EN

accessibility {zelfstandig naamwoord}

volume_up
By improving accessibility for the deaf, we are strengthening democracy.
Door de toegankelijkheid voor doven te verbeteren, versterken we de democratie.
Accessibility is also chiefly to do with a clear structuring of the data.
Toegankelijkheid heeft vooral ook te maken met een duidelijke structurering van de data.
It is a quantum leap forward in terms of clarity and accessibility.
Deze Grondwet is een doorbraak op het gebied van transparantie en toegankelijkheid.
accessibility
Every session there are complaints about the accessibility of Strasbourg.
Iedere zitting zijn er klachten over de bereikbaarheid van Straatsburg.
Easy accessibility of ports and better communications with the hinterland.
een ruime bereikbaarheid van de havens en een verbetering van de verbindingen met het achterland.
The Committee on Employment and Social Affairs wants a combination of best practices, access, high quality and accessibility.
De Commissie sociale zaken wil een combinatie van best practices, toegankelijkheid, hoge kwaliteit en bereikbaarheid.
There is also a need for continued discussion of the TRIPS Agreement’ s significance for the accessibility of generic medicine at realistic prices.
Er blijft ook behoefte aan een discussie over het belang van TRIPs voor de beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen voor een realistische prijs.

Voorbeeldzinnen voor "accessibility" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn 2003, an accessibility control was carried out at the European Parliament.
In 2003 is in het Europees Parlement een toegankelijkheidscontrole verricht.
EnglishThe final point that I want to mention relates to public accessibility.
Het laatste punt dat ik aan de orde wil stellen is de openbare toegankelijkheid.
EnglishBy improving accessibility for the deaf, we are strengthening democracy.
Door de toegankelijkheid voor doven te verbeteren, versterken we de democratie.
EnglishGene therapy is so costly for the time being and that may threaten accessibility.
Gentherapie is voorlopig erg kostbaar en dat kan de toegankelijkheid in het gedrang brengen.
EnglishSimilarly, accessibility stimulates competition, thereby making our markets more efficient.
De toegang groeit, evenals de concurrentie, en daardoor wordt de markt doelmatiger.
EnglishAccessibility is also chiefly to do with a clear structuring of the data.
Toegankelijkheid heeft vooral ook te maken met een duidelijke structurering van de data.
EnglishThe public image of Europe must be characterised by clarity, simplicity and accessibility.
We moeten de burgers een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk beeld geven van Europa.
EnglishIt is a quantum leap forward in terms of clarity and accessibility.
Deze Grondwet is een doorbraak op het gebied van transparantie en toegankelijkheid.
EnglishEvery session there are complaints about the accessibility of Strasbourg.
Iedere zitting zijn er klachten over de bereikbaarheid van Straatsburg.
EnglishIn a parallel effort, the Commission is dealing with the accessibility of trains and stations.
De Commissie houdt zich ook bezig met de toegankelijkheid van treinen en stations.
EnglishDemocracy is transparency, public accessibility, rule by the people, and participation.
Democratie is openheid, openbaarheid, macht van het volk en deelname.
EnglishThe current European political parties do not represent transparency or public accessibility.
De huidige Europese politieke partijen vertegenwoordigen geen openheid of openbaarheid.
EnglishEasy accessibility of ports and better communications with the hinterland.
een ruime bereikbaarheid van de havens en een verbetering van de verbindingen met het achterland.
EnglishIn addition, openness and accessibility of data are an important key to democratisation.
Daarnaast is openbaarheid en toegankelijkheid van data een belangrijke sleutel tot democratisering.
EnglishWe want to have this accessibility not only for local but also for long-distance buses.
Wij willen deze toegankelijkheid niet alleen voor de lokale bussen, maar ook voor het streekvervoer.
EnglishThus, public sector bodies are tempted to limit accessibility to printed documents.
Zo worden de overheidsinstanties in verleiding gebracht de toegankelijkheid te beperken tot gedrukte documenten.
EnglishYou only have to compare the openness and accessibility of this House with the situation in the Council.
Vergelijkt u de openheid en toegankelijkheid van dit Parlement eens met de situatie bij de Raad.
EnglishThe first is the accessibility of patent applications.
Allereerst de toegankelijkheid tot het verkrijgen van een octrooi.
EnglishSecondly, we ought to widen the accessibility provisions to include class II vehicles.
Ten tweede moeten we ervoor zorgen dat ook voertuigen van klasse II onder de toegankelijkheidsvoorschriften vallen.
EnglishThe programme should also look to reduce congestion, lower thresholds and increase accessibility.
Ook het verminderen van congestie, het verlagen van drempels en hogere toegankelijkheid behoren daartoe.