EN

access {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The family has no access, the lawyers have no access, the Red Cross has no access.
De familie heeft geen toegang, advocaten hebben geen toegang, het Rode Kruis heeft geen toegang.
But do not forget that access to fishing grounds is not the same as access to fish!
Let u er evenwel op dat toegang tot de wateren niet hetzelfde is als toegang tot de bestanden!
There is an interinstitutional framework agreement for parliamentary access.
Er bestaat immers een interinstitutioneel kaderakkoord inzake parlementaire toegang.
The Social Fund must support a more all-embracing approach to combating inequalities in access to the labour market.
Het ESF moet bij de bestrijding van ongelijke behandeling bij de toegang tot de arbeidsmarkt een alomvattende benadering steunen.
The Commission should forget the lack of public access that characterised its first proposal and straightforwardly adopt the new proposal and the new spirit.
De Commissie moet de gesloten benadering van haar eerste voorstel vergeten en dit nieuwe voorstel met zijn nieuwe geest aannemen.
From the formal point of view and without having access to the latest audit report covering 2001, this assessment might, in our opinion, be somewhat premature.
We beschikken nog niet over het laatste auditverslag voor het jaar 2001, maar we geloven dat deze benadering formeel gezien ietwat voorbarig is.
I am confident that general access to public information will give a significant boost to growth, competitiveness and employment within the European Union.
Van een algemene toegang tot overheidsinformatie verwacht ik een krachtige impuls voor groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in de Europese Unie.
They make the wording more transparent and offer better guarantees in certain areas such as the transmission of information and access to free zones.
Zij zorgen voor meer transparantie van de tekst en geven op bepaalde punten een betere garantie, zoals met betrekking tot de overbrenging van informatie en de toelating tot vrije gebieden.
That would obviously be a major gateway of access for many Internet users.
Voor veel internetgebruikers bieden zij immers een belangrijke toegangsweg tot het internet.
In terms of my journey time, I should have arrived punctually, but this was impossible due to the demonstrations blocking access to the building.
Ik had voldoende tijd ingecalculeerd om hier op tijd te kunnen zijn, maar door de demonstraties op de toegangsweg naar het Parlement werd mij dat onmogelijk gemaakt.
The next section deals with the traditional three pillars of trade: market access, exports, and competition and domestic support measures.
In de volgende passage wordt ingegaan op de drie klassieke handelspijlers: toegang tot de markten, uitvoer, mededinging en interne steunmaatregelen.
Such a framework should allow fair access between the suppliers of services to port activities and would represent an essential asset for the development of the ports.
Zo'n kader moet de leveranciers van diensten eerlijke toegang geven tot de havenactiviteiten, en zou een essentiële aanwinst zijn voor de ontwikkeling van de havens.
There are solutions in which the courts grant rights of access for a period of less than a day for reasons to do with the protection of the child itself.
En het komt voor dat rechtbanken een bezoekrecht toekennen van minder dan een dag om redenen die te maken hebben met de veiligheid van het kind.
NL

Acces Control List {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. IT
Acces Control List
volume_up
ACL {znw.} [afk.]

Voorbeeldzinnen voor "access" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishGive the EU’ s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.
Geef de accountants van de EU de mogelijkheid om alle uitgaven te controleren.
EnglishAt the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
Thans bepaalt ons Reglement dat parlementaire medewerkers vrije toegang hebben.
EnglishIt also involves securing access for women to education and vocational training.
We moeten ook garanderen dat vrouwen toegang krijgen tot opleiding en bijscholing.
EnglishThe GSP guarantees preferential access for products from about 178 countries.
Het SAP garandeert preferentiële toegang voor producten uit ongeveer 178 landen.
EnglishEurope must grant farmers from developing countries full access to the market.
Europa moet boeren uit ontwikkelingslanden volledige toegang tot de markt gunnen.
EnglishThis is the case in particular for access to documents in infringement procedures.
Dit geldt in het bijzonder voor de toegang tot documenten in inbreukprocedures.
EnglishAccess to further vocational training is of crucial importance to all employees.
De toegang tot bijscholing is voor alle werknemers van doorslaggevend belang.
EnglishIn particular, it permits selective access to the information within the system.
Vooral maakt het een selectieve toegang tot informatie binnen het systeem mogelijk.
EnglishAverage incomes in a country mirror very clearly the levels of access to education.
Het gemiddeld inkomensniveau weerspiegelt duidelijk de toegang tot het onderwijs.
EnglishThe third point relates to the reopening of the issue of access to documents.
Het derde punt is de heropening van het dossier u201Ctoegang tot documentenu201D.
EnglishPeople should, however, be able to gain easy and free access to product information.
Wel moeten mensen gemakkelijk en gratis toegang krijgen tot de productinformatie.
EnglishThis should also apply to access to the market for non-agricultural products.
Hetzelfde moet gelden voor de toegang tot de markt van niet-landbouwproducten.
EnglishAccess to affordable medicines is an important element in our Programme for Action.
Toegang tot betaalbare medicijnen is een belangrijk element in ons actieprogramma.
EnglishAccess to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
De hoogste functies zijn in principe toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid.
EnglishOn the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Enerzijds is het voor veel landen een grote hulp kredieten vast te krijgen.
EnglishThis framework creates largely free access to the market and welcome competition.
De liberalisering maakt de markttoegang grotendeels vrij en zorgt voor concurrentie.
EnglishWhat would ensure free access to information, entertainment and knowledge?
Wie kan beter instaan voor de vrije toegang tot informatie, recreatie en kennis?
EnglishTo obtain access to a document, one needs first of all to know that it exists.
Om toegang te krijgen tot een document, moet je eerst afweten van het bestaan ervan.
EnglishFor women too, the same rights remain valid for access to the labour market.
Ook voor vrouwen blijven dezelfde rechten voor toegang tot de arbeidsmarkt gelden.
EnglishOften the legal system is broken down so you can't even get access to land.
Vaak is het rechtssysteem ingestort en dus krijg je niet eens toegang tot land.

Synoniemen (Engels) voor "access":

access