamental.
We zijn het hier dus oneens over een principekwestie, en dat is uiterst belangrijk.
EnglishThe Commission has, accordingly, made proposals on how OLAF is to be reformed.
De Commissie heeft dan ook de nodige voorstellen gedaan voor het hervormen van OLAF.
EnglishTerrorists are not heroes, but killers, and must be approached accordingly.
Terroristen zijn geen helden maar moordenaars en moeten ook zo benaderd worden.
EnglishI accordingly hope that we will obtain a large majority in favour of this resolution.
Daarom hoop ik dat wij met grote meerderheid deze ontwerpresolutie zullen aannemen.
EnglishAccordingly, I voted in favour of the report on making eCall available to citizens.
Om al deze redenen heb ik gestemd vóór het verslag over eCall naar de burger brengen.
EnglishWe should share responsibility for ensuring that the World Bank too acts accordingly.
We zijn er mede verantwoordelijk voor dat de Wereldbank dienovereenkomstig handelt.
EnglishWe have to really take the decisions reached there seriously and start work accordingly.
Wij moeten de besluiten die daar genomen zijn serieus nemen en aan de slag gaan.
EnglishIn that case, however, we should have acted accordingly, which we have not done.
We zouden dan ook overeenkomstig moeten handelen, en daarvan is hier echter geen sprake.
EnglishAccordingly, the Commission would not welcome the newly tabled amendments.
De Commissie is het dan ook niet eens met de onlangs ingediende amendementen.
EnglishAccordingly, we are expecting ambitious proposals from the European Commission.
Wij verwachten dan ook van de Europese Commissie ambitieuze voorstellen.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Daarom zie ik uit naar het moment dat u dit systeem goedkeurt, hopelijk zo snel mogelijk.
EnglishI would sincerely like to thank Mrs Müller and Mr Bourlanges accordingly.
Hiervoor mijn hartelijke dank aan zowel mevrouw Müller als de heer Bourlanges.
EnglishWe endorse the rapporteur’ s position and, accordingly, voted in favour.
Wij staan achter de benadering van de rapporteur en hebben daarom voor gestemd.
EnglishAccordingly, the Commission will take all measures which it deems necessary.
De Commissie zal dan ook alle maatregelen nemen die zij noodzakelijk acht.
EnglishSuch pollution of the sea is a crime, and must be punished accordingly.
Het is een criminele vervuiling van de zee en moet als zodanig worden vervolgd.
EnglishAwareness in this area must increase and legislation should be adapted accordingly.
Bewustwording in deze moet toenemen en de wetgeving verdient aanpassing.
EnglishAccordingly, the final decision on the contingency reserve must be left until the autumn.
Daarom moeten wij het definitieve besluit over de reserve pas in het najaar nemen.
EnglishThese would be pertinent to the conditions of that country and they can act accordingly.
Zij kennen de omstandigheden in het desbetreffende land en kunnen daarnaar handelen.