"access to" in het Nederlands

EN

"access to" - vertaling Nederlands

EN

access to {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But do not forget that access to fishing grounds is not the same as access to fish!
Let u er evenwel op dat toegang tot de wateren niet hetzelfde is als toegang tot de bestanden!
Freedom of access to markets will therefore be matched by freedom of access to resources.
De vrije toegang tot de markten zal op deze wijze gepaard gaan met een vrije toegang tot de visbestanden.
Average incomes in a country mirror very clearly the levels of access to education.
Het gemiddeld inkomensniveau weerspiegelt duidelijk de toegang tot het onderwijs.

Voorbeeldzinnen voor "access to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishGive the EU’ s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.
Geef de accountants van de EU de mogelijkheid om alle uitgaven te controleren.
EnglishAt the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
Thans bepaalt ons Reglement dat parlementaire medewerkers vrije toegang hebben.
EnglishIt also involves securing access for women to education and vocational training.
We moeten ook garanderen dat vrouwen toegang krijgen tot opleiding en bijscholing.
EnglishThe GSP guarantees preferential access for products from about 178 countries.
Het SAP garandeert preferentiële toegang voor producten uit ongeveer 178 landen.
EnglishEurope must grant farmers from developing countries full access to the market.
Europa moet boeren uit ontwikkelingslanden volledige toegang tot de markt gunnen.
EnglishThis is the case in particular for access to documents in infringement procedures.
Dit geldt in het bijzonder voor de toegang tot documenten in inbreukprocedures.
EnglishAccess to further vocational training is of crucial importance to all employees.
De toegang tot bijscholing is voor alle werknemers van doorslaggevend belang.
EnglishIn particular, it permits selective access to the information within the system.
Vooral maakt het een selectieve toegang tot informatie binnen het systeem mogelijk.
EnglishAverage incomes in a country mirror very clearly the levels of access to education.
Het gemiddeld inkomensniveau weerspiegelt duidelijk de toegang tot het onderwijs.
EnglishThe third point relates to the reopening of the issue of access to documents.
Het derde punt is de heropening van het dossier u201Ctoegang tot documentenu201D.
EnglishPeople should, however, be able to gain easy and free access to product information.
Wel moeten mensen gemakkelijk en gratis toegang krijgen tot de productinformatie.
EnglishThis should also apply to access to the market for non-agricultural products.
Hetzelfde moet gelden voor de toegang tot de markt van niet-landbouwproducten.
EnglishAccess to affordable medicines is an important element in our Programme for Action.
Toegang tot betaalbare medicijnen is een belangrijk element in ons actieprogramma.
EnglishAccess to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
De hoogste functies zijn in principe toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid.
EnglishOn the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Enerzijds is het voor veel landen een grote hulp kredieten vast te krijgen.
EnglishThis framework creates largely free access to the market and welcome competition.
De liberalisering maakt de markttoegang grotendeels vrij en zorgt voor concurrentie.
EnglishWhat would ensure free access to information, entertainment and knowledge?
Wie kan beter instaan voor de vrije toegang tot informatie, recreatie en kennis?
EnglishTo obtain access to a document, one needs first of all to know that it exists.
Om toegang te krijgen tot een document, moet je eerst afweten van het bestaan ervan.
EnglishFor women too, the same rights remain valid for access to the labour market.
Ook voor vrouwen blijven dezelfde rechten voor toegang tot de arbeidsmarkt gelden.
EnglishOften the legal system is broken down so you can't even get access to land.
Vaak is het rechtssysteem ingestort en dus krijg je niet eens toegang tot land.

Vergelijkbare vertalingen voor "access to" in Nederlands

to voorzetsel
access zelfstandig naamwoord