EN

accommodating {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
accommodating (ook: good-hearted)
Appropriate accommodating monetary policy is not lax monetary policy. '
Een aangepast coulant monetair beleid is geen laks monetair beleid ".
Let us hope that the Commission will conduct an accommodating policy on this.
Hopelijk hanteert de Commissie hier een coulant beleid.
However, where support for ailing airline companies is concerned, the Commission continues to be accommodating.
Maar als het gaat om steun voor de noodlijdende vliegtuigondernemingen, blijft de Commissie veel te coulant.
accommodating (ook: helpful, instrumental)
I would ask you to keep the finger on the pulse, though, because your services will need to be accessible and accommodating to those who want to apply for projects.
Maar, houd de vinger aan de pols, uw diensten zullen zich toegankelijk en behulpzaam moeten tonen tegenover degenen die projecten willen aanvragen.
accommodating (ook: helpful)
accommodating (ook: good-hearted, indulgent)
accommodating (ook: good-hearted, kind)
accommodating (ook: forthcoming)
volume_up
tegemoetkomend {bn.}

Voorbeeldzinnen voor "accommodating" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe do not, therefore, have a weak and accommodating attitude towards that country.
Er is dus geen sprake van een slappe en toegeeflijke houding jegens dit land.
EnglishQuite the reverse, in fact; the EU could have been a little more accommodating on this front.
Integendeel, op dat punt had de Unie wel eens wat toeschietelijker mogen zijn.
EnglishAppropriate accommodating monetary policy is not lax monetary policy. '
Een aangepast coulant monetair beleid is geen laks monetair beleid ".
EnglishAt present, they are accommodating the four Member States in question.
Op dit moment bieden ze voor de betreffende vier lidstaten uitkomst.
EnglishLet us hope that the Commission will conduct an accommodating policy on this.
Hopelijk hanteert de Commissie hier een coulant beleid.
EnglishInstitutional reform is needed to make the Union capable of accommodating 25 or more Member States.
Institutionele hervorming is nodig om de Unie geschikt te maken voor 25 of meer lidstaten.
EnglishThe Commission is accommodating the wish of companies to become more flexible in a unilateral manner.
De Commissie komt eenzijdig tegemoet aan de wens van bedrijven om verder te flexibiliseren.
EnglishThere is now a sound compromise proposal before us by Parliament, also accommodating the Council.
Er ligt nu een goed compromisvoorstel van het Parlement, ook in de richting van de Raad, op tafel.
EnglishIf the Council had shown itself to be more accommodating, we could have brokered an agreement back in October.
Als de Raad wat meer had willen toegeven, hadden wij daar al in oktober samen voor kunnen zorgen.
EnglishHowever, where support for ailing airline companies is concerned, the Commission continues to be accommodating.
Maar als het gaat om steun voor de noodlijdende vliegtuigondernemingen, blijft de Commissie veel te coulant.
EnglishI think we are accommodating these requirements with this report, but the driving times should also be restricted.
Ik denk dat wij hieraan met dit verslag voldoen, maar de rijtijden moeten ook aan een limiet worden gebonden.
EnglishThis means being open and accommodating.
Dat betekent dus dat men open en van goede wil moet zijn.
EnglishI also think that we could be much more accommodating with regard to the funding of their membership of the EU.
Voorts ben ik van mening dat wij een grotere bijdrage moeten leveren aan de financiering van hun EU-lidmaatschap.
EnglishMr Lamy only landed in Brussels at 6 a. m. this morning, so I trust we can all be accommodating in this matter.
De heer Lamy is pas deze morgen om 6 uur in Brussel geland dus we kunnen daar wel enige coulantheid voor opbrengen.
EnglishThat means that everyone must be accommodating, for everyone is responsible for the cohesion within the Government.
Dat betekent dat iedereen moet inschikken, want iedereen is verantwoordelijk voor de cohesie binnen de regering.
EnglishRegarding ports of refuge, for example, the Member States must draw up plans for accommodating ships in distress.
Wat de vluchthavens betreft, moeten de lidstaten bijvoorbeeld plannen op tafel leggen voor de ontvangst van schepen in nood.
EnglishI would like to assure colleagues that in its proposals the Council was most accommodating towards the European Parliament.
Ik kan de collega's verzekeren dat de Raad in zijn voorstellen het Europees Parlement in hoge mate tegemoet is gekomen.
EnglishI am very grateful to members of the other groups for their cooperation, which has been extremely fair and thoroughly accommodating.
Ik ben mijn collega's van de andere fracties heel dankbaar voor de uitermate faire en coöperatieve samenwerking.
EnglishIts Member States would not be sending frigates to the Gulf and would not be accommodating US demands.
Dan zouden haar lidstaten geen oorlogsschepen hebben gestuurd naar het betrokken gebied en de Verenigde Staten geen faciliteiten hebben geboden.
EnglishIn this context, I would like to thank the rapporteur for having been so accommodating with regard to my amendments in this area.
In deze context wil ik de rapporteur bedanken voor zijn tegemoetkoming aan de amendementen die ik hierover heb ingediend.

Synoniemen (Engels) voor "accommodating":

accommodating