EN

accord {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It is regrettable that the accord does not look beyond the regional context.
Het valt te betreuren dat het akkoord geen melding maakt van de bredere regionale context.
The accord should now be finalised by the middle of 2004 at the latest.
Dit akkoord zal nu uiterlijk halverwege 2004 worden gesloten.
Solana could also put the Geneva Accord on the table.
Solana zou ook het akkoord van Genève op tafel kunnen leggen.
We cannot support Mr Pimenta's motion to reject the proposed accord with the USA.
Wij kunnen het voorstel van de heer Pimenta om een overeenkomst met de Verenigde Staten te verwerpen niet steunen.
The alternative to the accord with the USA is not some other agreement with better standards.
Het andere alternatief is niet een overeenkomst met betere normen.
Clearly that is a matter for another debate, but for the meantime we must support this accord.
Dat is duidelijk iets voor een ander debat, maar voorlopig moeten we deze overeenkomst steunen.
They shall be appointed by common accord of the governments of the Member States for six years.
Zij worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten voor zes jaar benoemd.
Today, after mature consideration and in complete accord with my conscience, I have voted 'no '.
Vandaag, na rijp beraad en in overeenstemming met mijn geweten, heb ik ' nee ' gestemd.
Our efforts to reach an accord must be all the greater.
Des te meer moeten wij streven naar overeenstemming.
According to the agreement already entered into by Parliament, proposed amendments which directly support a particular location will not be accepted.
Overeenkomstig de eerder in het Parlement gemaakte afspraak worden amendementen waaruit een directe voorkeur voor een bepaalde plaats blijkt, geschrapt.
The Federal Yugoslav Republic and the Republika Srpska have not fulfilled their obligations in this matter and have thus violated the peace accords.
De Federatieve Republiek Joegoslavië en de zogenaamde Republiek Srpska zijn hun verbintenissen niet nagekomen en hebben bijgevolg de vredesakkoorden geschonden.

Voorbeeldzinnen voor "accord" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe need framework rules which do not accord preferential treatment to one side.
We willen kaderregelingen zonder ongerechtvaardigde voordelen voor sommigen.
EnglishThat is why the Foundation in Turin will have to accord it due significance.
Daarom zal dit ook de stichting in Turijn een belangrijke plaats moeten geven.
EnglishOnce the key is turned, we will accord the best treatment within our power.
Zodra de beslissing eenmaal is gevallen, zullen wij de best mogelijke behandeling bieden.
EnglishIt is regrettable that the accord does not look beyond the regional context.
Het valt te betreuren dat het akkoord geen melding maakt van de bredere regionale context.
EnglishOnce it has been presented, the Council will certainly accord it the greatest priority.
Na ontvangst van de mededeling zal de Raad hieraan zeker de hoogste prioriteit verlenen.
EnglishThe only question is whether they accord with the basic law principle of relativity.
De vraag is alleen of zij nog stroken met het evenredigheidsbeginsel.
EnglishHow does this actually accord with the Union's policy on competition?
Hoe is dit eigenlijk te verenigen met het concurrentiebeleid van de Unie?
EnglishWe have seen that the Mobutu régime is collapsing of its own accord.
Wij zien hoe het regime van Mobutu ineenstort, hoe het vanzelf ineenstort.
EnglishToday, after mature consideration and in complete accord with my conscience, I have voted 'no '.
Vandaag, na rijp beraad en in overeenstemming met mijn geweten, heb ik ' nee ' gestemd.
EnglishEven if it doesn't accord to the typical way we see this problem.
Zelfs als dit niet overeenstemt met de gebruikelijke manier waarop we dit probleem zien.
EnglishWe were not going to leave until the peace accord was signed."
We waren niet van plan weg te gaan totdat het vredesakkoord werd getekend."
EnglishThis is why I have good reason to believe this peace accord sets the tone for the future.
Daarom wil ik dit vredesakkoord ook geen maat voor niets noemen.
EnglishThe Commission has in fact already taken initiatives of its own accord in this respect in the past.
De Commissie heeft in het verleden hiervoor ook uit zichzelf al initiatieven ontplooid.
EnglishWe all know that the Taif Accord, designed to bring about peace in that region, is in place.
We weten allemaal dat het Taif-akkoord, dat voor vrede in de regio moest zorgen, van kracht is.
EnglishBut we also need reasonable prices so that both producer and consumer are in accord with one another.
Ook de prijs moet juist zijn, zodat de producent en de consument het eens kunnen zijn.
EnglishThe alternative to the accord with the USA is not some other agreement with better standards.
Het andere alternatief is niet een overeenkomst met betere normen.
EnglishThe accord should now be finalised by the middle of 2004 at the latest.
Dit akkoord zal nu uiterlijk halverwege 2004 worden gesloten.
EnglishIt is entirely in accord with our own experiences and priorities.
Het komt geheel overeen met onze eigen ervaringen en prioriteiten.
EnglishTo conclude, those outcomes will not happen of their own accord.
Ik sluit af met te zeggen dat die resultaten niet vanzelf ontstaan.
EnglishClearly that is a matter for another debate, but for the meantime we must support this accord.
Dat is duidelijk iets voor een ander debat, maar voorlopig moeten we deze overeenkomst steunen.