EN

accompanying {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
accompanying (ook: enclosed)
The Transport Committee unanimously accepts this proposal and all the accompanying details.
De Commissie vervoer en toerisme keurt dit voorstel samen met alle bijgaande details unaniem goed.
The accompanying vulgar cartoon from the Zimbabwean state paper The Herald underlines this ominous message.
De bijgaande vulgaire cartoon uit de Zimbabwaanse staatskrant The Herald onderstreept deze onheilspellende boodschap.
And what I'm most interested in is the invisible space between a text and its accompanying image, and how the image is transformed by the text and the text by the image.
Ik ben het meest geïnteresseerd in de onzichtbare ruimte tussen een tekst en zijn bijgaande afbeelding, en hoe de afbeelding wordt veranderd door de tekst, en de tekst door de afbeelding.
accompanying (ook: pent-up, trapped)
The accompanying agreement will be signed by the Presidents of the three bodies - Parliament, the Council and the Commission.
Het begeleidend akkoord wordt door de voorzitters van de drie instellingen - Parlement, Raad en Commissie - ondertekend.
Given the emphasis which is placed on dismantling bureaucracy, I think that the option of a single accompanying document within the Union is feasible and should be considered.
Nu wij de bureaucratie in de Unie trachten terug te dringen, meen ik dat men ook moet nagaan of in de gehele Unie een enkel begeleidend document kan worden ingevoerd.
A host of decisions, directives, regulations, orders, guidelines and recommendations cannot be understood without a dictionary or accompanying notes, and even then they pose problems.
Tal van besluiten, richtlijnen, verordeningen, beschikkingen, richtsnoeren, aanbevelingen vallen niet te snappen zonder verklarend woordenboek of begeleidend schrijven, en dan nog.
accompanying

Voorbeeldzinnen voor "accompanying" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSuch negotiations will also have the necessary accompanying political monitoring.
Daar zal ook de nodige politieke begeleiding voor moeten plaatsvinden.
EnglishWe shall vote against this report and the accompanying proposal for a decision.
Wij hebben tegen dit verslag en tegen het daarmee verband houdende ontwerpbesluit gestemd.
EnglishWe consider it absurd to have a single market without the accompanying single currency.
Een interne markt zonder gemeenschappelijke munt vinden wij ongerijmd.
EnglishIt is vital for these accompanying institutional measures to be retained.
Aan de institutionele begeleiding moet absoluut worden vastgehouden.
EnglishThe commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
Het commentaar bij de beelden toont aan dat het duidelijk de bedoeling is om schade te berokkenen.
EnglishWe shall vote against premature liberalisation without a framework of accompanying measures.
Wij stemmen tegen een te vroege liberalisering zonder kader van begeleidende maatregelen.
EnglishThe truth will become apparent when we see the White Paper and the accompanying strategic plan.
De waarheid zal in het Witboek en het daarbij horend strategisch plan aan het licht komen.
EnglishIf we create a large number of teleworking jobs, we will have to introduce accompanying social measures.
Als wij veel telebanen hebben, wordt het ook tijd dat we telewerk sociaal begeleiden.
EnglishThe Transport Committee unanimously accepts this proposal and all the accompanying details.
De Commissie vervoer en toerisme keurt dit voorstel samen met alle bijgaande details unaniem goed.
EnglishAnything else can be nothing more than an accompanying measure.
Alle andere maatregelen kunnen slechts een aanvulling daarop vormen.
EnglishThe accompanying measures in category B1 are also important.
Belangrijk in de categorie B1 zijn ook de begeleidende maatregelen.
EnglishA particularly positive aspect of this report are the amendments to the accompanying measures.
Wij zijn bijzonder ingenomen met de amendementen die betrekking hebben op de flankerende maatregelen.
EnglishThe Commission has also taken on other accompanying measures.
De Commissie heeft nog andere begeleidende maatregelen genomen.
EnglishThat is nonsense, unless there is an accompanying policy aimed specifically at creating jobs.
Dat is nonsens als er geen sprake is van een flankerend beleid gericht op de concrete creatie van banen.
EnglishSecondly, the adequate funding of rural development and the accompanying measures.
Een tweede belangrijk punt is de adequate financiering van de plattelandsontwikkeling en de begeleidende maatregelen.
EnglishOne of the teachers accompanying the party lost an arm.
Een van de leerkrachten die meereisden, heeft een arm verloren.
EnglishThese accompanying measures should be reinforced, Mr President.
Die maatregelen dienen dus juist versterkt te worden.
EnglishSo it was an accompanying programme, and the interested parties have turned it into an innovation programme.
Het was dus een flankerend programma en de betrokkenen hebben daarvan een innovatieprogramma gemaakt.
EnglishFurthermore, the resolution accompanying the decision to discharge includes many questionable points.
Daar komt bij dat de resolutie waarvan het kwijtingsbesluit vergezeld gaat heel wat aanvechtbare punten bevat.
EnglishIt would therefore be incoherent for no mention of this in the dossier accompanying the authorization request.
Het is dus onlogisch dat dit niet naar voren komt in het dossier betreffende het verzoek om goedkeuring.