EN

according

volume_up
1. "to me"
according
volume_up
inziens (meestal: mijns …)
So I think that good work was done and the Intergovernmental Conference will be able to finish according to the timetable.
Mijns inziens is er goed werk verricht en de Conventie kan haar werkzaamheden overeenkomstig het programma afsluiten.
In our view, a weighted average of the present 15 figures would represent a sound system of remuneration according to work done.
Een gewogen gemiddelde van de huidige 15 bedragen zou ons inziens een verantwoord ' beloning naar werken ' betekenen.
I believe that any decision taken by a parliament can be interpreted according to the motives that have been expressed.
Mijns inziens dient elk besluit van een parlement geïnterpreteerd te worden aan de hand van de motieven die voor dat besluit zijn aangevoerd.

Voorbeeldzinnen voor "according" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd according to the Council's Legal Service, that does not provide a legal basis.
En volgens de juridische dienst van de Raad vormt dat geen juridische grondslag.
EnglishAccording to a Burmese newspaper, Mr Nichols was a scoundrel who deserved to die.
Een Birmaanse krant schrijft dat Nichols een schurk is die zijn dood verdiende.
EnglishHere, too, according to the Commission's figures, we have achieved an improvement.
Volgens de cijfers van de Commissie is hierin eveneens een verbetering bereikt.
EnglishHowever, the evaluation of the results varies greatly according to the network.
De evaluatie van de resultaten verschilt echter sterk naargelang de netwerken.
EnglishAccording to the Commission, nothing can be done about this for legal reasons.
Volgens de Commissie zijn hiertoe ook om juridische redenen geen mogelijkheden.
EnglishAccording to our information, the return systems are still working extremely well.
Voor zover wij weten functioneren de recyclingsystemen nog steeds voortreffelijk.
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Rusland moet zijn instellingen versterken en als een rechtsstaat functioneren.
EnglishAccording to Directive 97/ 36/ EC, advertising must be clearly identifiable as such.
Volgens richtlijn 97/36/EG moet reclame duidelijk als zodanig te herkennen zijn.
EnglishThe African elephant is still a threatened animal species, according to the IUCN.
De Afrikaanse olifant is nog steeds een bedreigde diersoort, volgens de IUCN.
EnglishThe problem is deciding on the principles according to which this should take place.
Het probleem is echter te bepalen welk principe daarbij moet worden aangehouden.
EnglishAccording to the new arrangements, there are now two parts to Question Time.
Op grond van de nieuwe bepalingen wordt het vragenuur opgesplitst in twee delen.
EnglishEven the Serbian judges administer justice according to the wishes of Mr Milosevi č.
Ook de rechters in Servië spreken recht volgens de wensen van de heer Milosevic.
EnglishThey are being treated very badly according to a report from Amnesty International.
Zij worden volgens een rapport van Amnesty International zeer slecht behandeld.
EnglishParliament has to accept that EMU is going to proceed according to the timetable.
Het Parlement moet accepteren dat de EMU er volgens het tijdschema zal komen.
EnglishAccording to this decision accession negotiations are to start in April 1998.
Volgens dit besluit moeten de onderhandelingen met Cyprus in april 1998 beginnen.
EnglishAccording to our law... we must separate your spirit from your perverted body.
Volgens onze wet...... moeten wij je geest scheiden van je verdorven lichaam.
EnglishAccording to the law, however, Cyprus does not comprise two separate States.
In juridische zin bestaan er helemaal geen twee afzonderlijke staten op Cyprus.
EnglishAccording to the banks, nothing ever gets lost, so that can never be an issue.
Volgens de banken raakt er nooit iets kwijt, dus dat kan nooit een punt zijn.
EnglishAccording to the proposal, a genuine EU policy to combat drugs must be introduced.
Volgens het voorstel moet er een echt EU-beleid tegen drugs worden ingevoerd.
EnglishI am not going to vote simply solely according to what is on the voting list.
Ik wil bij het stemmen niet alleen afgaan op hetgeen er op de stemlijst staat.