"accompanied by" in het Nederlands

EN

"accompanied by" - vertaling Nederlands

EN

accompanied by

volume_up
He is accompanied by the Lithuanian Deputy Foreign Minister, Mr Rinkunas.
De heer Racas wordt vergezeld door de onderminister van Buitenlandse Zaken, de heer Rinkunas.
When Dante makes his journey through hell and purgatory, he is accompanied by a guide: Virgil.
Wanneer Dante zijn weg door de hel en het vagevuur gaat, wordt hij vergezeld door een gids, Vergilius.
We were accompanied by many members of the media, who surely were not also being duped and manipulated.
Wij werden vergezeld door vele journalisten en het lijkt me sterk dat ook die zijn misleid en gemanipuleerd.

Voorbeeldzinnen voor "accompanied by" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA repressive approach should always be accompanied by a strong social commitment.
Een restrictief uitgangspunt moet altijd gepaard gaan met een sterk sociaal engagement.
EnglishWe are living in an era of fundamentalism, accompanied by fanaticism and terrorism.
We leven in een tijd van fundamentalisme dat gepaard gaat met fanatisme en terrorisme.
EnglishThese advances in safety should be accompanied by greater transparency.
Deze vooruitgang op veiligheidsgebied moet gepaard gaan met meer transparantie.
EnglishThe directive should be accompanied by much more detailed information.
De richtlijn moet vergezeld gaan van een veel intensievere informatievoorziening.
EnglishOur group therefore asks that the debate be accompanied by the text of a resolution.
Daarom verzoekt onze fractie om de verklaringen met een ontwerpresolutie af te sluiten.
EnglishThe euro urgently needs to be accompanied by some sort of economic government.
De euro moet dringend worden geschraagd door een economische regering.
EnglishIt is true that this effort must be accompanied by cooperation policies.
Ik ben het ermee eens dat deze inspanning gepaard moet gaan met samenwerkingsacties.
EnglishThis should be accompanied by a communitylevel definition of the notion of affordable price.
Dat moet op communautair niveau gepaard gaan met het begrip van betaalbaarheid.
EnglishLast week I accompanied my own daughter to her first day of school.
Vorige week bracht ik mijn eigen dochter naar school voor haar eerste schooldag.
EnglishIt should be accompanied by a second principle, the principle of solidarity.
Het dient te worden gekoppeld aan een tweede beginsel, namelijk het solidariteitsbeginsel.
EnglishOur support for the Commission's position is accompanied simply by a few recommendations.
Wij steunen het voorstel van de Commissie en willen alleen enkele aanbevelingen doen.
EnglishThat entry was accompanied by a 14 % devaluation of the national currency.
Deze toetreding ging gepaard met een devaluatie van de drachme met 14 %.
EnglishPrevention cannot succeed unless it is accompanied by access to treatment.
Preventie kan dus enkel slagen in combinatie met een gemakkelijke toegang tot verzorging.
EnglishThis report shall, if necessary, be accompanied by appropriate proposals.
Dit verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van passende voorstellen.
EnglishWe need to ensure that the move to electronic trading is not accompanied by a growth in fraud.
We moeten voorkomen dat de opkomende elektronische handel fraude in de hand werkt.
EnglishIndeed, this new budget item is not accompanied by new funding.
Voor deze nieuwe begrotingspost worden namelijk geen nieuwe fondsen vrijgemaakt.
EnglishThis has been accompanied by a 74 % increase in the number of delays.
Dit had een toename van het aantal vertragingen met 74 procent tot gevolg.
EnglishSaturn is accompanied by a very large and diverse collection of moons.
Saturnus wordt begeleid door een heel grote en diverse collectie manen.
EnglishMr President, in the Basque Country and in Spain people like myself are accompanied by escorts.
Mijnheer de Voorzitter, in Euskadi en in Spanje hebben mensen zoals ik een lijfwacht.
EnglishSurely exports could be accompanied by a vaccination certificate?
Waarom zouden we niet kunnen exporteren onder overlegging van vaccinatiecertificaten?

Vergelijkbare vertalingen voor "accompanied by" in Nederlands

accompanied werkwoord
by voorzetsel