"to accommodate with" in het Nederlands

EN

"to accommodate with" - vertaling Nederlands

EN

to accommodate with {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to accommodate with" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNevertheless, we have been unable to accommodate all the Agriculture Committee's requests.
We hebben echter niet alle verzoeken van de Landbouwcommissie kunnen inwilligen.
EnglishThis would do a great deal to accommodate both national legislation and national judges.
Dat zou het werk van de nationale wetgevers en rechters sterk vereenvoudigen.
EnglishWell in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.
Om dat te kunnen betalen moeten we de uitgaven aan onderwijs halveren.
EnglishWe will have a set of principles and laws which will have to accommodate that.
We hebben een stelsel van beginselen en wetten nodig dat dit regelt.
EnglishI advocate a sufficient degree of flexibility to accommodate short-term economic conditions.
Daarom pleit ik voor voldoende flexibiliteit al naar gelang de conjunctuur.
EnglishFor that too, a proper system will need to be developed to accommodate this.
Ook daar zal dan een behoorlijk systeem voor moeten kunnen bestaan.
EnglishThis report should also accommodate the downside of a worldwide aviation market.
Ook in dit verslag behoort de schaduwzijde van een wereldwijde luchtvaartmarkt aandacht te krijgen.
EnglishWe must find ways in each case, as it arises, to accommodate both these principles.
Wij moeten manieren vinden om deze twee principes te verzoenen in de gevallen die zich aandienen.
EnglishDo you really think that you can accommodate Spain with fifteen Ministers of Justice?
Dacht u nou werkelijk dat je met vijftien ministers van Justitie Spanje dan tegemoet kan komen?
EnglishThe headings are broad enough to accommodate varying requirements.
De rubrieken zijn breed genoeg om variërende kredietbehoeften daarbinnen op te vangen.
EnglishBerlin was a compromise which managed to accommodate every Member State.
Berlijn was een compromis waarin elke lidstaat zijn gading vond.
EnglishIt waves the flag of competition and the four freedoms which accommodate big business.
Miller is een voorstander van concurrentie en van de vier vrijheden, die het kapitaal goed uitkomen.
EnglishThe European energy policy must also be formulated to accommodate this.
Ook het Europees energiebeleid moet daaraan tegemoet komen.
EnglishWe cannot therefore vote for the final report, since it does not accommodate this view.
Wij kunnen bijgevolg niet voor het verslag stemmen, aangezien het een ander standpunt vertegenwoordigt.
EnglishUnfortunately, the Commission cannot see how it can accommodate this request.
Helaas kan de Commissie niet aan deze wens voldoen.
EnglishWe expect the Council to accommodate us on this crucial point.
Wij verwachten dat de Raad ons op dit centrale punt tegemoetkomt.
EnglishIf we fail to accommodate them, there will never be peace.
Indien wij daar geen rekening mee houden, zal er nooit vrede komen.
EnglishWe have been flexible here to accommodate these concerns as far as possible.
Wij zijn flexibel geweest en hebben geprobeerd om in de mate van het mogelijke aan deze wensen tegemoet te komen.
EnglishWe all have to show a willingness to adapt, to change and to accommodate others ' interests.
We moeten ons allemaal bereid tonen om ons aan te passen en rekening te houden met de belangen van anderen.
EnglishIn order to accommodate the developing countries, it would be a good idea to actually carry out this review.
Om tegemoet te komen aan de ontwikkelingslanden zou het goed zijn om dit inderdaad te doen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to accommodate with" in Nederlands

with voorzetsel
with bijwoord
Dutch
to put up with werkwoord
together with bijwoord
to deal with werkwoord