EN

accomplishment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This certainly is an accomplishment that must never be surpassed.
Zeker een prestatie die nooit meer zou mogen worden overtroffen.
We often forget what a remarkable accomplishment European integration is.
We vergeten vaak wat een opmerkelijke prestatie de Europese integratie eigenlijk is.
But that accomplishment is just a beginning.
Maar deze prestatie is pas een begin.
accomplishment (ook: achievement, act, action, deed, feat)
accomplishment (ook: acquittal, fulfilment)
accomplishment (ook: achievement, act, action)
accomplishment (ook: cessation, ending)
accomplishment (ook: consummation)
accomplishment (ook: acquittal, fruition)
Enlargement to welcome ten new States and tens of millions of new European citizens into the EU is both a bold gesture and the accomplishment of our true European destiny.
Het is een moedig gebaar en de vervulling van onze echte Europese bestemming om tien nieuwe lidstaten en tientallen miljoenen nieuwe Europese burgers binnen de EU te verwelkomen.
accomplishment (ook: acquittal)
accomplishment (ook: acquittal)

Voorbeeldzinnen voor "accomplishment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe often forget what a remarkable accomplishment European integration is.
We vergeten vaak wat een opmerkelijke prestatie de Europese integratie eigenlijk is.
EnglishFew countries in the world can boast of such an accomplishment.
Weinig landen ter wereld zullen zich kunnen beroemen op zulk een verscheidenheid.
EnglishWe had four spacecraft, two around Mars, two on the surface -- an amazing accomplishment.
We hadden vier ruimtesondes, twee rond Mars en twee op het oppervlak. ~~~ Een geweldige prestatie.
EnglishThis certainly is an accomplishment that must never be surpassed.
Zeker een prestatie die nooit meer zou mogen worden overtroffen.
EnglishWe wish you courage and accomplishment in the coming months.
We wensen u de komende maanden veel moed en bekwaamheid toe.
EnglishBut that accomplishment is just a beginning.
EnglishWe would like to congratulate Mr De Rossa on his outstanding report, which accomplishment was certainly the outcome of hard work.
Wij feliciteren de heer De Rossa met zijn uitmuntende verslag, dat zonder twijfel het resultaat is van hard werken.
EnglishProtecting women from every new form of poverty is an essential condition for the real accomplishment of gender equality.
Alleen als vrouwen worden beschermd tegen armoede, in welke vorm dan ook, kan het doel van gendergelijkheid worden bereikt.
EnglishQuite an accomplishment.
EnglishWhat we do expect, however, is that the Commission will give us regular updates and that it has an approximate timetable for the accomplishment of this task.
Wij verwachten echter wel dat de Commissie regelmatig tussentijdse verslagen uit zal brengen en een bepaald tijdpad volgt.
EnglishIt would therefore seem that Parliament has significantly influenced the common position, and congratulations on that accomplishment are due.
Het Parlement heeft dus kennelijk aanzienlijke invloed gehad op het gemeenschappelijk standpunt, en gelukwensen daarvoor zijn dan ook op hun plaats.
EnglishOver the past century the expert has dethroned the educated generalist to become the sole model of intellectual accomplishment. ~~~ (Applause)
Gedurende de laatste eeuw heeft de expert de geleerde generalist van de troon gestoten en sindsdien staat hij alleen model voor intellectuele prestatie.
EnglishOn the other hand, we must mention a positive accomplishment: the launch of the Anna Lindh Foundation, based in Alexandria in Egypt.
Aan de andere kant is er ook een positief resultaat, dat niet ongenoemd mag blijven: de oprichting van de Stichting Anna Lindh, gevestigd te Alexandrië in Egypte.
EnglishMr President, I have admiration for the accomplishment of scientific research in developing medicines which have proved of great benefit.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb bewondering voor hetgeen met wetenschappelijk onderzoek is bereikt ten aanzien van de ontwikkeling van medicijnen die van groot nut zijn gebleken.
EnglishMr President, without wishing to detract from the huge accomplishment of our fellow Members, this is a subject on which there will never be an end to analysis and debate.
Mijnheer de Voorzitter, ik betwist geenszins dat de collega's waardevol werk hebben verricht, maar dit is wel een eindeloze materie waarover men blijft nadenken.
EnglishThe rail sector will certainly be a priority then, along with the accomplishment of a Trans-European railway network, or to put it in other words, interoperability.
De spoorwegsector als zodanig wordt daarmee zeker een prioriteit, naast de totstandkoming van een trans-Europees spoorwegnet, of, om het anders te zeggen, interoperabiliteit.
EnglishEnlargement to welcome ten new States and tens of millions of new European citizens into the EU is both a bold gesture and the accomplishment of our true European destiny.
Het is een moedig gebaar en de vervulling van onze echte Europese bestemming om tien nieuwe lidstaten en tientallen miljoenen nieuwe Europese burgers binnen de EU te verwelkomen.
EnglishIt was quite an achievement to have this long-term objective included in an Article of the directive, but it was perhaps the most important accomplishment during conciliation.
Het was een hele klus dit langetermijndoel in een artikel van de richtlijn te krijgen, maar het was misschien wel de belangrijkste zaak die bij de bemiddeling werd gerealiseerd.
EnglishThe social partners have committed themselves to assuring the promotion of this code of conduct and to following up its progressive accomplishment, particularly through an annual evaluation.
De sociale partners hebben zich ertoe verplicht de verspreiding van deze gedragscode te bevorderen en de geleidelijke toepassing ervan op te volgen door middel van een jaarlijkse evaluatie.
EnglishI would like, however, to reaffirm the need to make progress with the social reform that has been initiated and to move forward towards the accomplishment of the internal market for postal services.
Wat ik echter wel wil benadrukken is de noodzaak om voortgang te boeken met de in gang gezette sociale hervorming en te werken aan de verwezenlijking van de interne markt voor de postdiensten.

Synoniemen (Engels) voor "accomplishment":

accomplishment
accomplished
accomplishable