"access rights" in het Nederlands

EN

"access rights" - vertaling Nederlands

EN

access rights {zelfstandig naamwoord}

volume_up
access rights (ook: access)
Essentially, what is at issue are the so-called access rights: rights to access a job, buildings, email and the Internet.
Het gaat daarbij vooral om zogenaamde toegangsrechten, toegang tot werk, gebouwen, e-mail en Internet.

Voorbeeldzinnen voor "access rights" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe question is concerned with intellectual property rights and access to medicines.
De vraag heeft betrekking op de intellectuele eigendomsrechten en de toegang tot geneesmiddelen.
EnglishWe need free access to European asylum rights and procedures.
Er moet vrije toegang zijn tot een Europees asielrecht en een Europese asielprocedure.
EnglishYoung farmers need greater access to production rights.
Jonge boeren moeten een groter aandeel in de productierechten krijgen.
EnglishBut what of peoples ' access to basic rights?
Maar zijn de grondrechten nog wel voor iedereen toegankelijk?
EnglishThis applies especially to the paragraphs on human rights, free access to information and the media.
Dat geldt in het bijzonder voor de hoofdstukken over de mensenrechten, over de vrije toegang tot informatie en de media.
Englishto facilitate participation in employment and access to all resources, rights and services;
het vergemakkelijken van de opname in het arbeidsproces en het verruimen van de toegang tot alle rechten, diensten en hulpmiddelen;
EnglishEssentially, what is at issue are the so-called access rights: rights to access a job, buildings, email and the Internet.
Het gaat daarbij vooral om zogenaamde toegangsrechten, toegang tot werk, gebouwen, e-mail en Internet.
EnglishThe Commission proposal we will be voting on tomorrow provides for a substantial expansion of access rights.
Volgens het voorstel van de Commissie, waarover wij morgen zullen stemmen, moet de toegang aanzienlijk worden verbreed.
EnglishWe Europeans have no real rights of access.
Wij, Europeanen, hebben geen echt toegangsrecht.
EnglishThe Union has still not carried out its own investigations into changes in access to human rights in China.
De Unie heeft nog steeds haar eigen onderzoeken naar de veranderingen in de toekenning van mensenrechten in China niet uitgevoerd.
EnglishThese processes will increase transparency, improve accountability and give citizens rights to access documents.
Deze procedures zullen leiden tot meer transparantie, betere verantwoording en recht op toegang tot documenten voor de burgers.
EnglishThis would mean that companies have access to valuable quota rights, which can be transferred and then paid for.
Dit betekent dat bedrijven toegang hebben tot quotarechten van een zekere waarde, die dan tegen betaling kunnen worden overgedragen.
EnglishIn particular the issues of missing persons and access by certain human rights organisations to Algeria are worrying.
Vooral de situatie rondom de vermisten en de toegang van bepaalde mensenrechtenorganisaties tot Algerije geven aanleiding tot zorg.
EnglishOnly if we get appropriate rights of access to the courts will that sort of question be answered in the proper place.
Alleen als we passende toegangsrechten tot de gerechtshoven krijgen, zullen dergelijke vragen op de juiste plaats worden beantwoord.
EnglishAnother amendment is aimed at making it possible for women taking part in social security schemes to have access to their pension rights.
Een ander amendement beoogt het recht toe te staan om pensioenrechten op te bouwen bij deelname aan een sociale zekerheidsregeling.
EnglishThe question arises as to whether we know how to develop the talents of poor people and to facilitate their access to fundamental rights.
De vraag is of wij weten hoe we de talenten van arme mensen kunnen ontwikkelen en hoe we ze betere toegang tot hun grondrechten kunnen bieden.
EnglishThis Commission draft amendment in fact provides for a considerable increase in rights of access, resulting in fiercer competition.
Dit voorstel van de Commissie voorziet immers een aanzienlijke uitbreiding van de toegangsrechten, met als gevolg een verscherping van de concurrentie.
EnglishThere are solutions in which the courts grant rights of access for a period of less than a day for reasons to do with the protection of the child itself.
En het komt voor dat rechtbanken een bezoekrecht toekennen van minder dan een dag om redenen die te maken hebben met de veiligheid van het kind.
EnglishWe have also discussed the idea of an ‘ entitlement card’, to facilitate citizens ’ full access to their rights and to make these rights more visible.
We hebben ook het idee besproken van een u201Crechtenkaartu201D om burgers optimaal toegang te geven tot hun rechten, en die rechten ook beter zichtbaar te maken.
EnglishI cannot understand how it can be accepted that citizens of the European Union should have poorer rights of access to documents than citizens in some individual Member States.
Het is toch onaanvaardbaar dat de burgers in de Unie minder rechten inzake de toegang tot documenten zouden hebben dan burgers in de lidstaten.

Vergelijkbare vertalingen voor "access rights" in Nederlands

access zelfstandig naamwoord